B I U L E T Y N       I N F O R M A C Y J N Y
09 września 2016

No niestety, tegoroczne wakacje, a co za tym idzie czas urlopów dla wielu z nas przechodzi już do historii. Co by nie mówić nie jest to okres najintensywniejszy w  naszej działalności.  Sprawy indywidualne naszych członków oczywiście zawsze bez względu na porę roku są najważniejsze i zawsze bez zbędnej zwłoki są załatwiane. Sprawy zbiorowych stosunków prawa pracy, uzgodnień, negocjacji w okresie wakacji toczą się znacznie wolniej.

           

W ubiegłym tygodniu uczestniczyliśmy w spotkaniu, które miało typowo roboczy charakter w spółce Orlen Oil w Krakowie.

Była okazja do rozmów z nowym Prezesem spółki Panem Leszkiem Stokłosą, a także mieliśmy przyjemność poznać nową Dyr. Obszaru Kadr Panią Justynę Kamińską.

Orllen Oil to spółka, która chyba najbardziej ze wszystkich w Grupie Orlen,  w perspektywie ostatnich kilkunastu lat była poddawana z woli i za przyzwoleniem właściciela ( PKN ORLEN SA. )  notorycznym zmianom: zmianom personalnym, a także zmianom strategii biznesowej.

Częste zmiany wśród zarządzających, zmiany schematów organizacyjnych, włączanie i wyłączanie części produkcyjnej do struktur Spółki, zmienna i trudna sytuacja na rynku olejów,  a także brak czytelnej długofalowej, a przede wszystkim partnerskiej współpracy pomiędzy Spółką a jej właścicielem i dostawcą olejów bazowych w jednym ( Orlen ), to naszym zdaniem tylko kilka elementów, które wpływają na nie najlepszą obecnie sytuację finansową i organizacyjną spółki.

Kolejny Zarząd staje więc przed zadaniem przeprowadzenia zmian, które miałyby porządkować nie do końca dobrze prowadzone sprawy organizacyjne i biznesowe.

Naszym zdaniem nie da się tego zrobić dobrze, bezpiecznie i trwale bez pomocy, w aspektach o których wspomniałem ze strony właściciela. Tylko zmiany z gwarancją stabilności funkcjonowania Spółki w przyszłości wystawioną przez Orlen mają szansę na wsparcie społeczne, a takie zawsze jest potrzebne odpowiedzialnym pracodawcom w trudnych  procesach reorganizacji.

Widzimy zatem, że Spółkę tą ze względu na czekające ją nieuchronne zmiany w funkcjonowaniu, które wcześniej czy później nastąpią – także w sferze pracowniczej, musimy objąć szczególną troską naszej organizacji związkowej. I mam tu na myśli nie tylko troskę o pracowników Spółki ( szczególnie naszych członków ) ale także o dobro całej organizacji, bo trudno sobie wyobrazić, dobrą, godną, stabilną i dobrze opłaconą pracę dla pracowników  bez dobrze funkcjonującej Spółki, i na tym nam także zależy.

Oczywiście priorytetem dla nas zawsze będą codzienne sprawy ludzkie i o takich na spotkaniu rozmawialiśmy. Najważniejsze jest jednak zabezpieczenie zbiorowego interesu pracowniczego w dobie ewentualnych zmian reorganizacyjnych i do tego się mocno przygotowujemy.

 

            Trochę podobne problemy wynikające z nie zawsze dobrej strategii i nie przemyślanych do końca decyzji mamy w grupie pracowników obszaru utrzymania czystości, zatrudnionych obecnie w firmie Amlux, a jeszcze nie dawno w Orlen Administracji.

Od kliku już miesięcy informujemy o problemach pracowników zarówno tych finansowych związanych z bardzo niskimi wynagrodzeniami, nadmiernym obciążeniem pracą jak i  nieprzestrzeganiem zasad BHP przez obecnego pracodawcę.

O nieprawidłowościach poinformowaliśmy PIP,  wielokrotnie informowaliśmy sprawcę całego zamieszania ( spółkę Orlen Administracja ) jak i głównego kontrahenta  Orlen.

Niestety jak na razie dużo się mówi, planuje, a konkretnych  efektów i działań nie dostrzegamy.

Wiemy, że w planach są pewne działania zarówno po stronie Orlen Administracji jak i Orlenu zmierzające być może do poprawy sytuacji, ale idzie to bardzo powoli, odwrotnie proporcjonalnie do zniecierpliwienia pracowników.

 

W ostania środę  odbyło się spotkanie w Orlenie dotyczące powrotu do dyskusji nad nowym porozumieniem restrukturyzacyjnym.

