Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy
w Grupie Kapitałowej ORLEN S.A.

- Do pobrania

Statut 

 

S T A T U T

 

 

Międzyzakładowego Branżowego Związku Zawodowego

w Grupie Kapitałowej

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

 

 

 

z dokonanymi poprawkami w dniu 15 kwietnia 2016 roku

ROZDZIAŁ  I

 

Postanowienia ogólne

 

§  1

 

1. Dla Związku Zawodowego ustala się nazwę „Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ” ,  zwany  w  dalszej  części Statutu  Związkiem ”.

 

2. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

3. Siedzibą  Związku  jest Płock.

 

4. Do Związku mogą przystępować i należeć na zasadzie dobrowolności :

 1. pracownicy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.,
 2. pracownicy Spółek wchodzących  w skład Grupy Kapitałowej ORLEN,
 3. pracownicy, których pracodawcy stali się posiadaczami akcji lub udziałów Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., akcji lub udziałów Spółek Grupy Kapitałowej, jak również ich następcy prawni, choćby stali się właścicielami gruntów i nieruchomości, jeżeli przejęli pracowników, nadal prowadzą ten sam rodzaj działalności, a organizacja związkowa istniała w chwili zmiany właściciela i przynależała do MBZZ lub powstała później, a pracownicy wyrażają wolę przystąpienia do MBZZ,
 4. pracownicy podmiotów współpracujących lub kooperujących z podmiotami, o których mowa w pkt. 4 a, b, c,
 5. do Związku mogą należeć także osoby zatrudnione na innych podstawach prawnych w podmiotach, o których mowa w pkt. 4  a, b, c, d,
 6. emeryci, renciści oraz czasowo pozostający bez pracy uprzednio zatrudnieni w przywołanych w pkt. 4 podmiotach, którzy w dniu rozwiązania stosunku pracy byli członkami MBZZ.

 

§  2

 

Związek opiera swoją działalność o aktualne przepisy, regulujące działalność Związków Zawodowych w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§  3

 

Statut   Związku   określa   strukturę   wewnętrzną   Związku,   jego   zadania  i  kompetencje oraz formy działania w    środowisku zawodowym.

 

§  4

 

1. Związek jest dobrowolną i samorządną organizacją z zachowaniem    uwarunkowań § 1 pkt. 2, 4  Statutu.

 

2. Związek jest niezależny w swojej działalności od : pracodawcy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego.

 

3. Związek posiada osobowość prawną i jest reprezentowany w sposób określony, niniejszym statutem.

 

4. Związek na zasadach partnerstwa, współpracuje z innymi organizacjami związkowymi działającymi u pracodawców opisanych w § 1 pkt. 4.

 

5. Związek może na zasadach dobrowolności, przystępować do ogólnokrajowych organizacji związkowych.

 

ROZDZIAŁ  II

 

§  5

 

Zadania i cele Związku

 

Związek prowadzi działalność, w oparciu o uprawnienia ustawowe należne Związkom Zawodowym, a w szczególności :

 

1. Zajmuje stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych, w zakresie unormowanym przepisami prawa pracy.

 

2. Wyraża swoje stanowiska wobec pracodawcy, w sprawach zbiorowych interesów załogi zakładu.

 

3. Sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a szczególnie przepisów BHP.

 

4. Wspólnie z innymi organizacjami związkowymi, które funkcjonują w obrębie działania   Związku,  kieruje  działalnością  Społecznej  Inspekcji  Pracy.

 

5. Zajmuje się warunkami życia emerytów, rencistów i bezrobotnych.

 

6. Uczestniczy w ustalaniu zasad korzystania z Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych.    

 

7. Bierze udział w przyznawaniu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dla osób objętych przepisami i umowami o wspólnej działalności socjalnej.

 

8. Negocjuje i zawiera Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy, negocjuje i podpisuje Regulaminy Wynagradzania i inne dokumenty w zgodności z postanowieniami Kodeksu Pracy.

 

9. Do zawarcia ZUZP upoważniony jest Przewodniczący Związku.

 

 

ROZDZIAŁ  III

 

Prawa i obowiązki członków Związku

 

§  6

 

Członek Związku ma prawo :

 

1. Uczestniczyć czynnie w pracach Związku.

 

2. Wybierać i być wybieranym do władz statutowych Związku.

 

3. Składać wnioski i żądać na nie odpowiedzi od władz statutowych Związku.

 

4. Żądać od Związku ochrony jego interesów w zakresie unormowanym przepisami prawa pracy.

