B I U L E T Y N   I N F O R M A C Y J N Y
28 kwietnia 2017

W dzisiejszym Biuletynie można będzie przeczytać o :

 

  • negocjacjach płacowych w spółkach

  • obchodach tegorocznych Dni Chemika

  • posiłkach profilaktycznych, posiłkach pracowniczych w PKN ORLEN S.A.

  • wyborach uzupełniających w Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy w PKN ORLEN S.A.

  • nowej formule naszego Biuletynu

 

W środę udało się uzgodnić treść porozumienia w spółce Orlen Projekt. Porozumienie przewiduje w równej części  podwyżki obligatoryjne i uznaniowe, jak również nagrody jednorazowe  wypłacane przy okazji świąt.

W Grupie Kapitałowej jesteśmy praktycznie na finiszu negocjacji, pozostało dokończenie rozmów w spółce Orlen Oil, do których pracodawca i związki mają powrócić w terminie do końca maja, jak również, a może przede wszystkim dokończenie negocjacji w Orlen KolTrans.

W ostatniej z wymienionych spółek jesteśmy w procedurze wynikającej z zapisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, do dnia 28 kwietnia przedłużyliśmy termin dla pracodawcy na spełnienie żądań zawartych w piśmie.  W tej spółce jak i we wszystkich, w których udało się zawrzeć kompromisowe porozumienia, oczekujemy podwyżek stałych wynagrodzeń jak i nagród dopełniających warunki porozumienia. Przed dzisiejszą turą rozmów trudno wyrokować jaki będzie finał, jednak już teraz zarówno związki zawodowe jak i pracownicy potwierdzają determinacje w dojściu do godnych podwyżek dla pracowników spółki Orlen KolTrans.  Nie widzimy żadnych powodów do tego, aby w tej spółce nie oczekiwać podwyżek podobnych jak w innych spółkach. Nie interesują nas proponowane przez pracodawcę różne „zamienniki” w postaci wyższych zmiennych składników wynagrodzeń ( premia ), o tych elementach możemy oczywiście rozmawiać ale po zakończeniu rozmów płacowych, najlepiej przy okazji czekających nas prac nad ZUZP.

 

Dni Chemika – Orlen Olimpiada, bo tak od ubiegłego roku nazywa się nasze firmowe święto, odbędzie w dniach 3-4 czerwca. Wspominaliśmy już o tym ale warto jeszcze raz, że przy odrobinie dobrej woli można jak widać połączyć nazwę święta tak, aby łączyło walory historyczne i nowe projekty takie jak Orlen Olimpiada. Do tej pory nie możemy zrozumieć z czego wynikał opór osób, które kiedyś o tym decydowały. Ważne też, że obecna formuła na równych prawach przewiduje udział pracowników Orlenu i Spółek.  

Środowe spotkanie dotyczące tegorocznych obchodów przy udziale Dyrektora Marcina Mastalerka odpowiedzialnego w firmie m.in. i za ten obszar działalności, przekonuje nas o tym, że jest wola po stronnie pracodawcy wsłuchiwania się w oczekiwania pracowników dotyczących organizacji obchodów naszego święta. Po ocenie ubiegłorocznego święta, organizatorzy starają się w tym roku  lepiej zorganizować te elementy, które w ubiegłym roku szwankowały. Co do samego przebiegu święta, to szczegółowe informacje będą publikowane przez organizatorów w różnych środkach przekazu. Nie będziemy zatem ich wyręczać ani wyprzedzać w przekazaniu konkretnych i szczegółowych planów.

Wspomnę tylko  o nowościach, i tak: powracamy zgodnie z oczekiwaniami związków do honorowania pracowników tytułem zasłużony dla PKN ORLEN S.A. przy okazji dnia Chemika, do dyscyplin sportowych, w których możemy wziąć udział, dołączyły nowe konkurencje (szachy, pływanie), ubyła piłka siatkowa plażowa. Nowością jest dopuszczenie do udziału w kilku dyscyplinach (biegi, żeglarstwo, szachy, pływanie) uczestników spoza firmy.

