B I U L E T Y N       I N F O R M A C Y J N Y

30 grudnia 2016

Tradycją już jest, że jeden z naszych Biuletynów poświęcamy na podsumowanie i przypomnienie ważniejszych tematów, spraw mijającego roku, w których to nasza organizacja związkowa uczestniczyła, jak również w wielu przypadkach była inicjatorem podejmowanych działań. Chcemy też podkreślić, że wiele inicjatyw, propozycji czy też rozwiązywanych problemów w ostatnim roku to była wspólna działalność trzech największych organizacji związkowych działających w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

 

Styczeń

 

Organizacje związkowe od początku były przeciwne decyzji  sprzedaży Orlen KolTrans i Orlen Transport. Na początku roku, pomimo naszych interwencji u Ministra Skarbu i Posłów ziemi płockiej, nie widać było żadnych oznak, które mógłby świadczyć o zmianie decyzji o sprzedaży.

Cały czas szukaliśmy sprzymierzeńców w obronie naszych płockich Spółek.

Nie ukrywamy, że duże nadzieje w tej sprawie wiązaliśmy ze zmianą na stanowisku Prezesa Koncernu. Szanując więc zwyczajowo przyjętą zasadę 100 dni spokoju na przejęcie władzy, w tej pilnej sprawie postanowiliśmy skierować wraz z dwoma największymi związkami w Orlenie pismo, licząc oczywiście na szybką reakcję ze strony Pana Prezesa.

W tym czasie w obu Spółkach trwały zainicjowane przez związki zawodowe spory zbiorowe.

 

Po niecałym roku od decyzji Zarządu ORLEN Administracji, wspieranego przez Radę Nadzorczą dotyczącą outsourcingu usług utrzymania czystości okazało się, że proces ten widziany od strony pracowników jest po prostu katastrofą. Jeszcze większą katastrofą jest proces widziany oczyma zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, z którymi spółka Amlux zawarła umowy z wynagrodzeniami 40,76 zł. miesięcznie i drugie umowy z kolejnym podwykonawcą, gdzie wynagrodzenie jest godzinowe,  ale bez określenia jego stawki.

Brak podstawowych środków higieny i wyposażenia stanowisk pracy, opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń, nie wypłacanie od kilku miesięcy zwrotów za bilety na dojazd do pracy pracowników zatrudnionych jako niepełnosprawni, brak premii dla większości pracowników, a na końcu wynagrodzenie za ostatni miesiąc dla zatrudnionych na umowę zlecenie przekazane w kopercie, to tylko niektóre przykłady łamania praw przez wspomnianą firmę. Te koperty przelały naszą cierpliwość w stosunku do tego pracodawcy, a jeszcze bardziej do decydentów w Orlenie i Orlen Administracji, którzy podjęli takie anty-pracownicze decyzje.

Decyzje, które z biznesowego punktu widzenia pewnie się bronią. ORLEN Administracja nie wiele robiąc, kasuje część zapłaty za usługę dla Orlenu, będąc pośrednikiem w tym procederze.

Z drugiej strony pod okiem jednego z najlepszych pracodawców w kraju, funkcjonuje trzeci świat, bez szacunku dla człowieka, dla jego pracy i godności.

Związki zawodowe nie godzą się na tak skonstruowany biznes, w którym nie ma poszanowania praw człowieka.

W kręgu organizacji związkowych podjęliśmy decyzję o podjęciu wszelkich działań  zmierzających do naprawy takiego stanu rzeczy, łącznie z wpływaniem na Orlen, aby to tam zapadły stosowne decyzje uzdrawiające ten chory proceder.

 

 

 

Luty

 

Trochę długo to trwało, ale doczekaliśmy się odpowiedzi od Prezesa Jasińskiego na pismo organizacji związkowych w sprawie sprzedaży spółek Orlen KolTrans i Orlen Transport. Niestety z pisma dowiedzieliśmy się, że proces sprzedaży Spółek jest na tyle zaawansowany, że  w praktyce trudno wyobrazić sobie zmianę decyzji ( czy aby na pewno ? ).

Nie takich informacji oczekiwaliśmy my, a przede wszystkim pracownicy Spółek od  nowego Prezesa Orlenu. Jak się jednak okazuje, decyzje biznesowe są dość odporne na zmiany personalne w kręgach decyzyjnych.

 

Zmiany, zmiany, zmiany przez jednych oczekiwane, wśród innych budzą niepokój, mamy tu na myśli zmiany personalne w naszej firmie. Rozkręca się karuzela zmian na różnych stanowiskach. Patrząc z pespektyw troski o firmę, nie mając wpływu na personalia, mamy nadzieję, że będą to dobre dla firmy zmiany. Nasza ocena skierowana będzie przede wszystkim na kwestie pracownicze: stabilności zatrudnienia i perspektyw lepszego wynagradzania, to elementy, których szczególnie będziemy pilnować.

