Galeria

Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

 

09-411 Płock, ul. Chemików 7 

Tel. (24) 256-55-02

Tel. Komórkowy 691 991 494

USTAWA  z dnia 7 kwietnia 2006 r.

o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Newsletter OPZZ

Kodeks Pracy

Ustawa o związkach Zawodowych

Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

16 listopada 2023
  . Dzisiejszy Biuletyn zaczynamy od przejścia części zakładu pracy obejmującego Pracowników zatrudnionych w Dziale Wsparcia Baltic Power w Obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. Energetyki w ORLEN S.A. do Spółki OREN Neptun. Od dłuższego czasu negocjowaliśmy Porozumienie Transferowe w sprawie potwierdzenia uprawnień Pracowników objętych tym procesem. W dużej mierze Pracodawca przyjął postulaty związkowe, jednak, zwłaszcza nasza organizacja postulowała również o zmianę terminu przejścia, który w pierwszym projekcie wskazywał ostateczną datę transferu na dzień 01.11.2023 roku. Ostatecznie Pracodawca po namyśle podjął decyzję o zmianie terminu na 01.01.2024 roku. Kolejnym tematem dotyczącym połączeń w Grupie Kapitanowej jest konsolidacja dwóch spółek: ORLEN Ochrona oraz LOTOS Ochrona. Jak czytamy w komunikacie: „26 października 2023 r., w siedzibie ORLEN Ochrona w Płocku podpisano Plan Połączenia, który jest następstwem trwającej integracji z LOTOS Ochrona. Połączenie Spółek stworzy silny podmiot w strukturach Grupy ORLEN. Dzięki temu w pełni zostaną wykorzystane efekty synergii i skali. Połączenie umożliwi maksymalizację efektywności zarządczo-operacyjnej. Fuzja będzie także istotnym czynnikiem rozwoju pozwalającym na wymianę doświadczeń oraz kompetencji. Wpłynie pozytywnie na poprawę pozycji negocjacyjnej z dostawcami w związku ze zwielokrotnieniem wolumenu prowadzonej działalności.” Dla przypomnienia spółka ORLEN Ochrona jest jednym z największych podmiotów w kraju zajmujących się szeroko pojętym zagadnieniem bezpieczeństwa. Po zakończeniu procesu połączeniowego spółka ORLEN Ochrona zatrudniać będzie blisko 1500 Pracowników.  Kolejnym tematem dzisiejszego Biuletynu są Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy w Spółkach. W ostatnim czasie zakończyliśmy negocjacje oraz podpisaliśmy stosowny dokument w spółce ORLEN Eko. Udało się również „dopiąć” ostateczną wersję ZUZP w spółce ORLEN Aviation. Dokument został parafowany przez Pracodawcę oraz Organizacje związkowe. Teraz rozpoczął się proces otrzymywania zgód korporacyjnych i na koniec oficjalne wspólne podpisanie dokumentu. Zakończyliśmy również rozmowy dotyczące ZUZP w spółce ORLEN Asfalt. Po zakończeniu ostatnich prac technicznych strony parafują dokument i również, jak to miało miejsce w Spółce ORLEN Aviation, rozpocznie się proces legislacyjny polegający na uzyskaniu zgód korporacyjnych,
10 sierpnia 2023
  Dzisiejszy Biuletyn rozpoczniemy od procesów połączeniowych wynikających z fuzji ORLENU i LOTOSU. Jak już wielokrotnie pisaliśmy, kolejnym etapem są procesy połączeniowe w ramach Grupy Kapitałowej. I tak z początkiem lipca w ramach konsolidacji połączono: LOTOS Kolej, który przejął Spółkę ORLEN KolTrans oraz ORLEN Oil, który przejął LOTOS Oil. Jak zawsze przy takich procesach Związki odgrywają bardzo ważną rolę, która polega na zabezpieczeniu interesów pracowników. Tym razem oprócz standardowych gwarancji pracowniczych, mieliśmy świadomość, że podczas takich połączeń musimy zadbać o gwarancję dla Spółek, które pełniły rolę dominującą w tym procesie. Mając przed oczami wszelkie zagrożenia wynikające z konsolidacji, dodatkowo świadomość, że interesy pracowników przejmowanych są zabezpieczone w ramach pakietu gwarancyjnego, a