B I U L E T Y N   I N F O R M A C Y J N Y
15 lipca 2016

W ubiegłym tygodniu zakończyły się negocjacje płacowe w Spółce Orlen Paliwa, ze stanowiskiem prezentowanym przez zarząd spółki od początku rozmów ( podwyżki uznaniowe i nagroda świąteczna ) zgodziły się dwie z czterech organizacji związkowych siedzących przy stole negocjacji podpisując stosowne porozumienie z pracodawcą.

Nasza organizacja związkowa i Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników PKN ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej,( Przewodniczący Kędzierski Zdzisław ) nie porozumiały się z pracodawcą podtrzymując  stanowisko prezentowane na poprzednim spotkaniu wspólnie przez wszystkie związki zawodowe ( podwyżka obligatoryjna i nagroda świąteczna ) negocjacje zakończyliśmy protokołem rozbieżności.

Stanowisko nasze oparte było przede wszystkim na argumencie braku podwyżek obligatoryjnych  w tej spółce od 2012 r. a także na  tym, że w ubiegłym roku w trakcie procesu konsolidacji spółek ( Orlen Paliwa  z Orlen Gaz ) decyzją pracodawcy uruchomione zostały spore podwyżki uznaniowe  dla dużej grupy pracowników, których celem było zmniejszenie dysproporcji płacowych w  poszczególnych grupach pracowniczych wynikających z różnych systemów wynagradzania  jakimi wcześniej objęci byli pracownicy wymienionych spółek.

Nie zgadzamy się z argumentami  pracodawcy, aby kolejne po ubiegłorocznych  podwyżki były także uznaniowe ( kto otrzyma zależy od decyzji pracodawcy ) , nie zgadzamy się także na to, aby podpisywać składane przez pracodawcę propozycje porozumień płacowych, które  zmierzają w praktyce do tego aby przez najbliższe kilka lat podwyżki służyły tylko do wyrównywania płac pracowników .

Uważamy owszem za słuszne podnoszenie płac dla  najmniej zarabiających, ale nie konieczne musi się to odbywać kosztem porozumień płacowych, które z natury rzeczy powinny dotyczyć wszystkich pracowników. Właściciel łączonych spółek, pracodawcy, wiedzieli zapewne wcześniej o dysproporcjach płac, powinni zatem być przygotowani  finansowo i organizacyjnie do ich likwidacji i nie powinno się to odbywać kosztem części pracowników przy okazji porozumień płacowych. Za przykład podam 

PKN Orlen SA. gdzie wdrożenie układu i porządkowanie płac w grupach pracowniczych trwało 5 lat,  było bardzo czytelnie opisane w dokumentach, odbywało się jako oddzielny proces nie związany z negocjacjami płacowymi.

Co dalej z tegorocznymi podwyżkami w Orlen Paliwach ?  jest porozumienie pracodawcy z dwoma związkami i rozbieżność  także z dwoma. Co zrobi pracodawca nie wiem? pewnie uruchomi podwyżki zgodnie z zawartym porozumieniem . Co my zrobimy ? na tą chwilę nie podjęliśmy jeszcze decyzji. Protokół rozbieżności,  który podpisaliśmy zamyka pewien etap rozmów, umożliwia jednocześnie podejmowanie dalszych działań opisanych w prawie pracy.

 

„Nasza organizacja związkowa włączając w tą inicjatywę inne organizacje – cytat pochodzi z biuletynu „innej organizacji” postanowiła wystąpić do pracodawców w spółkach Orlen Laboratorium i CM Medica z pismami w których podnosimy problem zwiększonego wysiłku fizycznego pracowników w związku z wprowadzeniem równoważnego czasu pracy. Uważamy, że wydłużony czas pracy na niektórych stanowiskach pracy charakteryzuje się większym efektywnym wydatkiem energetycznym organizmu i mogą zachodzić przesłanki do tego aby pracownicy otrzymywali posiłki profilaktyczne.

