B I U L E T Y N     I N F O R M A C Y J NY 
14 kwietnia 2017

W ostatnią środę odbyła się Konferencja Sprawozdawcza Delegatów MBZZ. W dalszej części dzisiejszego Biuletynu przedstawię obszerne informacje związane z naszą Konferencją, na początek jednak kilka spraw bieżących.

 

Nie doszliśmy do porozumienia w trakcie negocjacji płacowych w spółce Orlen Projekt. Pomimo znacznego zbliżenia stanowisk związków i pracodawcy są jeszcze rozbieżności, które na tą  chwilę stoją na przeszkodzie do zawarcia porozumienia. 

W tym tygodniu odbyliśmy także kolejną turę rozmów w spółce Orlen KolTrans, tu negocjacje płacowe wkraczają w procedurę sporu zbiorowego z pracodawcą, nie akceptowalne przez wszystkie związki działające w spółce decyzje pracodawcy związane z wypłatą nagrody świątecznej, to podstawowa przeszkoda w tegorocznych negocjacjach. Nie ma przyzwolenia związków dla jednostronnego kreowania polityki pracowniczej przez Zarząd Spółki, bez rozmów, konsultacji czy uzgodnień ze związkami.

 

Nie mamy wiedzy, nie otrzymaliśmy żadnej konkretnej informacji od pracodawcy w sprawie posiłków pracowniczych. Nastał czas dziwnej ciszy, nie wiemy co dalej z tym procesem? Co gorsze nie wiemy, co wywołało kłopoty zdrowotne pracowników i czy ma to związek z posiłkami? A jeśli nie, to co się wydarzyło? Odpowiedź m.in. na te pytania bardzo interesuje pracowników, jest to zapewne także podstawa do ponownego uruchomienia dystrybucji posiłków. Czekamy na komunikat pracodawcy w tej sprawie.

 

A teraz Konferencja  Delegatów.

 

Kluczowe tematy posiedzenia to:

 • Ocena działalności władz związku i osób funkcyjnych za okres sprawozdawczy.Delegaci poprzez udzielenie absolutorium dobrze ocenili działalność wymienionych gremiów naszej organizacji.
 • Wybory uzupełniające do Prezydium Związku. W związku z odejściem na emeryturę dwóch członków Prezydium, w procesie wyborczym nowymi członkami Prezydium zostali Katarzyna Szczucka – Delegatka z obszaru sprzedaży PKN ORLEN S.A. i Jacek Sieradziński z obszaru Inwestycji PKN ORLEN S.A.
 • Poziom usług CM Medica – niekończący się temat, który wzbudził gorącą dyskusję wśród naszych Delegatów. Problemy oraz uwagi zostaną teraz pogrupowane i przekażemy je bezpośrednio do Spółki, ale także do pracodawcy w Orlenie,  bo to on jest tak naprawdę odpowiedzialny, jako główny zleceniodawca za wymaganie odpowiedniego poziomu usług dla naszych pracowników.
 •   Porozumienia płacowe.

 

 A teraz przedstawimy fragmenty Sprawozdania Zarządu Związku przygotowanego na tegoroczną Konferencję Delegatów:

 

Nasza codzienna działalność, to przede wszystkim reakcje na potrzeby ogółu zatrudnionych, wynikające z bieżących, codziennych spraw pracowniczych, zarówno tych zbiorowych jak i indywidualnych.

Do każdego tematu czy sprawy, w której uczestniczy nasza organizacja, zgłaszaliśmy wnioski, opinie, rozwiązania, które zawsze staramy się merytorycznie przedstawiać. Każda kwestia zbiorowego reprezentowania pracowników, indywidulane sprawy naszych członków Zawiązku, to pole do godnego reprezentowania naszej organizacji dla osób funkcyjnych wspieranych przez członków Zarządu.

Jak w każdym roku uczestniczyliśmy w wielu rozmowach, negocjacjach, czy ustaleniach w PKN ORLEN S.A., zwyczajowo jednak  jeszcze więcej spraw, a przede wszystkim problemów mieliśmy w Spółkach, w których działa nasza organizacja związkowa.

