B I U L E T Y N   I N F O R M A C Y J N Y
27 stycznia 2017

    W ostatnim czasie w Orlenie odbyło się spotkanie szefostwa produkcji z organizacjami związkowymi w sprawie oceny funkcjonowania aplikacji premii miesięcznej – czym jest APM pisaliśmy w poprzednim Biuletynie.

Jak zatem wypadła ocena funkcjonowania narzędzia wspierającego proces premiowania? – Dobrze, świadczą o tym podsumowania wypłaconej średniej premii dla pracowników w ostatnich miesiącach, jest to wskaźnik lekko zwyżkowy w stosunku do poprzedniego podsumowania. O dobrze funkcjonującym systemie może świadczyć także mało interwencji i uwag zgłaszanych do organizacji związkowych w okresie pilotażu. Już teraz można się pokusić o opinię, że to narzędzie spełnia swoją rolę, wspomaga i ujednolica proces premiowy na produkcji. Jeśli miałbym wskazać niedociągnięcia i miejsca wymagające  poprawy, to właśnie w temacie ujednolicenia i interpretowania poszczególnych elementów wpływających na wysokość premii. Najwięcej jest do zrobienia m.in. w jednakowym podejściu do wyliczania energochłonności poszczególnych instalacji. Są to jednak uwagi nie do całości systemu lecz do jego stosowania w praktyce na poszczególnych wydziałach i to tam będziemy dyskutować z szefami poszczególnych wydziałów i tam będziemy oczekiwać zmian i poprawy. 

 

Na 30 stycznia została wyznaczona data pierwszego spotkania  w PKN ORLEN S.A. w sprawie ustalenia wskaźnika wzrostu płac w 2017r.

Nie liczyłbym na specjalne konkrety w trakcie tego pierwszego spotkania, które zapewne poświęcone będzie głównie podsumowaniu 2016 roku. Zwyczajowo porozumienie z pracodawcą udaje nam się osiągnąć pod sam koniec terminu przewidzianego na negocjacje płacowe.

Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w PKN ORLEN, negocjacje w sprawie podwyżek wynagrodzeń na dany rok muszą się zakończyć do końca lutego. Jeżeli w tym czasie stronom nie uda się dojść w tej sprawie do porozumienia, pracodawca do 10 marca podejmuje decyzję jednostronnie, a jeżeli strona społeczna się z nią nie zgadza, może wszcząć spór zbiorowy na tle płacowym.

Na tą chwilę do naszej organizacji nie docierają żadne sygnały ze strony Zarządu PKN ORLEN, co do tego, w którą stronę pójdą negocjacje i na co pracownicy mogą liczyć.

Nasza organizacja związkowa jako wstępną bazę do tegorocznych rozmów przyjmuje zeszłoroczne porozumienie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że do kompromisu potrzeba woli pracodawcy i przynajmniej reprezentatywnych organizacji związkowych.

Jak się potoczą tegoroczne negocjacje? – trudno w tej chwili wyrokować, jak co roku jednak będą one stanowiły przyczynek do negocjacji w spółkach, gdzie niezmiennie od lat zarządy nie zaczynają i nie kończą rozmów przed Orlenem.

Aby zbudować dobrą atmosferę przed tegorocznymi negocjacjami, wspomnieć należy o historycznie rekordowym wyniku finansowym firmy w 2016 r. Dobre słowa Pana Prezesa o sukcesie całej firmy, o udziale wszystkich segmentów firmy w  wypracowaniu bardzo dobrego wyniku, uzupełnione naszym komentarzem,  że do takich wyników przyczyniła się także  bardzo dobra praca naszych pracowników, to na pewno optymistyczna prognoza na początek rozmów.

 

            Do Prezesa Mirosława Kochalskiego wraz z Solidarnością i MZZPRC wystosowaliśmy  pismo, którego podstawą są napływające do nas sygnały o niepokoju pracowników spółki Orlen Projekt związane z przyszłością Spółki.