 

5. Korzystać z uprawnień do zasiłków statutowych.  

 

§  7

 

1. Staż członków Związku liczy się od dnia złożenia deklaracji o wstąpieniu do Związku Zawodowego.

 

2. Do stażu związkowego w Związku zalicza się okresy :

 1. przynależności do innego związku zawodowego, działającegobu pracodawców opisanych w § 1 pkt. 4,
 2. czas urlopu wychowawczego,
 3. czas urlopu bezpłatnego,
 4. czas pozostawania bez pracy.

 

3. Zaliczenie stażu w przypadkach pkt. 2 b, c, d  może nastąpić po opłaceniu składek  w  wysokości 50 % obowiązującej składki związkowej.

 

4. W indywidualnych przypadkach zarząd związku może podjąć decyzję  o dalszym obniżeniu składki o której mowa w pkt. 3.

 

5. Decyzję  o  zaliczeniu  stażu,  każdorazowo  podejmuje  Zarząd  Związku.

 

§  8

 

1. Przynależność do Związku ustaje w  przypadkach :

 1. Wystąpienia ze Związku w wyniku pisemnego oświadczenia.
 2. Wykluczenia ze Związku z powodu działalności niezgodnej ze statutem, naruszania obowiązujących przepisów i uchwał Związku lub innych przypadków uzasadniających wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu Związku.
 3. Zalegania z opłacaniem składek związkowych przez okres dłuższy jak 3 miesiące. W przypadku emerytów i rencistów, okres ten nie może przekroczyć 6 miesięcy.
 4. Śmierci członka Związku.

 

2. Uchwałę o ustaniu przynależności do Związku z przyczyn określonych w pkt.  1. b  podejmuje Zarząd Związku z inicjatywy własnej.

 

3. Od uchwały, o której mowa w pkt. 2 członkowi, którego ta uchwała dotyczy przysługuje prawo odwołania do Konferencji Delegatów za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej Związku w terminie 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu Związku.

 

§  9

 

 1. Zarząd Związku za brak poszanowania Statutu Związku, działalność sprzeczną z uchwałami organów statutowych Związku, działalność na szkodę Związku może nałożyć na członka Związku karę :
 1. ostrzeżenie,
 2. czasowe zawieszenie w prawach członka,
 3. wykluczenie ze Związku.

 

2. Członek Związku może odwołać się w tych przypadkach, od postanowień Zarządu Związku do Konferencji Delegatów, za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej Związku, w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały, o nałożonej karze.

 

ROZDZIAŁ  IV

 

Świadczenia na rzecz członków Związku

 

§ 10

 

 1. Zasiłek statutowy przysługuje członkom Związku, na zasadach i w trybie ustalonym przez Konferencję Delegatów.

 

 1. Rodzaj zasiłków statutowych ustala Konferencja Delegatów, na okres nie krótszy jak kadencja władz statutowych Związku.

 

 1. Wysokość zasiłków statutowych ustala Konferencja Delegatów, każdorazowo na roczny okres sprawozdawczy. Zależnie od możliwości finansowych Związku w trakcie roku sprawozdawczego zarząd związku w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzje o zmianie wysokości zasiłków.

 

 1. W przypadku pokrewieństwa  członkowie Związku zachowują prawo do tych samych rodzajów i wysokości zasiłków statutowych.

 

 1. Prawo do pełnego zasiłku statutowego, członek Związku nabywa po upływie 12 miesięcy przynależności do Związku, z zachowaniem zasad zaliczania stażu. W przypadkach krótszego okresu przynależności, zasiłek wypłacany jest proporcjonalnie do stażu związkowego.

 

 1. Zależnie od możliwości finansowych Związku i potrzeb jego członków, w szczególnych przypadkach członek Związku może otrzymać pomoc finansową  lub rzeczową, przyznaną na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd  Związku.

