B I U L E T Y N    I N F O R M A C Y J N Y
22 kwietnia 2016

W ostatni piątek odbyliśmy Konferencję Sprawozdawczą naszego Związku.

Delegaci jako statutowo najwyższa władza, ocenili naszą działalność, wymienili poglądy, dyskutowali i planowali najbliższe miesiące pracy naszej organizacji.

Biorąc pod uwagę jawność naszego działania, chciałbym także wszystkim członkom naszego związku zaprezentować fragmenty Sprawozdania Zarządu Związku za ostatni rok.

 

Niezmiennie nasza codzienna działalność, to przede wszystkim reakcje na potrzeby ogółu zatrudnionych, wynikające z bieżących, codziennych spraw pracowniczych, zarówno tych zbiorowych jak i indywidualnych.

Do każdego tematu czy sprawy, w której uczestniczy nasza organizacja, zgłaszaliśmy wnioski, opinie, rozwiązania, które zawsze staramy się merytorycznie przedstawiać. Każda kwestia zbiorowego reprezentowania pracowników, indywidulane sprawy naszych członków Zawiązku, to pole do godnego reprezentowania naszej organizacji dla osób funkcyjnych wspieranych przez członków Zarządu.

 

Jak w każdym roku uczestniczyliśmy w wielu rozmowach, negocjacjach, czy ustaleniach w PKN ORLEN S.A., zwyczajowo jednak  jeszcze więcej spraw, a przede wszystkim problemów, mieliśmy w Spółkach, w których działa nasza organizacja związkowa.

 

Aktualny od kilku lat temat, to utrzymanie  świadczeń socjalnych,  a szczególnie wspólnego funduszu socjalnego.

W większości Spółek Grupy Kapitałowej, w których działa nasza organizacja, funkcjonuje wspólna działalność socjalna. Wyjątkiem są Orlen Budonaft i Orlen Oil, gdzie funkcjonują odrębne fundusze świadczeń socjalnych – oczywiście pod czujnym okiem naszych przedstawicieli w Komisjach socjalnych.

 

Niestety ostatni rok to balansowanie na krawędzi funkcjonowania spółki Petro Mechanika. Kolejny już rok pracownicy mocno odczuwają brak stabilności zatrudnienia, a przede wszystkim problemy z wypłatami wynagrodzeń. Trudno w tej chwili wyrokować jak dalej potoczą się losy tej Spółki i pracujących w niej pracowników, choć w ostatnich miesiącach daje się zauważyć przysłowiowe  światełko w tunelu.

Przemiany gospodarcze, decyzje właściciela o wydzieleniu i prywatyzacji Spółek, złe zarządzanie sprywatyzowanymi Spółkami, nieczytelna wyniszczająca Spółki w latach poprzednich polityka głównego kontrahenta spowodowała, że pracownicy różnymi sposobami muszą walczyć o przynależne im za wykonaną prace wynagrodzenie.

Coraz częstsze łamanie praw pracowniczych, skłania nas do różnorakich działań, w tym takich jak składanie skarg do Państwowej Inspekcji Pracy, czy też dochodzenie praw na ścieżce sądowej.

Problemy jakie dotknęły m.in. spółkę Petro Mechanika, które trwają od kilkunastu miesięcy, to także problem naszego związku zawodowego, który próbuje znaleźć sposoby na łagodzenie problemów pracowniczych, a także  pomagać w funkcjonowaniu na terenie działania PKN ORLEN.                   

 

Ważnym tematem, który absorbował nas w ostatnich miesiącach było połącznie spółek Orlen Automatyka, Remwil, Orlen Wir, Wircom. Decyzje właściciela o utworzeniu nowej spółki Orlen Serwis, to wyzwanie także dla organizacji związkowych, które mają w takich procesach wiele zadań do wykonania, począwszy od tzw. pakietu socjalnego, do uzgodnienia dokumentów takich jak regulaminy czy też układy zbiorowe pracy. W sprawie tej jasno trzeba powiedzieć, że nie wszystkie działania związków zawodowych były skuteczne, nie ma na tą chwilę zakładowego układu zbiorowego pracy, jest Regulamin Wynagradzania jednostronnie wprowadzony przez pracodawcę.