 

Ważniejsze tematy ostatniego roku naszej działalności, w których w różnej formule uczestniczyliśmy to:

 

 • Długo rozciągnięty w czasie proces ubiegłorocznych podwyżek w spółkach – jeszcze w drugiej połowie roku z różnym efektem prowadziliśmy negocjacje płacowe.
 • Konsultacje, opinie, interwencje w sprawie Aplikacji Premii Miesięcznej.
 • Propozycje organizacyjne jak i ocena przebiegu Dnia Chemika.
 • Odstąpienie od sprzedaży spółki ORLEN KolTrans.
 • Wybory w Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy.
 • Zmiany, reorganizacje w spółce ORLEN Administracja.
 • Poziom usług w CM Medica.
 • Restrukturyzacja Logistyki w spółce ORLEN Oil.
 • Kolejne zmiany w obszarze usług gastronomicznych.
 • Przetarg na usługi utrzymania czystości w PKN ORLEN S.A.
 • Nowe benefity w programie pracodawca przyjazny rodzinie.
 • Karta paliwowa dla emerytów.
 • Posiłki pracownicze, posiłki regeneracyjne.
 • Rekompensaty z tytułu wygaśnięcia nagród jubileuszowych w spółce Orlen Serwis.
 • ZUZP PKN ORLEN S.A.
 • ZUZP ORLEN Serwis S.A.
 • Zmiany w prawie pracy, umowy zlecania, minimalna płaca.
 • negocjacje płacowe 2017.

 

Układ organizacyjny naszego związku.

 

Struktura organizacyjna naszej organizacji oparta jest na zapisach Statutu, decyzjach Delegatów i Zarządu Związku.

Zmiany i aktualizacja struktury następuje każdorazowo przed Konferencją Sprawozdawczo – Wyborczą Związku, czasami także w trakcie kadencji, w związku ze zmianami struktur organizacyjnych zakładów, w których funkcjonuje nasza organizacja związkowa. Decyzje dotyczące struktury podejmuje Zarząd Związku.

Władze Związku w okresie sprawozdawczym pracowały w składzie:

 

Ryszard Maliszewski          – Przewodniczący

Mariusz Konopiński            – Wiceprzewodniczący

 

Bożena Słupska                  – Członek Prezydium

Piotr Bronowski                   – Członek Prezydium

Piotr Nowicki                        – Członek Prezydium

Michał Umiński                    – Członek Prezydium

 

 

MBZZ w ramach struktur wewnętrznych posiada 45 organizacji oddziałowych, w tym 23 to struktury w Spółkach.

 

Działalność statutowa Zarządu Związku.

 

Zgodnie z naszym statutem w skład Zarządu Związku oprócz osób funkcyjnych i członków Prezydium wchodzą  Przewodniczący organizacji oddziałowych.

Całe te grono z racji pełnionych funkcji objęte jest szczególną ochroną prawną w zakresie ich stosunku pracy.

Zarząd realizuje cele statutowe wytyczone przez Konferencję Delegatów, między innymi poprzez planowe spotkania i posiedzenia organów statutowych: Prezydium i Zarządu.

Posiedzenia planowo odbywają się jeden raz w miesiącu, częstsze spotkania są organizowane, jeżeli zachodzą pilne i szczególne potrzeby.

Na każdym posiedzeniu Zarządu rozpatrywane są sprawy zaplanowane przez Prezydium lub wnoszone przez uczestników w trakcie posiedzenia.

Realizacja Uchwał z poprzedniego posiedzenia Zarządu i treść Protokołu z posiedzenia przyjmowane są na kolejnym posiedzeniu w drodze głosowania.

W posiedzeniach organów statutowych mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej.

Związek nasz, nasi przedstawiciele zawsze aktywnie uczestniczą w negocjacjach ZUZP, regulaminów wynagradzania czy też innych dokumentów u każdego z pracodawców.

Przyjętą zasadą jest, że w zespołach reprezentujących naszą organizację w rozmowach z pracodawcami zawsze jest Przewodniczący organizacji oddziałowej. Często w skład zespołów wchodzą także nasi członkowie z danej spółki posiadający merytoryczną wiedzę w aspekcie funkcjonowania swojej firmy.