Od pewnego czasu w PKN ORLEN S.A. (przypomnę – właściciel Spółki) w obszarze Dyr. Wykonawczego ds. Realizacji Inwestycji Majątkowych tworzony jest dział, który wprost może stanowić konkurencję w stosunku do zakresu działalności Orlen Projektu.

Czemu to ma służyć? – nie bardzo w tej chwili wiemy, można snuć różne teorie ale przed odpowiedzią od właściciela Spółki nie chcielibyśmy tego robić. Nie dziwimy się jednak niepokojom wśród załogi. W dobie walki rynkowej o każdy kontrakt, o każde zlecenie, widmo powstającej konkurencji u właściciela ma prawo wzbudzać niepokój. Liczymy na wyjaśnienia w tej sprawie, które niezwłocznie przekażemy pracownikom.

 

             Na tą chwilę nie ma jeszcze rozstrzygnięcia w sprawie przetargu na usługi utrzymania  czystości w PKN ORLEN S.A. Termin do końca roku 2016 jak widać nie został dotrzymany. Kiedy proces się zakończy? Jaka firma będzie następcą Amluxa? – na odpowiedzi na te pytania musimy jeszcze zaczekać. Nasza organizacja cały czas w tej sprawie trzyma przysłowiową rękę na pulsie, szczególnie w kontekście zabezpieczenia interesów pracowników, także tych związanych z uwzględnieniem  zachodzących zmian w kwestii wynagrodzeń pracowników, które weszły w życie z początkiem 2017r.

 

            W tym tygodniu odbyło się kolejne spotkanie w sprawie zmian w ZUZP w Orlenie. Pomimo znacznego zbliżenia stanowisk, które są konieczne do dokonania zmian, nie osiągnęliśmy kompromisu. Mamy więc kolejną przerwę w sesji negocjacyjnej.

 

            Już w styczniu chcielibyśmy przypomnieć o możliwości skorzystania przez cały rok ze świadczeń z naszego funduszu świadczeń socjalnych. Regulamin wspólnego funduszu dla ponad 20 Spółek Grupy Kapitałowej zawiera w sobie dobre rozwiązania  dla pracowników, byłych pracowników i ich rodzin. Zapewne większość z nas zna Regulamin, wie jakie świadczenia on oferuje, ale nie zaszkodzi zapewne, szczególnie młodym, czy też nowym pracownikom przypomnieć o podstawowych regulacjach jak i przysługujących świadczeniach.

Dofinansowanie do wszystkich świadczeń przysługuje 1 raz w roku, w wysokości uzależnionej od dochodów brutto w rodzinie.

Mianem dochodu brutto określa się przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dochód na osobę w rodzinie wylicza się, dzieląc dochody brutto z trzech ostatnich miesięcy osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym przez liczbę osób w rodzinie.

Do dochodu nie wlicza się: nagród jubileuszowych, dodatkowej premii rocznej, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz kwoty z „programu 500+”.

W przypadku, gdy oboje rodzice / opiekunowie prawni dziecka pracują lub pracowali w PKN ORLEN S.A., Spółce lub w PKN ORLEN S.A. i Spółce, dziecku przysługuje tylko jedno dofinansowanie w ramach danego świadczenia. 

Kto może korzystać ze świadczeń ?

 • pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w PKN ORLEN S.A i Spółkach (wspólna działalność socjalna),
 • członkowie rodzin pracowników.

Jakie świadczenia można otrzymać ?

 • Dofinansowanie do:
  • wypoczynku lub leczenia sanatoryjnego
  • opieki nad dzieckiem
  • wypoczynku dzieci i młodzieży
  • wyprawki szkolnej
  • zajęć sportowo rekreacyjnych, rehabilitacyjnych oraz działalności kulturalno oświatowej
  • wsparcia rodziny
 • Upominki świąteczne dla dzieci – karty przedpłacone
 • Bezzwrotne zapomogi w formie pieniężnej lub rzeczowej
 • Zwrot środków za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym niepełnosprawnego dziecka razem z opiekunem
 • Zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe

 

Opracował: Mariusz Konopiński