B I U L E T Y N    I N F O R M A C Y J N Y
22 stycznia 2016

W tym tygodniu odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z nowym Prezesem PKN ORLEN S.A. Panem Wojciechem Jasińskim.  

W spotkaniu uczestniczyli także pozostali Członkowie Zarządu Orlenu, jak również przedstawiciele obszaru Kadr.

Spotkanie było okazją do przekazania Panu Prezesowi nurtujących problemów i spraw jakie zdaniem związków zawodowych są prowadzone źle,  jak również oczekiwań na rychłą ich poprawę.

Ale na to zapewne przyjdzie jeszcze trochę poczekać, a nie ma też pewności, że wszystkie podnoszone przez związki problemy zostaną rozwiązane.

Nasza organizacja zapytała m.in. o sprawę sprzedaży spółek Orlen KolTrans i Orlen Transport.

W tym temacie dostaliśmy konkretną odpowiedź, niestety nie jest ona zbieżna z oczekiwaniami związków  jak i pracowników wymienionych Spółek. Nadzieje pracowników związane ze zmianą władzy w kraju jak i Prezesa w Orlenie, dotyczące odstąpienia od procesu sprzedaży, zostały rozwiane przez Pana Prezesa jednym zdaniem, że sprawy zaszły już za daleko, aby można je było zatrzymać. Odpowiedź konkretna, jednak my się z nią  nie zgadzamy, dopóki nie nastąpiło sfinalizowanie transakcji pewnie można by znaleźć sposoby na jej zatrzymanie.

No cóż przynajmniej wiemy na czym stoimy i z fazy nadziei musimy zejść na fazę realnych działań.

Oznajmienie nam podtrzymania decyzji poprzedniego Zarządu nie wstrzymuje po stronie związków działań w ramach sporów zbiorowych w Spółkach, dotyczących zawarcia pakietów gwarancji.

W KolTransie po fiasku rokowań, wystąpiliśmy do Ministra o wyznaczenie mediatora, w Transporcie jesteśmy w fazie rokowań. Na tą chwilę trudno wyrokować, jakie będą nasze kolejne kroki. Decyzje podejmiemy wspólnie ze związkami, które wraz z nami są w sporach zbiorowych.

            Wracając jeszcze na chwilę do spotkania z Prezesem w temacie interesującym pracowników, dotyczącym negocjacji płacowych nie padły żadne deklaracje, zatem zgodnie z naszym układem zbiorowym oczekujemy podjęcia przez pracodawcę negocjacji, które powinny się zakończyć z końcem lutego, pierwsze spotkanie planowane jest na 3 lutego.

 

            Nie czekając na negocjacje w Orlenie, wystąpiliśmy wraz z innymi związkami z pismami do  wszystkich Spółek o przygotowanie dokumentów i przystąpienie do negocjacji płacowych. 

 

Kolejny temat zaczniemy od drobnego quizu, pytanie jest jedno – kto był autorem tych dwóch wypowiedzi ?

 

„W wyniku  postępowania przetargowego na kolejnego dostawcę wyłoniona została spółka Amlux, która zaoferowała najbardziej konkurencyjne warunki umowne”

„Spółka Amlux świadczy usługi oraz posiada referencje od podmiotów o najwyższej renomie”

„Z listy posiadanych klientów oraz przedstawionych referencji można wnioskować, że firma Amlux jest rzetelnym i pożądanym dostawcą na rynku usług w zakresie profesjonalnego utrzymania czystości i że wybór tego kontrahenta jest jak najbardziej racjonalny”

 

 „Opinie na temat wybranej spółki Amlux są bardzo niepokojące. Normą są częste kontrole Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące łamania praw pracowniczych, fundusz  świadczeń socjalnych jest zawieszony, w praktyce w ogóle nie istnieje, opieka medyczna obowiązuje na podstawowym poziomie, ponadto firma nie zapewnia pracownikom nawet podstawowych środków higieny osobistej. Świadomy wybór takiego podwykonawcy nie powinien mieć miejsca, gdyż uważamy, iż godzi to w szeroko pojęty interes i wizerunek PKN ORLEN S.A. oraz Spółek Grupy Kapitałowej, w których obowiązują Wartości i Zasady Postępowania, tj. odpowiedzialność, rozwój, ludzie, energia, niezawodność.

 

 

 

Zarząd Spółki ORLEN Administracja angażując się w ten proces winien być świadom zagrożenia  bezpieczeństwa, oddając usługę mało wiarygodnej firmie z powodu specyfiki pracy serwisu sprzątającego i  szerokiego zakresu tych usług (instalacje produkcyjne, pomieszczenia biurowe w tym biura Dyrekcji i Zarządu).”