Na mocy nowego Regulaminu część pracowników traci np. prawo do nagród jubileuszowych, a propozycja pracodawcy tzw. wykupu nagród złożona kilka dni temu nie została zaakceptowana przez przedstawicieli związków zawodowych.

 

Problemy z połączeniem Spółek są duże, ale jeszcze większe  problemy dotyczą dwóch Spółek Grupy Kapitałowej przeznaczonych do sprzedaży.

W ubiegłym roku została podjęta decyzja, a także podpisane zostały wstępne umowy dotyczące sprzedaży spółek Orlen Transport  i Orlen KolTrans.

Pomimo protestów pracowników i sprzeciwu związków zawodowych, decyzje podjęte przez właściciela, a konkretnie przez poprzedni Zarząd Orlenu zostały podtrzymane przez obecnie kierujących Koncernem.

 

Od marca tego roku Orlen Transport ma nowego właściciela, jest nim notowana na giełdzie spółka Trans Polonia. W procesie sprzedaży zabezpieczony został portfel gwarantowanych dla Spółki usług, a także m.in. trwałość zatrudnienia i wynagradzania dla pracowników na okres 30 miesięcy. Pomimo sprzedaży, Spółka dalej znajduje się w kręgu Spółek, które obejmujemy swoją działalnością. Szczególnie teraz po wyjściu z Grupy, musimy wykazać się dużą czujnością w obronie interesów pracowniczych.

 

Orlen KolTrans – transakcja sprzedaży m.in. poprzez procedury w UOKiK nie została zakończona. Dalej zatem przy dobrej woli decydentów można by pewnie od niej odstąpić, ale jak na razie trudno doszukać się tej dobrej woli.

W sprawie tej w ostatnich dniach związki zawodowe wystosowały pismo do Rady Nadzorczej Orlenu celem organizacji spotkania, na którym to chcielibyśmy przedstawić nasze racje przeciw sprzedaży Spółki.

           

A co w Orlenie ? – Trochę inne problemy pracownicze.

W  ubiegłym roku pracownicy produkcji objęci zostali dużym i trudnym procesem restrukturyzacji, w którym trzeba było pogodzić interesy pracowników odchodzących z firmy z zabezpieczeniem interesów pracowników, którzy po zmianie systemu czasu pracy pozostają w firmie. Jak wynika z niedawnego podsumowania i oceny, proces zmian na produkcji wprowadzający m.in. 12h system czasu pracy został przez większość pracowników zaakceptowany, a niedogodności związane z wydłużonym czasem pracy rekompensowane są większą ilością dni wolnych od pracy.

W trakcie roku nie zanotowano znaczących zmian w statystykach związanych z absencjami chorobowymi, czy też wykorzystywaniem urlopów wypoczynkowych. Przez cały okres od wdrożenia systemu trwają prace monitorujące i usprawniające system szkoleń BHP, szkoleń ratowników chemicznych, tak aby były one dostosowane do nowego systemu rozkładu czasu pracy.

 

Oczywiście pojawiają się także sygnały, że nie we wszystkich komórkach organizacyjnych wszystkie wspomniane elementy funkcjonują dobrze, a przyczyną tego może być zbyt małe zatrudnienie.

Pracodawca zadeklarował ocenę takich przypadków i podjęcie ewentualnych decyzji związanych z zatrudnieniem pracowników, jeśli byłoby takie uzasadnienie.

Biorąc pod uwagę odbyte spotkanie podsumowujące nowy rozkład czasu pracy, a przede wszystkim rozmowy z pracownikami, pomimo rozlanej przez niektórych kilka miesięcy temu fali niepokojów, można w tej chwili stwierdzić, że większość ówczesnych niepokojów, jakie towarzyszyły wprowadzeniu nowego systemu nie ma miejsca w praktyce.

Aby przeciąć także pojawiające się co pewien czas spekulacje i zapytania o to, czy prowadzane są prace zmierzające do powrotu do poprzedniego systemu? – nasza organizacja oświadcza, że nic nie wie o takich działaniach, z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że nie są one prowadzone i trudno sobie wyobrazić, że w najbliższym czasie będą.       