Aby jednak mieć podstawy do uzgodnień pracodawcy i związków zawodowych w tej sprawie dobrze było by gdyby pracodawca przeprowadził stosowne badania, które to  potwierdzą bądź nie - wydatek energetyczny organizmu, który stanowi podstawę wydawania posiłków.

Ze spółki CM Medica otrzymaliśmy odpowiedź na  nasze pismo  z którego wynika, że pracodawca chyba lekko bagatelizuje nasze wystąpienie i jednostronnie stwierdza, że nie zamierza przeprowadzać stosownych badań jak również, że posiłki pracownikom nie przysługują. Nie zgadzamy się z takim podejściem do tematu uważamy, że jest to tylko opinia pracodawcy, która nie zastępuje stosownych badań ani uzgodnień ze związkami, z naszej strony temat uważamy za niezakończony.

 

 

             

 Kończy się  czteroletnia kadencja Społecznej Inspekcji Pracy w PKN ORLEN S.A.

Z mocy ustawy to do organizacji związkowych w zakładach pracy należy obowiązek powołania i nadzorowania działalności społecznej inspekcji pracy. Tak jak i przy poprzednich wyborach organizacje związkowe w orlenie powołały międzyzwiązkową komisję wyborczą do przeprowadzenia wyborów .

Pomimo tego, że wybory już trwają pozwolę sobie  przypomnieć podstawowe informacje związane z  działalnością inspekcji i przebiegiem wyborów.

Społeczna Inspekcja Pracy PKN ORLEN S.A. funkcjonuje w dwustopniowej strukturze:                                                                                                            Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy PKN ORLEN S.A, Oddziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy (zgodnie z uzgodnioną Strukturą organizacyjną Społecznej Inspekcji Pracy PKN ORLEN S.A)

Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu pracownikowi PKN ORLEN S.A. świadczącemu pracę w danym okręgu wyborczym,  bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę oraz bez względu na staż pracy w zakładzie.

Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu pracownikowi  świadczącemu pracę w danym okręgu wyborczym, który posiada co najmniej dwuletni staż pracy w PKN ORLEN S.A.

Społecznym Inspektorem Pracy może być pracownik PKN ORLEN S.A., który jest członkiem jednej z organizacji związkowych działających w PKN ORLEN S.A.

Społecznym Inspektorem Pracy może być pracownik nie będący członkiem żadnej organizacji związkowej, jednak w tym przypadku wymagana jest zgoda  zakładowych organizacji związkowych działających w PKN ORLEN S.A.

Kandydat na Społecznego Inspektora Pracy nie może zajmować stanowiska kierownika zakładu, wydziału lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu.

Wyboru Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy dokonują Oddziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy.

Kadencja Społecznych Inspektorów Pracy trwa cztery lata.     

                           

A teraz kilka informacji o roli i uprawnieniach inspekcji w zakładach pracy.

Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy.

Społeczni inspektorzy pracy mają prawo kontrolować:

stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Mogą i powinni kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy w szczególności : w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony pracy kobiet, młodocianych i osób niepełnosprawnych,  urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Inspektorzy mogą uczestniczyć w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, biorą udział  w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy               zgodnie z przepisami prawa pracy.

Biorą także udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy.

Uczestniczą w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy, opiniują  projekty planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podejmują działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Zachęcamy więc  do udziału wyborach , zachęcamy do kandydowania na funkcję inspektorów, służymy pomocą i radą w procesie przeprowadzenia wyborów.

 

Gratulujemy już wybranym inspektorom.

 

Dziękujemy za dobrą robotę kończącym kadencję Oddziałowym Społecznym Inspektorom Pracy,  szczególne podziękowania kierujemy do  Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy Andrzeja Kiełbowicza dla którego była to kolejna i zarazem ostatnia kadencja.

 

 

 

Opracował:

Mariusz Konopiński