Osoby funkcyjne wspierają zespoły przede wszystkim w aspektach proceduralno – prawnych. Zarząd Związku często powołuje komisje spośród członków Zarządu, które reprezentują naszą organizację na różnego rodzaju negocjacjach czy też spotkaniach z pracodawcami.

Praktycznie wszystkie dokumenty, które uzgadnia czy też konsultuje  nasz Związek przed ostatecznym stanowiskiem są opiniowane przez członków Zarządu.  

 

Działalność informacyjna i szkoleniowa.

 

Główną cechą polityki informacyjnej naszego Związku jest jawność, otwartość, rzetelna i merytoryczna informacja, kierowana do członków i sympatyków naszej organizacji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że hołdowanie w przekazie wymienionym cechom nie zawsze jest tym, co chcieliby usłyszeć poszczególni pracownicy – ale czy to oznacza, że mamy upodobnić się do tych co dużo obiecują, często mijają się z faktami, po to aby osiągnąć krótkoterminowe sukcesy, bądź usprawiedliwić swoje porażki? – uważamy że nie! – Powinniśmy zachować swoją tożsamość, mądrego, rozsądnego i wyważonego Związku Zawodowego.   

Co do praktycznego przekazywania informacji, to podstawę naszej działalności w tym elemencie stanowią informacje przesyłane w formie Biuletynów do naszych Przewodniczących oddziałowych, którzy przekazują je na teren działania swoich organizacji. W Biuletynach oprócz bieżących informacji o działaniach, w których uczestniczy nasza organizacja, często też przedstawiamy porady z prawa pracy, szczególnie takie, które mają wpływ na codzienne postępowanie pracowników. 

Posiadamy stronę internetową www.mbzz.pl, na której można dowiedzieć się o podstawach działalności naszego Związku. 

 

Działalność finansowa.

 

Nasz Związek swoją działalność finansową opiera na wpływach ze składek członkowskich, nielicznych okazjonalnych darowiznach oraz niewielkich prowizjach z tytułu ubezpieczenia związkowego.

Obecna wysokość składki to 10 zł od czynnych zawodowo członków związku i 4 zł od emerytów i rencistów.

Składki na wymienionym poziomie są konkurencyjne w porównaniu z innymi organizacjami związkowymi. Fundusze gromadzone na koncie  w banku pokrywają ustalone i wypłacane zasiłki statutowe, zapomogi oraz wydatki na cele organizacyjne.

Część środków ze składek członkowskich jest odprowadzana na ubezpieczenia naszych członków, jeśli wyrażą oni wolę przystąpienia do związkowego ubezpieczenia grupowego.

Zarząd przyjął i realizuje ramowy Regulamin przyznawania zapomóg członkom Związku w trudnych sytuacjach rodzinnych, związanych z kosztami ponoszonymi przez członka Związku w trakcie jego choroby oraz choroby najbliższych członków rodziny.

W ramach zebranych kwot, Związek wspomaga charytatywnie organizacje pożytku publicznego.

Wszystkie decyzje finansowe podejmowane są w zgodzie ze Statutem Związku, wynikają z Uchwał Konferencji Delegatów lub Uchwał Zarządu w okresie pomiędzy Konferencjami.

Sytuacja finansowa związku jest stabilna, gwarantująca płynność finansową i realizację statutowych zobowiązań.

 

Struktury ponad – zakładowe Związku.

 

MBZZ należy do Federacji Związków Zawodowych Pracowników Rafinerii i Petrochemii.

Niezmiennie od wielu lat poprzez federację należymy do OPZZ.

Przynależność naszej organizacji do OPZZ pomaga nam w codziennej działalności związkowej. Kontakt z centralą, która ma wpływ na kształtowanie życia społeczno-gospodarczego kraju, daje nam możliwość poszerzania i aktualizacji naszej wiedzy związanej z problemami pracowniczymi nurtującymi pracowników wielu zakładów pracy.  

Nasza organizacja w ramach wsparcia struktur miejskich jest również aktywnym członkiem Rady Powiatowej OPZZ.

 

Współpraca z Zarządami Spółek oraz innymi organizacjami związkowymi.