 

O sprawach, w których uczestniczyliśmy tylko w ostatnim roku, można by pisać i mówić jeszcze długo. Mamy nadzieję, że nasi Delegaci są dobrze poinformowani w aspekcie codziennej pracy związku, o której to informujemy w naszych Biuletynach.

 

Układ organizacyjny naszego związku.

Struktura organizacyjna naszej organizacji oparta jest na zapisach Statutu. Zmiany i aktualizacja struktury następuje każdorazowo przed Konferencją Sprawozdawczo – Wyborczą Związku, a także w trakcie kadencji, w związku ze zmianami struktur organizacyjnych zakładów,  w których funkcjonuje nasza organizacja związkowa. Decyzje dotyczące struktury podejmuje Zarząd Związku.

 

Na koniec okresu sprawozdawczego ( 31 marca 2016 r. ) stan liczbowy członków związku przedstawia się następująco: 1425 osób, w tym 593 osoby w PKN ORLEN S.A., 832 osoby w Spółkach + organizacja MBZZ skupiająca naszych emerytów i rencistów licząca 139 osób.

 

 

Władze związku w okresie sprawozdawczym  pracowały w składzie:

Ryszard Maliszewski – Przewodniczący

Mariusz Konopiński    – Wiceprzewodniczący

Bożena Słupska         – Członek Prezydium

Krzysztof Agaciński   – Członek Prezydium do czasu odejścia na emeryturę

Piotr Bronowski          – Członek Prezydium

Wiktor Kwiatkowski    – Członek Prezydium

Piotr Nowicki              – Członek Prezydium

Michał Umiński          – Członek Prezydium

 

MBZZ w ramach struktur wewnętrznych posiada 45 organizacji oddziałowych, w tym 23 to struktury w Spółkach.

Obserwujemy od kilku lat w miarę stabilną ilość członków naszego Związku u głównego pracodawcy PKN ORLEN S.A., pomimo dużego procesu restrukturyzacji na produkcji w ubiegłym roku, w którym to na emerytury odeszła spora grupa naszych członków.

W niektórych organizacjach oddziałowych udaje się odbudować stan uzwiązkowienia. Są takie, które notują wzrosty, co bardzo cieszy i świadczy o dobrej robocie wykonywanej przez Przewodniczących organizacji oddziałowych. Niestety są też takie organizacje, które pod kątem uzwiązkowienia nie mają się za bardzo czym pochwalić, skupiając od lat niewielkie grupy pracowników. Musimy jako Zarząd Związku zacząć brać poważnie pod uwagę przełożenie liczby członków na uczestnictwo reprezentanta grupy we władzach Związku.

Zmniejszenie liczebności członków Związku w Spółkach, to przede wszystkim skutek problemów grupy Petro.

W sposób ciągły musimy zabiegać o nowych członków Związku i zwracać szczególną uwagę na przyjętych do pracy nowych pracowników.

 

Działalność statutowa Zarządu Związku.

Zgodnie z naszym statutem w skład Zarządu Związku oprócz osób funkcyjnych i członków Prezydium wchodzą  Przewodniczący organizacji oddziałowych.

Całe te grono z racji pełnionych funkcji objęte jest szczególną ochroną prawną w zakresie ich stosunku pracy.

Zarząd realizuje cele statutowe wytyczone przez Konferencję Delegatów, między innymi poprzez planowe spotkania i posiedzenia organów statutowych: Prezydium i Zarządu.

Posiedzenia planowo odbywają się jeden raz w miesiącu, częstsze spotkania są organizowane, jeżeli zachodzą pilne i szczególne potrzeby.

Na każdym posiedzeniu Zarządu rozpatrywane są sprawy zaplanowane przez Prezydium lub wnoszone przez uczestników w trakcie posiedzenia.

Realizacja Uchwał z poprzedniego posiedzenia Zarządu i treść Protokołu  z posiedzenia przyjmowane są na kolejnym posiedzeniu w drodze głosowania.

W posiedzeniach organów statutowych mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej.

Związek nasz, nasi przedstawiciele zawsze aktywnie uczestniczą w negocjacjach ZUZP, regulaminów wynagradzania czy też innych dokumentów u każdego z pracodawców.