Wspominaliśmy jakiś czas temu o  potrzebie rozmów z pracodawcą w Orlenie w temacie uprawnień i świadczeń na rzecz pracowników objętych procesami restrukturyzacji tzw. PDO.

Przypomnę, że mówimy tu o dokumencie obowiązującym już z pewnymi korektami od ponad 10 lat. Dokument określający uprawnienia pracowników w przypadkach restrukturyzacji, sposób komunikacji i prowadzenia procesu przez pracodawcę jest zawarty na czas nieokreślony, na czas terminowy wpisywane były w dokument wartości odpraw pieniężnych dla zwalnianych pracowników.

Od ponad trzech lat, z różnych przyczyn, w rubryce wysokość świadczeń jest pustka.

Obecną kluczową intencją organizacji związkowych kierowaną do pracodawcy jest wpisanie w obowiązujące Porozumienie konkretnych kwot ewentualnych odpraw.

Środowe spotkanie miało na celu ponowne sprecyzowanie stanowisk i oczekiwań stron. 

Pomimo dość długiego okresu czasu jaki upłynął od poprzedniego spotkania, trudno było znaleźć elementy ewentualnego kompromisu, który jest konieczny do zakończenia tego tematu.

Uważamy jednak, że warto rozmawiać, warto bo kwestia jest bardzo poważana, a tylko w drodze dialogu jest możliwe dojście do kompromisu.

Dokument tego typu nie ma podstaw prawnych opartych o powszechne zapisy prawa pracy, każdy jego paragraf, każdy dobry zapis jest wyłącznie ustaleniem wewnętrznym pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi.

 

 

            Miło nam jest poinformować, że kolejna nasza inicjatywa ( trwało to chyba z półtora roku ) dotycząca rozszerzenia na dodatkowe grupy pracowników jednego z uprawnień wynikających z projektu Pracodawca Przyjazny Rodzinie, przechodzi w fazę przygotowania dokumentu i formalnego jej uruchomienia od nowego roku ( informacja ze spotkania z Panią Dyrektor ds. Kadr Grażyną Baką ).

Inicjatywa dotyczy możliwości skorzystania z dodatkowych dwóch dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia dla obydwojga rodziców /opiekunów dziecka niepełnosprawnego do ukończenia przez nie 18 roku życia, a w szczególnych przypadkach bez ograniczeń wiekowych ( np. niepełnosprawności umysłowej ).                                                                                                   

Korzystając z okazji wnosimy i prosimy także o podjęcie podobnych decyzji przez pracodawców w spółkach Grupy Kapitałowej.

            Przypominamy przy okazji, że w „zamrażarce” u pracodawcy leżą od kilkunastu miesięcy inicjatywy naszego związku dotyczące:

  • uruchomienia przez naszą firmę dziennego domu opieki dla seniorów Grupy ORLEN. Byłoby to miejsce, gdzie mogliby przebywać schorowani, potrzebujący pomocy lekarskiej, rehabilitacji czy też zwykłej opieki nasi byli pracownicy. Projekt ten bardzo dobrze zamykałby klamrę naszej pomocy w ramach Programu Pracodawca Przyjazny Rodzinie.
  • przyłączenia do rabatowego programu Karta Pracownicza emerytów i rencistów, którzy tak jak pracownicy PKN Orlen S.A. jak i Grupy Kapitałowej mogliby korzystać z rabatów na naszych stacjach paliw.

 

            Coraz częściej w ostatnim czasie  pracownicy Orlenu informują nas o różnorakich problemach związanych z opieką medyczną realizowaną na ich rzecz przez spółkę CM Medica: dostępność do lekarzy, długi czas realizacji badań laboratoryjnych, „skurczające” się pakiety oferowane naszym pracownikom – to tylko kilka z wielu uwag. 

To nie tak miało być, nie tego oczekiwaliśmy od nowego właściciela PZU ! – przypomnę, że ponad 2 lata temu nie licząc się ze zdaniem opinii społecznej Orlen podjął decyzję o sprzedaży Spółki.

Z lekką dozą optymizmu przyjęliśmy wiadomość o tym, że inwestorem jest właśnie PZU. Sygnały i problemy, o których wspomniałem na początku, świadczą jednak chyba  o tym, że ten nasz optymizm był  na wyrost.

W celu poprawy takiego stanu rzeczy, zgłosimy uwagi do naszego pracodawcy, który jest stroną zawartej umowy z CM Medica.

Prosimy zatem pracowników o konkretne informacje dotyczące problemów w korzystaniu z  usług  CM Medica, jak już wspomniałem, po ich zebraniu podejmiemy działania w celu poprawy obecnej sytuacji.

 

             

 

Opracował:

Mariusz Konopiński