 

Współpraca z pracodawcami jest odzwierciedleniem ogólnej sytuacji na rynku pracy w kraju. Widzimy zależność lepszej współpracy  w „lepszych czasach”  i trudnościach w dobie kryzysu.

Patrząc na ostatni rok i szukając wspólnego mianownika dla wszystkich spółek, w których działamy, zauważamy poprawę jakości dialogu pracodawców ze związkami zawodowymi. Nie oznacza to, że nie ma problemów, bo one się pojawiają i pewnie będą się pojawiać, jednak do rozwiązania ich przydaje się dobra atmosfera i dialog, która jest na nieco wyższym poziomie niż w latach poprzednich.

Na pojawiające się problemy, reagujemy niezwłocznie i często doprowadzamy do osiągnięcia porozumień w trudnych sprawach pracowniczych.

Nie wszystkie tematy da się jednak rozwiązać skutecznie i po myśli pracowników. Pojawia  się często wiele czynników, na które nie mamy po prostu wpływu lub wpływ bardzo ograniczony, jak choćby we wspomnianej już dziś sprawie outsourcingu usług.

Pomimo to, skutecznie rozwiązujemy wiele spraw dotyczących indywidualnych problemów naszych członków Związku.

W ostatnich latach, miesiącach, dobrze układa się współpraca z większością organizacji związkowych działających w tych samych Spółkach co my.

Z przykrością należy stwierdzić, że zdarzały i zdarzają się także spory i różnice zdań. Mamy jednak pełną świadomość tego, że wywołanie i toczenie sporów pomiędzy organizacjami związkowymi jest niekorzystne dla nich samych, a korzystne dla pracodawców, którzy skrzętnie wykorzystują prawo do załatwienia swoich interesów w momencie różnych stanowisk związków zawodowych, najlepszym tego przykładem są tegoroczne negocjacje płacowe w PKN ORLEN S.A.

Wspólnie z innymi organizacjami reprezentatywnymi w Orlenie, wiele razy występowaliśmy i występujemy do pracodawców i wspólnie zawieramy różne porozumienia i uzgodnienia.

W trudnych tematach pracowniczych konieczne jest współdziałanie organizacji związkowych, jak również wsparcie naszych działań przez pracowników.

 

Zmieniające się praktycznie w sposób ciągły otoczenie wokół naszych zakładów pracy, nakłada na organizację związkową obowiązek zachowania czujności jak i dostosowywania działalności do pojawiających się zmian, jednak zawsze musimy pamiętać, aby było to zgodne z podstawowymi  zadaniami  i rolą związków zawodowych.

Stabilność zatrudnienia  i wynagrodzenia, szczególnie w Spółkach świadczących usługi, to podstawowe problemy, na które musimy praktycznie cały czas reagować.

Przed nami tygodnie negocjacji  wzrostu wynagrodzeń w Spółkach.

Jak na razie udaje się zawierać Porozumienia, które w jakimś stopniu są zgodne z oczekiwaniami pracowników, tego oczekujemy także w trakcie negocjacji w pozostałych spółkach.

W każdym praktycznie roku naszej działalności zderzamy się z procesami restrukturyzacji i reorganizacji, skutkiem czego bywają odejścia pracowników.

Często w takich procesach, szczególnie tych mniejszych, indywidulanie podchodzimy do problemów poszczególnych członków naszego Związku. Przy dużej naszej determinacji, czasami udaje się  zabezpieczyć interes pracownika, łącznie z pomocą w znalezieniu innego miejsca pracy. 

W sposób ciągły staramy się dbać o dobry wizerunek naszego Związku. Od między innymi dzisiejszych obrad zależy kierunek i strategia naszego działania w najbliższej przyszłości.

Działajmy tak,  aby działalność nasza przyniosła najlepszy efekt dla organizacji, a przede wszystkim satysfakcję i poczucie bezpieczeństwa dla naszych członków Związku.

Stale dążymy do tego, aby priorytetem naszej działalności było pozytywne postrzeganie działalności naszej organizacji.

 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil, odpoczynku przy rodzinnym stole oraz mnóstwa pomyślności.

 

Opracował:

 

Mariusz Konopiński