 

Dla niewtajemniczonych w poruszane kwestie, pomogę znaleźć odpowiedź.

Pierwsze cytaty pochodzą z pisma skierowanego do związków zawodowych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Administracji Pana Macieja Giżyńskiego.

Drugi cytat pochodzi z pisma kierowanego do Prezesa Krawca, napisanego przez związki zawodowe.

 

             Po co te cytaty? - ano po to, aby tu i teraz powiedzieć, niestety po niecałym roku okazało się, że to związki zawodowe posiadały w tej sprawie większą wiedzę niż Przewodniczący Rady Nadzorczej.   Jest to zatrważające, że osoby nadzorujące Spółkę, osoby kierujące Spółką (mam tu na myśli Zarząd ORLEN Administracji) nie zadały sobie na tyle trudu, bądź zignorowały sygnały o tym, że firma Amlux jest nierzetelnym pracodawcą.

             Po niecałym roku od decyzji Zarządu ORLEN Administracji, wspieranego przez Radę Nadzorczą dotyczącą outsourcingu usług utrzymania czystości widzimy, że proces ten widziany od strony pracowników jest po prostu katastrofą. Jeszcze większą katastrofą jest proces widziany oczyma zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, z którymi spółka Amlux zawarła umowy z wynagrodzeniami 40,76 zł. miesięcznie i drugie umowy z kolejnym podwykonawcą, gdzie wynagrodzenie jest godzinowe,  ale bez określenia jego stawki.

Brak podstawowych środków higieny i wyposażenia stanowisk pracy, opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń, niewypłacenie niektórym z pracowników wynagrodzeń za dodatkową pracę w czasie ubiegłorocznego Dnia Chemika, nie wypłacanie od kilku miesięcy zwrotów za bilety na dojazd do pracy pracowników zatrudnionych jako niepełnosprawni, brak premii dla większości pracowników, a na końcu wynagrodzenie za ostatni miesiąc dla zatrudnionych na umowę zlecenie przekazane w kopercie, to tylko niektóre przykłady łamania praw przez „rzetelnego i pożądanego dostawcę usług”.

Te koperty przelały naszą cierpliwość w stosunku do tego pracodawcy, a jeszcze bardziej do decydentów w Orlenie i Orlen Administracji, którzy podjęli takie anty-pracownicze  decyzje.

Decyzje, które z biznesowego punktu widzenia pewnie się bronią, ORLEN Administracja nie wile robiąc kasuje część zapłaty za usługę dla Orlenu będąc pośrednikiem w tym procederze.

 Z drugiej strony pod okiem jednego z najlepszych pracodawców w kraju, funkcjonuje trzeci świat, bez szacunku dla człowieka, dla jego pracy i godności.

Związki zawodowe nie godzą się na tak skonstruowany biznes, w którym nie ma poszanowania praw człowieka.

W  kręgu organizacji związkowych podjęliśmy decyzje o podjęciu wszelkich działań  zmierzających do naprawy takiego stanu rzeczy ( mamy umówione na 27 stycznia spotkanie z zarządzającymi Amlexem ), a jeśli to nie przyniesie oczekiwanych efektów, będziemy wpływać na Orlen, aby to tam zapadły stosowne decyzje uzdrawiające ten chory proceder.

 

Od 2 stycznia 2016 r. uległ zmianie sposób korzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy – opieki nad dzieckiem do lat 14.

 

Pracownik – rodzic ma prawo zdecydować, czy wykorzysta 2 dni zwolnienia od pracy tak jak do tej pory – w dniach, czy też na nowych zasadach – w formie godzinowej w wymiarze 16 godzin zwolnienia. Decyzję w tym zakresie pracownik podejmuje na dany rok kalendarzowy w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym. Pracownik, który chciałby skorzystać z opieki nad dzieckiem w nowej formule – w wymiarze godzinowym – zobowiązany jest do wystawienia pisemnego wniosku, który w tej formie będzie funkcjonować w okresie przejściowym do momentu jego implementacji do systemu informatycznego – SSE. Wniosek – opieka nad dzieckiem do lat 14 (w załączeniu), dostępny jest w intranecie, wg następującej ścieżki dostępu: Intranet/ Moja Praca/ Dokumenty HR.

W przypadku pracowników, którzy w 2016 r. chcieliby skorzystać ze zwolnienia, tak jak do tej pory, w dniach wystawiają stosowny wniosek w SSE, na dotychczasowych zasadach.

 

 

 

Opracował:

Mariusz Konopiński