 

ROZDZIAŁ V

 

§  11

 

Struktura i władze Związku

 

1. Związek posiada dwustopniową strukturę organizacyjną:

 1. Międzyzakładową Organizację Związkową,
 2. Oddziałową Organizację Związkową.

 

2. Zarząd Związku może powoływać i określać zakres działania komisji problemowych, zależnie od potrzeb. Komisje te zachowują prawo opiniotwórcze dla Zarządu Związku.

 

3. W celu aktywnego udziału emerytów i rencistów w pracach Związku, Zarząd może powołać odrębne Koło Emerytów i Rencistów, określając jednocześnie zakres jego działania.

 

§  12

 

1. Władzami statutowymi Związku są :

 1. Ogólne Zebranie – Konferencja Delegatów / jeżeli organizacja przekroczy 200 członków /,
 2. Zarząd Związku,
 3. Prezydium Zarządu Związku,
 4. Zarząd Oddziałowej Organizacji Związkowej,
 5. Komisja Rewizyjna.

 

§  13

 

Ogólne Zebranie – Konferencja Delegatów

 

1. Najwyższą władzą Związku jest Ogólne Zebranie – Konferencja Delegatów.

 

2. Ogólne Zebranie – Konferencja Delegatów :

 1. określa strategię działalności Związku,
 2. ocenia działalność organów statutowych Związku / Zarządu i Komisji Rewizyjnej /, udziela zbiorowego absolutorium odrębnie dla każdego z wymienionych organów statutowych,
 3. określa zasady działalności majątkowej i finansowej, ustala wysokość  składek członkowskich, dokonuje podziału środków finansowych  Związku,
 4. uchwala Statut i poprawki do Statutu,
 5. ustala liczbę członków organów statutowych Związku,
 6. wybiera w głosowaniu tajnym, członków organów statutowych Związku.

 

3. W Konferencji Delegatów uczestniczą Delegaci, wybrani na zebraniach Oddziałowych Organizacji Związkowych, zgodnie z ilością ustaloną przez Zarząd Związku. Delegaci mają prawo do głosu decydującego.

 

4. Mandat zachowuje ważność na okres trwania kadencji władz statutowych Związku, chyba że zachodzą przyczyny uzasadnione przez organizację wybierającą, do odwołania Delegata lub następuje wygaśnięcie mandatu.

 

5. Inni członkowie organów statutowych Związku i członkowie Związku zaproszeni do udziału w konferencji, nie będący Delegatami, mogą uczestniczyć w Konferencji Delegatów, zachowując prawo do głosu doradczego.

 

6. Regulamin Konferencji Delegatów ustala Zarząd Związku wg wewnętrznych  zasad organizacyjnych, a zatwierdzają  Delegaci w dniu obrad Konferencji.

 

7. Uchwały i wnioski Konferencji Delegatów przyjmuje się zwykłą większością  głosów, w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem innych wymagań określonych  statutem.

 

8. Konferencja  Delegatów  musi  zbierać  się  co najmniej  1 raz w roku,  po   uprzednim powiadomieniu członków Związku na 30 dni przed terminem jej  odbycia.

 

9. Prawomocność Konferencji Delegatów uznaje się wtedy, gdy uczestniczy w niej co najmniej 50 %  wybranych Delegatów.

 

§  14

 

1. Nadzwyczajna Konferencja Delegatów jest zwoływana na podstawie uchwały Zarządu Związku, na wniosek :

 1. Komisji Rewizyjnej,
 2. co najmniej 50 % członków Związku.

 

2. Nadzwyczajną Konferencję Delegatów zwołuje się w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 1.

 

3. Nadzwyczajna Konferencja Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami,  dla których została zwołana.

 

§  15

 

Zarząd Związku

 

1. Zarząd Związku jest najwyższą władzą Związku w okresie pomiędzy Konferencjami Delegatów.

 

2. Zarząd realizuje wytyczone przez Konferencję Delegatów kierunki działalności Związku.

 

3. W skład Zarządu Związku wchodzą wybrani przez Konferencję Delegatów  członkowie organów statutowych Związku, oraz  wybrane osoby funkcyjne.

 

4.  W skład Zarządu Związku wchodzą ponadto: Przewodniczący Oddziałowych Organizacji Związkowych, według kryteriów ustalonych przez Zarząd Związku.

