B I U L E T Y N   I N F O R M A C Y J N Y
07 października 2016

W następnym tygodniu odbędzie się z inicjatywy pracodawcy sesja negocjacyjna ZUZP w PKN ORLEN S.A. dotycząca propozycji dokonania zmian niektórych zapisów układu.

Zdaniem pracodawcy główne cele proponowanych zmian to:

  • dostosowanie taryfikatora stanowisk pracy do potrzeb biznesowych, zmian organizacyjnych i sytuacji  rynkowej;
  • wzmocnienie wpływu celu solidarnościowego na premię;
  • zwiększenie motywacyjności dodatkowej premii rocznej, ściślejsze powiązanie z sytuacją firmy;
  • uelastycznienie zatrudniania i awansowania pracowników;
  • uproszczenie procesu oceny pracowniczej;
  • doprecyzowanie niektórych zapisów.

Naszą organizację w negocjacjach będzie reprezentował zespół doświadczonych negocjatorów, którzy w większości przy pracach układowych pracują jeszcze od etapu negocjacji całego dokumentu.

Celowo o tym wspominam, bo to doświadczenie zespołu, który pamięta wysiłek jaki towarzyszył negocjacjom układu i zawarciu kompromisu, który skutkował podpisaniem dokumentu, jest gwarancją bardzo ostrożnego wręcz konserwatywnego podejścia do zmian układu. Po prawie już ośmiu latach obowiązywania układu dalej uważamy, że mamy dobry dokument, oparty na kompromisie i jest to wartość, której musimy bronić. Bronić przed pojawiającymi się od czasu do czasu zakusami najczęściej ze strony pracodawcy, który pod różnymi hasłami takimi jak np. wspomniane na początku tego tekstu, chce przeforsować zmiany, które zaburzą panujący kompromis przesuwając akcent dobrych i korzystnych zapisów w stronę kadry zarządzającej.

Niestety po wstępnej analizie obecnych propozycji pracodawcy i po dyskusji w gronie Zarządu naszej organizacji, widzimy właśnie takie zagrożenie. Oczywiście obowiązkiem naszym jest uczestniczenie w sesjach negocjacyjnych i nie uchylamy się od tego, ale zdajemy sobie sprawę także z obowiązku obrony podstawowych wartości układu i tego zadania się podejmujemy.

Nie będziemy teraz odnosić się do poszczególnych propozycji. Uważamy, że pracodawca ma prawo do ich składania, a my mamy obowiązek na sesjach negocjacyjnych do merytorycznej ich oceny i podjęcia negocjacji. Nauczeni doświadczeniem wiemy, że negocjacje prowadzane poprzez Biuletyny czy inne tego rodzaju media są nieefektywne, często wprowadzają niezdrową atmosferę i  bardzo utrudniają proces zawierania kompromisów.

O temacie negocjacji zmian układu zapewne będziemy informować w naszych kolejnych Biuletynach. 

 

            Kolejny temat jest także związany z układem ale nie z propozycją zmian tylko z kwestią przestrzegania obowiązujących zapisów.

Dociera do nas coraz więcej sygnałów mogących świadczyć o nierównym traktowaniu pracowników w zatrudnieniu. Sprawa dotyczy przypisania pracowników do konkretnego systemu premiowania. Przypomnieć w tym miejscu należy konkretny zapis z załącznika nr 3 do ZUZP § 3 pkt 4 – „W każdym razie Pracownicy zatrudnieni w jednej komórce organizacyjnej, na takich samych stanowiskach, z takim samym zakresem obowiązków obejmowani są takim samym, jednym systemem premiowania.”.

W praktyce niestety wygląda to inaczej. Wiemy, że nie zawsze przypomniany zapis układu jest przestrzegany przez pracodawcę. Są komórki, są miejsca pracy, gdzie pracownicy wykonują taką samą pracę, a tylko niezrozumiała decyzja pracodawcy powoduje to, że są objęci różnymi systemami premiowania, np. miesięcznym 15 % i kwartalnym 30 %. Różnicę chyba widać gołym okiem – oczywiście ma ona  odzwierciedlenie w końcowym wynagrodzeniu pracownika.

Układ zbiorowy z założenia miał i ma porządkować takie kwestie i wydaje nam się, że przynajmniej na początku je uporządkował, jednak kolejne zatrudniania nowych pracowników niespójne w tym procesie decyzje pracodawcy spowodowały niestety to, że w tej chwili można mówić o podejrzeniu nierównego traktowania w zatrudnieniu.

Wystąpiliśmy do Pani Dyrektor Grażyny Baki odpowiedzialnej w firmie za obszar kadr o przejrzenie systemów premiowania poszczególnych pracowników właśnie pod tym kątem. Cały czas także czekamy na sygnały od pracowników, które mogą potwierdzać taki stan rzeczy.