Przyjętą zasadą jest, że w zespołach reprezentujących naszą organizację w rozmowach z pracodawcami zawsze jest Przewodniczący organizacji oddziałowej. Często w skład zespołów wchodzą także nasi członkowie z danej spółki posiadający merytoryczną wiedzę w aspekcie funkcjonowania swojej firmy.

Osoby funkcyjne wspierają zespoły przede wszystkim w aspektach proceduralno – prawnych.

Zarząd Związku często korzysta z prawa i powołuje komisje spośród członków Zarządu, które reprezentują naszą organizację na różnego rodzaju negocjacjach czy też spotkaniach z pracodawcami.

Praktycznie wszystkie dokumenty, które uzgadnia czy też konsultuje  nasz Związek przed ostatecznym stanowiskiem są opiniowane przez członków Zarządu.  

 

Działalność informacyjna i szkoleniowa.

Główną cechą polityki informacyjnej naszego Związku jest jawność, otwartość i rzetelna merytoryczna informacja, kierowana do członków  i sympatyków naszej organizacji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że hołdowanie w przekazie wymienionym cechom nie zawsze jest tym co chcieliby usłyszeć poszczególni pracownicy – ale czy to oznacza, że mamy upodobnić się do tych co dużo obiecują, często mijają się z faktami, po to aby osiągnąć krótkoterminowe sukcesy? – uważamy że nie, powinniśmy zachować swoją tożsamość, mądrego, rozsądnego  i wyważonego Związku Zawodowego.   

 

Co do praktycznego przekazywania informacji, to podstawę naszej działalności w tym elemencie stanowią informacje przesyłane w formie Biuletynów do naszych Przewodniczących oddziałowych, którzy przekazują je na teren działania swoich organizacji. W Biuletynach oprócz bieżących informacji o działaniach, w których uczestniczy nasza organizacja, często też przedstawiamy porady z prawa pracy, szczególnie takie, które mają wpływ na codzienne postępowanie pracowników. 

Posiadamy stronę internetową www.mbzz.prv.pl., na której można dowiedzieć się o podstawach działalności naszego Związku. 

 

Działalność finansowa.

Nasz Związek swoją działalność finansową opiera na wpływach ze składek członkowskich, nielicznych okazjonalnych darowiznach oraz niewielkich prowizjach z tytułu ubezpieczenia związkowego.

Obecna wysokość składki to 10 zł od czynnych zawodowo członków związku i 4 zł od emerytów i rencistów.

Składki na wymienionym poziomie są konkurencyjne w porównaniu z innymi organizacjami związkowymi. Fundusze gromadzone na koncie w banku pokrywają ustalone i wypłacane zasiłki statutowe, zapomogi oraz wydatki na cele organizacyjne.

Część środków ze składek członkowskich jest odprowadzana na ubezpieczenia naszych członków, jeśli wyrażą oni wolę przystąpienia do związkowego ubezpieczenia grupowego.

Zarząd przyjął i realizuje ramowy Regulamin przyznawania zapomóg członkom związku w trudnych sytuacjach rodzinnych, związanych z kosztami ponoszonymi przez członka Związku w trakcie jego choroby oraz choroby najbliższych członków rodziny.

W ramach zebranych kwot, Związek wspomaga charytatywnie  organizacje pożytku publicznego.

Wszystkie decyzje finansowe podejmowane są w zgodzie ze Statutem Związku, wynikają z Uchwał Konferencji Delegatów lub Uchwał Zarządu w okresie pomiędzy Konferencjami.

Sytuacja finansowa Związku jest stabilna, gwarantująca pełną płynność finansową i realizację statutowych zobowiązań.

 

Struktury ponad - zakładowe Związku.

MBZZ należy do Federacji Związków Zawodowych Pracowników Rafinerii i Petrochemii. Niezmiennie od wielu lat poprzez federację należymy do OPZZ.

Przynależność naszej organizacji do OPZZ pomaga nam w codziennej działalności związkowej. Kontakt z centralą, która ma wpływ na kształtowanie życia społeczno-gospodarczego kraju, daje nam możliwość poszerzania i aktualizacji naszej wiedzy związanej z problemami pracowniczymi nurtującymi pracowników wielu zakładów pracy.   .

Nasza organizacja w ramach wsparcia struktur miejskich jest również aktywnym członkiem Rady Powiatowej OPZZ.