           

Koniec lutego to formalny czas sprzedaży Orlen Transportu.

Kilkukrotne rozmowy z inwestorem – spółką Trans Polonia, doprowadziły do zawarcia Porozumienia zabezpieczającego proces sprzedaży w aspektach pracowniczych. 

Oprócz tzw. sztywnych zapisów dotyczących np. okresu gwarancji, pojawiły się też zapisy w formie deklaracji i zobowiązań złożonych przez nowego właściciela.

 

Tradycyjnie już ostatniego dnia lutego odbyła się ostatnia sesja negocjacyjna porozumienia płacowego w Orlenie. Dzień 29 lutego okazał się dobrym dniem dla przebiegu negocjacji, które  zakończyły się zwarciem Porozumienia.

Kompromis który udało się osiągnąć naszym zadaniem  jest dobrym kompromisem. Zawarte Porozumienie zawiera w sobie elementy, które stanowiły dla naszego związku podstawowe założenie  do tegorocznych negocjacji, a mianowicie wzrost płacy zasadniczej.

Po kliku latach chudych w tym właśnie aspekcie, nic dziwnego, że nasze i pracowników oczekiwania opierały się właśnie na wynegocjowaniu wzrostu płacy zasadniczej. 

Dzięki merytorycznemu podejściu do rozmów po stronie większości związków zawodowych i  pracodawcy, dobrym rozmowom na wszystkich sesjach negocjacyjnych mamy dobre porozumienie płacowe na rok 2016.

 

Marzec

 

             Odbyte na początku marca spotkania negocjacji płacowych w spółkach, niestety nie napawały tak dużym optymizmem, jak to  niektórzy jeszcze przed rozpoczęciem rozmów głosili.

W każdej praktycznie ze spółek zderzaliśmy się z informacją o zaplanowanym jeszcze w ubiegłym roku budżecie, w którym nie ujęto kwot, które mogłyby wpisać się w oczekiwania pracowników i związków zawodowych.

Można by z tego wywnioskować, że odpowiedzialni za projektowanie budżetów wynagrodzeń w Spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN dalej planowali politykę nieuzasadnionego zaciskania pasa w kwestiach płacowych i z zaskoczeniem przyjęli dobre Porozumienie w Orlenie, które naszym zdaniem powinno i musi rzutować na porozumienia w Spółkach.

Powiem tak, budżety rzecz ważna, ale ważne jest także odbicie w nich sytuacji finansowych spółek i ich wpływ  na wynagrodzenia pracowników. 2015 rok w kwestii wyników finansowych w większości spółek był bardzo dobry. Wiadomo, że to nie oznacza wprost  ich „przejedzenia”, ale kiedy jak nie w takim okresie pracownicy powinni otrzymać podwyżki wynagrodzeń ?

Oczekiwaliśmy zatem, że zarządzający Koncernem z racji uprawnień właścicielskich spowodują korektę zarówno w podejściu do negocjacji jak i w budżetach spółek. A jak to wypadło ? – niestety różnie.

 

 

Kwiecień

 

Na początku stycznia nasza organizacja wystąpiła z pismem do pracodawcy o zorganizowanie spotkania dotyczącego oceny funkcjonowania równoważnego systemu czasu pracy na produkcji – 18 marca takie spotkanie się odbyło.

Trochę trwało przygotowanie przez pracodawcę materiałów – rozumiemy to, bo była to dość rzeczowa i konkretna analiza.

W całym tym procesie rozbawił nas jednak fakt „śmiertelnie poważnego” podejścia do przedstawionych analiz przez pracodawcę, nadając im klauzulę „Tajemnica Spółki”, z całym procesem odpowiedzialności osób uczestniczących w spotkaniu. Naszym zdaniem było to przesadne działanie – nie dociekamy czemu tak postanowiono, bo w samej prezentacji, ocenie funkcjonowania nie ma rzeczy, które nie są powszechnie wiadome.

Ale ok ! można i tak, jak się chce stworzyć atmosferę wielkiego sukcesu, którym nie będziemy się z nikim dzielić, a już na pewno nie z konkurencją. 

A co sama analiza? – większość pracowników akceptuje nowy rozkład czasu pracy, niedogodności związane z wydłużonym czasem pracy rekompensowane są większą ilością dni wolnych od pracy.