 

5. Skład Zarządu musi uzyskać akceptację Konferencji Delegatów.

 

§  16

 

Prezydium Zarządu Związku

 

 1. Prezydium Zarządu Związku wybierają Delegaci Konferencji Delegatów w ilości ustalonej w trakcie Konferencji.

 

 1. W skład Prezydium wchodzą wybrane osoby funkcyjne.

 

 1. Pracami Prezydium kieruje Przewodniczący Związku.

 

 1. Regulamin pracy Prezydium ustala Zarząd Związku.

                                 

 

§  17

 

Zarząd Oddziałowej Organizacji Związkowej

 

1. Władzą statutową Oddziałowych Organizacji Związkowych są Zarządy tych organizacji.

 

2. Zakres terytorialny oraz uprawnienia Zarządu Oddziałowej Organizacji Związkowej, określa Zarząd Związku.

 

3. Postanowienia statutu w zakresie uprawnień władz statutowych, stosuje się   w określonym zakresie dla Zarządów Oddziałowych Organizacji Związkowych.

 

 

 

 

§  18

 

Komisja Rewizyjna

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem statutowym Konferencji Delegatów z prawem do kontroli działalności związkowej w zakresie :

 1. kontroli realizacji uchwał i wniosków władz statutowych Związku,
 2. kontroli działalności majątkowej i finansowej Związku,
 3. rozpatrywania skarg członków na działalność Związku.

 

2. Komisja Rewizyjna ma obowiązek zawiadamiać Zarząd Związku o stwierdzonych nieprawidłowościach.

 

3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i inne osoby funkcyjne, zależnie od potrzeb.

 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Związku.

 

5. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do opracowania regulaminu pracy i zapoznania z nim Zarządu Związku.

 

§  19

 

Postanowienia dotyczące wszystkich szczebli władz statutowych Związku

 

1. Jeśli Statut nie stanowi inaczej uchwały władz statutowych Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej 50% członków tych władz.

 

2. Działalność Związku ma charakter otwarty, a władza statutowa Związku zobowiązana jest do informowania członków o podejmowanych uchwałach i działaniach Związku.

 

3. Członek władz statutowych Związku może zostać odwołany z funkcji, w przypadku gdy :

 1. działa niezgodnie ze statutem Związku,
 2. działa sprzecznie z uchwałami Związku,
 3. popełnił czyn niezgodny z zasadami współżycia społecznego.

 

4. Członka władz statutowych Związku odwołuje się w trybie właściwym dla jego wyboru.

 

5. Odwołanie członka władz statutowych Związku może nastąpić wyłącznie po uprzednim umożliwieniu wysłuchania zainteresowanego.

 

6. Mandat Delegata lub członka władz Związku wygasa w przypadkach:

 1. dobrowolnej rezygnacji,
 2. ustania przynależności w Związku,
 3. odejścia na emeryturę, rentę, uzyskania statusu bezrobotnego,
 4. odwołania,
 5. śmierci,
 6. ograniczenia zdolności do czynności prawnych.

 

7. Mandat Delegata i funkcja w Zarządzie oddziałowej organizacji związkowej wygasa w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia / zmiana komórki organizacyjnej.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Zasady wyboru władz statutowych Związku

 

§  20

 

1. Wszystkie władze Związku wybierane są przez członków Związku lub upoważnionych Delegatów, w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zgłoszonych przez uprawnionych do wyboru.

 

2. Wszystkim członkom Związku przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Delegata, członka władz Związku, wybory uzupełniające przeprowadza się w trybie właściwym dla obsadzenia mandatu, który wygasł.

 

4. Konferencja Delegatów może powołać Komisję Wyborczą, w celu przedstawienia przez nią kandydatów do władz Związku.

 

5. Zgłoszony kandydat do władz Związku, powinien wyrazić zgodę na kandydowanie.

 

6. Głosowanie odbywa się na sali obrad. Delegat skreśla na karcie wyborczej te nazwiska kandydatów, na które nie chce głosować.

 

7. Karta do głosowania oddana z większą liczbą kandydatów jak to ustaliła Konferencja Delegatów, przekreślona lub zniszczona jest nieważna.

 

8. Warunkiem wyboru do władz Związku jest otrzymanie co najmniej 50 % ważnych oddanych głosów, Delegatów uczestniczących w głosowaniu.