Najważniejszą jednak informacją tegorocznych obchodów jest zmiana miejsca imprezy, będzie to plac przy Politechnice na ulicy Łukasiewicza. Wynika to z kolizji daty meczu ekstraklasy piłki nożnej. Konkurencje Orlen Olimpiady będą w większości w tych samych miejscach co poprzednio.

 

Posiłki, to temat wokół którego w ostatnim czasie krąży sporo legend, dużo plotek i bardzo mało albo żadnych konkretów płynących ze strony decydentów. Nie wiemy co dalej? kiedy? w jakiej formule?

W całej tej sprawie zauważamy jednak jeden dość spory problem, pracodawca nie za bardzo pamięta albo nie zauważa, że zaistniał problem nierealizowania przez niego zapisów zarządzenia w sprawie posiłków profilaktycznych. Co innego bowiem posiłki tzw. pracownicze, co innego posiłki profilaktyczne, które dotyczą części pracowników, a wynikają nie z dobrej woli i decyzji pracodawcy, a m.in z zapisów ZUZP. Nierealizowanie zatem kwestii posiłków profilaktycznych, to już jest łamanie obowiązujących w firmie procedur.

W sprawie tej nasza organizacja wystosowała do odpowiedzialnych za ten proces: Pani Grażyny Baki – Dyrektora Wykonawczego ds. Kadr i Pana Dariusza Loski – Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, pismo o takiej treści :

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 29/DG/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr oraz Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy są zobowiązani do nadzoru nad realizacją zapisów przywołanego Zarządzenia.

Z jego treści wynika, że uprawnieni pracownicy PKN ORLEN S.A. powinni otrzymywać posiłki profilaktyczne zgodne z zasadami opisanymi w Załączniku do ww. Zarządzenia.

Od dnia 30 marca 2017 r. posiłki nie są wydawane, co oznacza, że nie są realizowane zapisy Zarządzenia.

Pytamy zatem czy stosowne Zarządzenie dalej obowiązuje? Jeśli tak, to dlaczego przez prawie już miesiąc pracownicy nie otrzymują posiłków profilaktycznych? Jakie działania podjął Pracodawca w celu naprawy zaistniałej sytuacji? A przede wszystkim, kiedy Pracodawca ponownie zacznie realizować i stosować się do zapisów Zarządzenia?

Oczekujemy pilnej odpowiedzi w powyższej sprawie i jak najszybszych decyzji zmierzających do realizacji zapisów Zarządzenia.

 

Związki Zawodowe tworzące Komisję Międzyzwiązkową ds. wyborów Społecznej Inspekcji Pracy w PKN ORLEN S.A. dokonały wyborów uzupełniających na kilku wydziałach, gdzie do tej pory takich wyborów nie przeprowadzono. W wyniku wyborów uzupełniających Społecznymi Inspektorami Pracy zostali wybrani:

1)        Garwacki Sebastian - Zakład CCGT Płock – REC (Elektrownia Płock),

2)        Graf Cezary - Wydział Reformingu VI – PR 9/2,

3)        Witkowski Tomasz - Biuro Techniki – PT,

4)        Ilnicki Adam - Terminal Paliw w Nowej Soli – BP 93.

 

Ostatni dzisiejszy temat, to propozycja nowej formuły naszych Biuletynów.

Chcielibyśmy zaproponować krótsze, częściej wydawane biuletyny, opisujące najbardziej aktualne wydarzenia, w których uczestniczy nasza organizacja. Chcemy szybciej przekazywać informację, szybciej informować naszych czytelników o aktualnych sprawach i tematach. Chcemy dalej przekazywać merytoryczne, prawdziwe informacje ale szybciej i aktualniej.

Forma przekazu pozostaje bez zmian (poczta, strona internetowa www.mbzz.pl jak i Biuletyny drukowane).

 

      

Opracował: Mariusz Konopiński