B I U L E T Y N    I N F O R M A C Y J N Y
11 listopada 2016

OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

 

 

Oświadczenie

Kierownictwa Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

z dnia 16 listopada 2016 r.

w sprawie oceny roku rządu Beaty Szydło

 

Powołanie rządu przez premier Beatę Szydło wiązało się z ogromnymi oczekiwaniami i nadziejami społeczeństwa na zreformowanie polskiego życia społecznego i gospodarczego, a tym samym zmianę niekorzystnych rozwiązań przeprowadzonych przez poprzedni rząd. Złożone deklaracje dotyczące kluczowych postulatów pracowników i związków zawodowych nie były jednak w pełni realizowane.

 

Z niepokojem obserwujemy brak rozwoju gospodarczego, brak zabezpieczenia ustawowego i finansowego dla Strategii Rozwoju Polski stworzonej przez Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego, brak założeń dla Narodowego Programu Zatrudnienia, który miał stworzyć 1,2 miliona miejsc pracy.

 

Niepokoi nas redukcja zatrudnienia w przemyśle oraz zwiększający się fiskalizm wobec obywateli i przedsiębiorstw. Mimo zapowiedzi, rząd PiS nie obniżył podatku VAT, nie podniósł kwoty wolnej od podatku i kosztów uzyskania przychodu. Niezrozumiałe dla OPZZ są również pozytywne opinie rządu na temat umów handlowych pomiędzy Unią Europejską a Kanadą i Stanami Zjednoczonymi.

 

Jako OPZZ uważamy, że właściwym kierunkiem działań było uszczelnienie systemu podatkowego, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej za pracę dla osób zatrudnionych na umowach niestandardowych i podwyższenie minimalnego wynagrodzenia dla osób pracujących na podstawie umów o pracę oraz wdrożenie okrojonej wersji programu „Rodzina 500+”. Niestety sztandarowy projekt PiS objął tylko część polskich dzieci.

 

Jako reprezentatywną centralę związkową niepokoi nas załamanie w dialogu społecznym. Szybkie tworzenie i procedowanie ustaw oraz brak konsultacji projektów społeczno-gospodarczych z partnerami społecznymi przekłada się często na niską jakość stanowionego prawa. Tylko rzeczowy dialog pozwoli w przyszłości uniknąć wielu nieprawidłowości legislacyjnych oraz podnieść poziom akceptacji społecznej tworzonego prawa. Oczekujemy partnerskiego i konstruktywnego dialogu społecznego, poszanowania dla reprezentatywnych partnerów społecznych, a przede wszystkim wzmocnienia związków zawodowych w zakresie tworzenia układów zbiorowych pracy, tworzenia zakładowego prawa pracy i pakietów socjalnych. Liczymy, że nowa ustawa o związkach zawodowych będzie naszym wspólnym sukcesem.

 

Jako ruch pracowniczy domagamy się zmiany reformy emerytalnej. Postulujemy uwzględnienie stażu pracy jako dodatkowej możliwości uprawniającej do pobierania świadczeń oraz przywrócenie emerytur pomostowych dla osób pracujących w ciężkich i szkodliwych warunkach.

 

Niepokoi nas brak kompleksowych działań nad usprawnieniem systemu ochrony zdrowia, który przekłada się na ograniczenie dostępu do lekarzy i specjalistycznych badań oraz brak sprawiedliwego systemu wynagradzania pracowników.

 

Obawiamy się nieprzemyślanej, pozbawionej podstaw programowych, nie dającej gwarancji zatrudnienia i agresywnie narzuconej reformy edukacji. Same już zapowiedzi zmian wywołały chaos i doprowadziły do protestów pracowników oświaty, uczniów i ich rodziców.

 

Z obawą obserwujemy nasilający się konflikt w instytucjach państwowych, „ręczne” sterowanie wymiarem sprawiedliwości, zmiany w mediach publicznych i służbach skarbowych.

 

OPZZ jako reprezentatywna i postępowa centrala związkowa oczekuje na realizację obietnic wyborczych związanych z polityką prorodzinną i pro-pracowniczą. Liczymy na rzeczowy i partnerski dialog społeczny. Domagamy się realizacji zgłaszanych postulatów pracowniczych: tworzenia nowych, dobrych miejsc pracy, rozwoju innowacyjnej gospodarki, likwidacji umów śmieciowych, obniżenia podatków dla osób o najniższych dochodach, bezpłatnych żłobków i przedszkoli, przebudowania i dofinansowania służby zdrowia, powrotu ochrony zdrowia do szkół, reformy systemu emerytalnego. Dzisiaj, w dalszym ciągu pozostają one w sferze deklaracji.

 

Jako Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych uważamy, że rząd premier Beaty Szydło nie wykorzystał w pełni roku sprawowania samodzielnej władzy, być może z powodu nadmiernego zaangażowania w przejmowanie kontroli nad różnymi dziedzinami funkcjonowania państwa. Silne poparcie społeczne nie przełożyło się na przeprowadzanie niezbędnych reform i wdrażanie europejskiego prawa.

 

Mimo wielu rozbieżności deklarujemy wolę współpracy i prowadzenia merytorycznego dialogu, który pozwoli usprawnić polskie prawo i przełoży się na poprawę warunków życia Polek i Polaków.

 

 

 

Kierownictwo

Ogólnopolskiego Porozumienia

Związków Zawodowych