 

             Następną naszą informację, także zaczniemy od przypomnienia pewnego zapisu, tym razem z regulaminu pracy PKN ORLEN S.A.  Sprawa dotyczy niestety różnej interpretacji bądź nieznajomości naszych wewnętrznych uregulowań w kwestii czasu pracy:  §16 pkt 2 ppkt d mówi, że do czasu pracy zalicza się „czas niezbędny na przeprowadzenie okresowych, kontrolnych i profilaktycznych badań lekarskich”.  Oznacza to ni mniej ni więcej, że wymienione badania w miarę możliwości przeprowadza się w godzinach pracy pracownika i jest to okres, za który należy się wynagrodzenie.

Jeśli nie ma możliwości przeprowadzania badań w godzinach pracy, pracownikowi, który wykonał badania w dniu wolnym od pracy, czas ten jest zaliczany do ogólnego czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym i musi być rekompensowany dodatkowym wolnym, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do wystąpienia płatnych nadgodzin.

Uczulamy zatem przełożonych, którzy nie stosują takich zasad, że będziemy o konkretnych przypadkach informować obszar Kadr.

 

             W tym tygodniu w spółce ORLEN Serwis S.A. podpisaniem Porozumienia zakończyły się długo          (o wiele za długo) trwające negocjacje dotyczące kwestii rekompensat dla pracowników, którzy przed konsolidacją spółek mieli prawa do nagród jubileuszowych (600 osób na 1500 zatrudnionych), a prawa te stracili, gdy objął ich nowy regulamin wynagradzania obowiązujący w Spółce.

Kwestia ta to jeden z najbardziej drażliwych tematów ostatnich miesięcy dla pracowników tej Spółki. Niestety jasno tu trzeba powiedzieć i my to mówimy, że związki zawodowe w tym procesie nie spisały się najlepiej. Mnogość organizacji związkowych, wywodzących się z różnych zakładów pracy, aktywna działalność wśród załogi związkowych populistów, którzy na obietnicach nie do zrealizowania budowali swój kapitał w ostatnich miesiącach, błędy w braku konsekwencji w dążeniu do celu przez organizacje związkowe, podpisanie przez pracowników porozumień stron, z których wynikała likwidacja nagród,  a także niestety zmiany zarządzających Koncernem, które u niektórych działaczy związkowych zmieniły sposób postępowania, to główne przyczyny, które wpłynęły na to, że proces negocjacji rekompensat w ostatnich tygodniach był nieczytelny, niejasny i denerwujący pracowników Spółki, szczególnie tych, którzy mają prawa do rekompensaty. Wiemy, że niektórzy pracownicy mogą być rozgoryczeni, mogą mieć częściowo uzasadnione pretensje do związków i mają niestety rację. Te wspomniane przez nas przyczyny takiego stanu rzeczy, to dla nas kolejna lekcja w naszej działalności – na pewno wyciągniemy z tego odpowiednie wnioski.

Co do samych rekompensat, nasze zdanie jest takie – w okolicznościach, jakich była tworzona Spółka, konsolidacja różnych grup zawodowych, z różnymi uprawnieniami, to elementy, które wpłynęły na to, że bez względu na błędy związków, w kwestiach finansowych nie dałoby się wycisnąć więcej czy to teraz czy pół roku wcześniej, z tą różnicą ,że pół roku wcześniej być może można by jeszcze zastosować inny sposób likwidacji jubileuszówek, polegający na tym, że każdy pracownik, który miał wtedy do nich prawo, w okresie pięciu lat otrzymałby jeszcze jedną nagrodę. Ale to jest już tylko gdybanie, na tą chwilę konieczne było zamknięcie tematu i to nastąpiło we wtorek.      

           

No i na koniec ORLEN Administracja.  O problemach tej Spółki, o zmianach w Zarządzie, zwolnieniach pracowników jak i o tym, że zarządzający pracują nad nową strategią działalności Spółki już mówiliśmy.

Wielkie nasze zdziwienie, a szok u pracowników Spółki wywołała informacja potwierdzona stosownym dokumentem na stronie internetowej Orlenu, a konkretnie Biura Zakupów, dotycząca rozpoczęcia projektu „Outsourcing pracowniczy”. Celem projektu jak piszą autorzy jest rozpoznanie rynku, które ma stanowić pierwszy krok w procesie wyboru dostawców usług, które w tej chwili wykonuje ORLEN Administracja, a także jej podwykonawcy. Co to może oznaczać dla pracowników? – aż strach myśleć! Wydzierżawienie usług, outsourcing pracowniczy, to może niestety skończyć się podobnie jak z obszarem sprzątania.