 

9. Jeżeli pierwsza tura głosowania nie wyłoni pełnego /ustalonego/ składu władz statutowych Związku, przeprowadza się drugą turę wyborów, następująco :

- z pierwszej listy wyborczej skreśla się wybranych członków władz Związku oraz 1/3 kandydatów pozostałych na liście, którzy uzyskali najmniejszą liczbę głosów.

 

10. Jeżeli druga tura wyborów nie wyłoni wymaganej liczby członków władz  Związku, przeprowadza się trzecie głosowanie. Listę wyborczą ustala się  zgodnie z pkt. 9 Statutu, a o wyborze decyduje zwykła większość głosów.

 

11. Karty do głosowania z poszczególnych tur wyborów, należy przechowywać   w sposób niedostępny, do następnych wyborów władz Związku.

 

12. Zasady wyboru władz statutowych, ustalone w Statucie, obowiązują analogicznie przy wyborach wszystkich struktur związkowych.                 Wyjątek stanowi koło emerytów i rencistów gdzie wyborów dokonuje się na zasadach określonych w zakresie działania koła przyjętym przez Zarząd  Związku.

 

13. Kadencja władz Związku trwa 4 lata.

  

ROZDZIAŁ  VII

 

§  21

 

Fundusze i majątek Związku

 

1. Fundusz Związku powstaje głównie ze składek członkowskich.

 

2. Wysokość składek dla wszystkich grup zawodowych i społecznych, ustala Konferencja Delegatów lub Zarząd Związku z jej upoważnienia.

 

3. Związek może przyjmować darowizny, subwencje, prowizje z zachowaniem zasad samorządności i niezależności.

 

4. Zysk z prowadzonej działalności gospodarczej, po uregulowaniu należności ustawowych, powiększa konto funduszu statutowego Związku.

 

 

§  22

 

1. Zarząd Związku jako osoba prawna jest właścicielem majątku Związku.

 

2. Za właściwą gospodarkę majątkiem i finansami Związku, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, ponoszą odpowiedzialność osoby działające w imieniu Zarządu Związku.

 

3. Do reprezentowania Związku upoważnieni są :

 1. Przewodniczący Związku,
 2. inne osoby upoważnione przez Zarząd Związku.

 

4. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, wymagane jest łączne działanie dwóch z wymienionych w pkt. 3 osób.

 

ROZDZIAŁ  VIII

 

Postanowienia końcowe

 

§  23

 

1. Związek może prowadzić działalność wydawniczą dla celów związkowych.

 

2. Związek może posiadać sztandar i odznakę Związku.

                                             

3. Zarząd Związku posługuje się pieczęcią okrągłą, z napisem na obwodzie MBZZ w Grupie Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.  w środku pieczęci napis  Zarząd Związku Płock.

 

4. Związek posługuje się pieczęcią podłużną, z pełną nazwą Związku, miejscem działania i innymi danymi identyfikacyjnymi i adresowymi.

 

§  24

 

1. Wątpliwości wynikłe z interpretacji statutu, rozstrzyga Zarząd Związku.

 

2. W sprawach nie określonych statutem, decyzje podejmuje Konferencja Delegatów.

 

 

 

 

 

§  25

 

1. Związek w swojej działalności, może korzystać z dostępności do zakładowych środków informowania załogi, takich jak : radiowęzeł, gazeta zakładowa i tablice ogłoszeń na terenie zakładu.

 

2. Dostępność do środków przekazu, wymienionych w punkcie 1, oparta jest o zasady przyjęte w zakładzie.

 

§  26

 

Rozwiązanie Związku może nastąpić w przypadkach:

 1. decyzją Konferencji Delegatów,
 2. w przypadkach uzasadniających zastosowanie Art. 17, Ustawy o związkach zawodowych, z dnia 23 maja 1991 roku.

 

§  27

 

1. W przypadku podjęcia Uchwały o rozwiązaniu Związku, Zarząd Związku powołuje spośród członków zespół likwidacyjny, który może majątek Związku przekazać na cele społeczne i publiczne.

 

2. Pozostałe środki finansowe, pozostałe na dzień likwidacji, dzieli się pomiędzy członków Związku lub przekazuje na cele społeczne, zgodnie z decyzją Konferencji Delegatów.

 

****************************************************************