 

Współpraca z Zarządami Spółek oraz innymi organizacjami związkowymi.

Współpraca z pracodawcami jest odzwierciedleniem ogólnej sytuacji na rynku pracy w kraju. Widzimy zależność lepszej współpracy  w „lepszych czasach”  i trudnościach w dobie kryzysu.

W ostatnim roku przeważały kwestie sporne, jednak jak to mówią niektórzy następuje „dobra zmiana” – no cóż pożyjemy zobaczymy.

Na pojawiające się problemy, reagujemy niezwłocznie i często doprowadzamy do osiągnięcia porozumień w trudnych sprawach pracowniczych.

Nie wszystkie tematy da się jednak rozwiązać skutecznie i po myśli pracowników. Pojawia  się często wiele czynników, na które nie mamy po prostu wpływu lub wpływ bardzo ograniczony, jak choćby we wspomnianej już dziś  „grupie Petro”.

Pomimo to, skutecznie rozwiązujemy wiele spraw dotyczących indywidualnych problemów naszych członków Związku.

 

W ostatnich latach, miesiącach, dobrze układa się współpraca z większością organizacji związkowych działających w tych samych Spółkach co my.

Z przykrością należy stwierdzić, że zdarzały i zdarzają się także spory i różnice zdań. Mamy jednak pełną świadomość tego, że wywołanie i toczenie sporów pomiędzy organizacjami związkowymi jest niekorzystne dla nich samych, a korzystne dla pracodawców, którzy skrzętnie wykorzystują prawo do załatwienia swoich interesów w momencie różnych stanowisk związków zawodowych.

Wspólnie z innymi organizacjami reprezentatywnymi w Orlenie, wiele razy występowaliśmy i występujemy do pracodawców i wspólnie zawieramy  różne porozumienia i uzgodnienia.

W trudnych tematach pracowniczych konieczne jest współdziałanie organizacji związkowych, jak również wsparcie naszych działań przez pracowników.

 

Zmieniające się praktycznie w sposób ciągły otoczenie wokół naszych zakładów pracy, nakłada na organizację związkową obowiązek zachowania czujności jak i dostosowywania działalności do pojawiających się zmian, jednak zawsze musimy pamiętać, aby było to zgodne z podstawowymi  zadaniami  i rolą związków zawodowych.

Stabilność zatrudnienia  i wynagrodzenia, szczególnie w Spółkach świadczących usługi, to podstawowe problemy, na które musimy praktycznie cały czas reagować.

Przed nami tygodnie ciężkiej walki o wzrost wynagrodzeń w Spółkach. Sygnał jaki popłynął z tegorocznych negocjacji  płacowych w Orlenie powinien przełożyć się na negocjacje i porozumienia w Spółkach.

Zdajemy sobie sprawę, że nie będzie łatwo ale nasza organizacja nie zamierza odpuszczać. Nie godzimy się na tworzenie gorszej grupy pracowników, którzy to mieliby akceptować kolejny rok bez wzrostu wynagrodzeń.

 

W każdym praktycznie roku naszej działalności zderzamy się z procesami restrukturyzacji i reorganizacji, skutkiem czego bywają odejścia pracowników – oby jak najmniej takich procesów, bo utrata pracy, to najtrudniejsze sprawy, z którymi musimy się mierzyć.

Często w takich procesach, szczególnie tych mniejszych, indywidulanie podchodzimy do problemów poszczególnych członków naszego Związku. Przy dużej naszej determinacji, czasami udaje się  zabezpieczyć interes pracownika, łącznie z pomocą w znalezieniu innego miejsca pracy. 

Działajmy tak, aby działalność nasza przyniosła najlepszy efekt dla organizacji, a przede wszystkim satysfakcję i poczucie bezpieczeństwa dla naszych członków Związku.

Stale dążymy do tego, aby priorytetem naszej działalności było pozytywne postrzeganie działalności naszej organizacji.

 

Na koniec przypomnimy ostatnie zdanie ze Sprawozdania ubiegłorocznego:

Nie zapominajmy o tym, że jesteśmy organizacją międzyzakładową, nie zapominajmy o solidarności, takiej normalnej – międzyludzkiej. 

 

 

 

Opracował:

Mariusz Konopiński