Nie czekając na efekty „analiz” właściciela Spółki, nie wierząc w tłumaczenia, które mają łagodzić nastroje w Spółce, nauczeni przypadkiem wydzierżawienia usług sprzątania, gdzie zanim formalnie Związki doproszono do stołu, to niestety było już pozamiatane, trzy związki zawodowe ( MBZZ, MZZPRC I OM NSZZ „Solidarność” ) postanowiły w tej sprawie napisać niezwłocznie pismo do osób podejmujących decyzje w tej sprawie i oczekują szybkiej reakcji – oto treść pisma:

 

 

 

Pan Wojciech Jasiński

Prezes Zarządu

Dyrektor Generalny

PKN ORLEN S.A.

 

Pan Mirosław Kochalski

Wiceprezes Zarządu

ds. Korporacyjnych

PKN ORLEN S.A.

 

 

Dotyczy : outsourcingu pracowniczego usług wspierających.

 

Szanowni Panowie Prezesi,

Wielkie zdziwienie wywołała informacja, która dotarła do nas i do Pracowników ORLEN Administracja Sp. z o.o. dotycząca rozpoczęcia procesu outsourcingu pracowniczego usług wspierających działalność podstawową PKN ORLEN S.A. i Spółek Grupy Kapitałowej.

Rozpoczęcie procedury wyboru dostawców, z którymi będą prowadzone dalsze rozmowy w ramach kolejnych etapów postępowania ofertowego to informacja, która poprzez Biuro Zakupów została skierowana do potencjalnych dostawców.

Bardzo zaniepokoił nas fakt, że o rozpoczęciu takiego procesu dowiedzieliśmy się z mediów, a nie bezpośrednio w drodze dialogu społecznego. Jesteśmy rozgoryczeni, że dotychczasowe nasze kontakty w tej sprawie z Zarządem ORLEN Administracja Sp. z o.o. oraz PKN ORLEN S.A. wskazujące na czytelny i jasny dialog, okazały się niestety fikcją.

Rozpoczęcie tak dużego procesu, który może skutkować w praktyce likwidacją Spółki bez konsultacji społecznych, musi budzić i budzi nasze i Pracowników zaniepokojenie. Wśród Pracowników ORLEN Administracja Sp. z o.o. wrze! Postępowanie, które uruchomił PKN ORLEN S.A. zaniepokoiło Pracowników, zaczęli się mocno obawiać o swoje miejsca pracy.

Czy takich decyzji po nowym Zarządzie PKN ORLEN S.A. oczekiwali Pracownicy tej właśnie Spółki?

Rozumiemy, że nie wszystkie procesy w ORLEN Administracja Sp. z o.o. były prowadzone dobrze. Słyszymy o jakiś nieprawidłowościach, przeprowadzone zostały decyzją właściciela zmiany w Zarządzie Spółki, jak również Zarząd Spółki przeprowadził zmiany kadrowe na wszystkich szczeblach zarządzania.

Czy to oznacza, że osoby powołane na te funkcje nie potrafią naprawić Spółki?

Czy sposobem na naprawę, ma być outsourcing usług, który bardzo źle nam się kojarzy (np. Spółka AMLUX)?

Gdzie w takim procesie są Pracownicy Spółki, którzy w dużej mierze są byłymi pracownikami PKN ORLEN S.A.? Czy im także PKN ORLEN S.A. chce zgotować taki los jak obecnym pracownikom Spółki AMLUX? Czy może mają stracić pracę?

Organizacje związkowe są przeciw takim praktykom i takiemu kierunkowi postępowania. Od decydentów oczekujemy pilnego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Związki zawodowe i pracownicy są zdeterminowani, aby bronić istnienia Spółki, aby bronić miejsc pracy naszych Koleżanek i Kolegów z ORLEN Administracja Sp. z o.o.

Mamy nadzieję na powrót dobrze zapowiadającego się w ostatnich miesiącach dialogu z Zarządem Koncernu, jak i otwarciu na rozmowy, ale nie w formule naszych reakcji na podjęte już działania PKN ORLEN S.A. Chcemy współuczestniczyć w prawdziwym dialogu społecznym.

Z poważaniem,

 

MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.                       Wiceprzewodnicząca                                       MBZZ w GK PKN ORLEN S.A.

       Wiceprzewodniczący                         KM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.                           Przewodniczący

            Piotr Wilicki                                             Wiesława Frydrychowska                            Ryszard Maliszewski

 

Dw:

  1. Pani Agnieszka Jarecka – Prezes Zarządu ORLEN Administracja Sp. z o.o.
  2. Pan Wojciech Kijowski – Członek Zarządu ds. Korporacyjnych ORLEN Administracja Sp. z o.o.
  3. Pani Grażyna Baka – Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr PKN ORLEN S.A.
  4. Pani Maria Sosnowska – Dyrektor Biura Administracji PKN ORLEN S.A.

 

 

Opracował: Mariusz Konopiński