pracowników Spółek przejmujących nie, nasza organizacja rozpoczęła dyskusję na ten temat, wskazując szereg zagrożeń. Nie ukrywamy, że proces jaki rozpoczęliśmy nie był prosty i przede wszystkim potrzebował czasu. Do ostatnich chwil nie wiedzieliśmy jaka będzie decyzja właściciela, dlatego wraz z innymi organizacjami wystąpiliśmy do Pana Prezesa Daniela Obajtka z prośbą o przeniesienie pakietu gwarancyjnego dla wszystkich pracowników uczestniczących w tym procesie. W odpowiedzi na nasz wspólny wniosek Pan Prezes przychylił się do niego i tak wszyscy pracownicy nie zależnie czy pracowali w podmiocie przejmującym czy przejmowanym otrzymali stosowne gwarancje, za co jesteśmy wdzięczni. Kolejnym tematem, są spotkania organizacji związkowych z nowymi władzami Spółek w ORLEN Centrum Serwisowe, ORLEN Oil oraz ORLEN Laboratorium. Na każdym ze spotkań rozmawialiśmy z nowo powołanymi Prezesami na temat problemów, specyfiki i rozwoju każdej z Firm.  Liczymy na dalszą dobrą współpracę z Zarządami Spółek, a w dobie szeroko pojętej konsolidacji z Grupą Lotos i PGNiG na wdrażanie rozwiązań pro pracowniczych. Mamy nadzieję, że podczas tego procesu Zarządy Spółek jak i Właściciel pochylą się (jak to miało miejsce w Spółkach Kolejowych i Olejowych) nad wszystkimi pracownikami – niezależnie czy są „przejmowanymi czy przejmującymi”. Związki w lipcu również
25 kwietnia 2023
  Biuletyn zaczynamy od Konferencji Delegatów naszego Związku, która odbyła się w dniu 14 kwietnia 2023 roku w Centrum Konferencyjnym „Dom Technika” w Płocku. Podczas spotkania omówiliśmy ostatni rok pracy, działań podjętych przez nasz Związek oraz spraw, z którymi borykaliśmy się w tym okresie. Przedstawiliśmy również naszym Delegatom plan działania na kolejny rok oraz rozliczenie (Komisja Rewizyjna) finansowe za wskazany okres. Omówiliśmy również kwestię rozwoju naszej organizacji. Porównując rok do roku, uzwiązkowienie znacznie wzrosło i na okres sprawozdawczy wyniosło 1900 czynnie pracujących członków oraz 165 członków zrzeszonych w naszej organizacji oddziałowej Emerytów i Rencistów. Znaczące wzrosty uzwiązkowienia naszej organizacji, pokazują nam, że droga jaką obraliśmy jest słuszna, a rzetelność i uczciwość (czasami do „bólu”) pokazuje, że darzycie nas zaufaniem, za co serdecznie dziękujemy! Dziękujemy szczególnie nowym członkom, którzy wybrali nas nie patrząc na klimat tworzony przez niektórych menedżerów sprzyjający „jednej słusznej” w tej chwili organizacji. Bardzo się cieszymy także z tego, że nasi wieloletni członkowie w znamienitej większości są z nami pomimo klimatu wspomnianego przed chwilą. Oczywiście znamy przypadki koniunkturalnych transferów, ale jak to w życiu bywa, każda koniunktura się kiedyś kończy. Podczas Konferencji podjęliśmy również Uchwałę o zwiększeniu składki członkowskiej o 3 PLN do poziomu 14 PLN (z dniem 01.05.2023 roku). Niestety ostatnie lata, a zwłaszcza szalejąca inflacja zmusiły nas do podjęcia tego kroku, jednak kwota jaką przyjęliśmy i tak jest najniższą składką członkowską wśród dużych organizacji związkowych.2Oczywiście podniesienie składki członkowskiej ciągnie za sobą również wzrost świadczeń statutowych – i tak na dzień dzisiejszy mamy najniższą składkę, a świadczenia na poziomie innych dużych organizacji. W naszej Konferencji uczestniczył również Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) Piotr Ostrowski oraz szef struktur powiatowych z Płocka Przewodniczący Stanisław Nisztor. To była dobra i rzeczowa dyskusja na temat przyszłości Związków Zawodowych i wyzwań, przed którymi stoją polscy pracownicy. Przewodniczący OPZZ przedstawił działania jakie podejmuje