W trakcie 2015 roku nie zanotowano znaczących zmian w statystykach związanych z absencjami chorobowymi, czy też wykorzystywaniem urlopów wypoczynkowych. Przez cały okres od wdrożenia systemu trwają prace monitorujące i usprawniające  system szkoleń BHP, szkoleń ratowników chemicznych, tak aby były one dostosowane do nowego systemu rozkładu czasu pracy.

            Oczywiście pojawiają się także sygnały, że nie we wszystkich komórkach organizacyjnych wszystkie wspomniane elementy funkcjonują dobrze, a przyczyną tego  może być zbyt małe zatrudnienie. Pracodawca zadeklarował ocenę takich przypadków i podjęcie ewentualnych decyzji związanych z zatrudnieniem pracowników, jeśli byłoby takie uzasadnienie.

Biorąc pod uwagę odbyte spotkanie podsumowujące nowy rozkład czasu pracy, a przede wszystkim rozmowy z pracownikami, pomimo rozlanej przez niektórych  fali niepokojów, można stwierdzić, że większość ówczesnych niepokojów jakie towarzyszyły wprowadzeniu nowego systemu nie ma miejsca w praktyce.

 

            W piątek 15 kwietnia odbyliśmy Konferencję Sprawozdawczą naszego Związku.

Delegaci jako statutowo najwyższa władza, ocenili naszą działalność, wymienili poglądy, dyskutowali i planowali najbliższe miesiące pracy naszej organizacji. Najważniejsze kwestie, na które zwrócili uwagę nasi Delegacji to:

Stabilność zatrudnienia  i wynagrodzenia, szczególnie w Spółkach świadczących usługi.

W każdym praktycznie roku naszej działalności zderzamy się z procesami restrukturyzacji i reorganizacji, skutkiem czego bywają odejścia pracowników – oby jak najmniej takich procesów, bo utrata pracy, to najtrudniejsze sprawy, z którymi musimy się mierzyć.

Często w takich procesach, szczególnie tych mniejszych, indywidulanie podchodzimy do problemów poszczególnych członków naszego Związku. Przy dużej naszej determinacji, czasami udaje się  zabezpieczyć interes pracownika, łącznie z pomocą w znalezieniu innego miejsca pracy. 

Działajmy tak, aby działalność nasza przyniosła najlepszy efekt dla organizacji, a przede wszystkim satysfakcję i poczucie bezpieczeństwa dla naszych członków Związku.

Stale dążymy do tego, aby priorytetem naszej działalności było pozytywne postrzeganie działalności naszej organizacji.

Na koniec przypomnimy ostatnie zdanie ze sprawozdania ubiegłorocznego:

„Nie zapominajmy o tym, że jesteśmy organizacją międzyzakładową, nie zapominajmy o solidarności, takiej normalnej – międzyludzkiej.” 

 

 

 

Maj

 

Dobre informacje dla posiadaczy pracowniczych kart rabatowych na zakupy dokonywane na naszych stacjach paliw. Nasza inicjatywa sprzed kilku lat przeszła kolejną modyfikację. Tym razem nie ograniczyło się to tylko do zwiększenia uprawnionych do korzystania z rabatów (dołączyli pracownicy spółek „wnuczek”), ale nastąpiło także zwiększenie wysokości rabatu na paliwo, doszły rabaty na towary poza paliwowe, a także zmniejszono opłatę za wyrobienie karty.

 

Orlen Laboratorium to spółka, w której w pierwszym półroczu  prowadziliśmy  negocjacje Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Choć jesteśmy bardzo blisko zakończenia negocjacji są jeszcze pewne kwestie sporne ( m.in. nagroda roczna ), w których  musimy osiągnąć porozumienie. W spółce Orlen Laboratorium bardzo trudno dochodziliśmy do ustaleń w poszczególnych kwestiach i nie wynikało to ze złej woli którejkolwiek ze stron, tylko ze złożoności i różnorodności systemów wynagradzania jakimi do tej pory są objęci pracownicy spółki w poszczególnych jej oddziałach. Przypomnieć należy, że wspomniane odziały Spółki jeszcze niedawno były odrębnymi podmiotami ( Włocławek, Trzebinia ), a w ostatnich latach zostały włączone w struktury Orlen Laboratorium wraz pracownikami i ich systemami wynagrodzeń, które są bardzo różne, szczególnie w kwestii wysokości wynagrodzeń i innych świadczeń.

 

Czerwiec

 

To tradycyjne obchody święta branżowego. Wielokrotne wystąpienia związków zawodowych niezadowolonych z nazwy święta, która to w ostatnich latach nie kojarzyła się wprost ze  świętem chemików, jak widać odniosły skutek. W tym roku mieliśmy zarówno Orlen Olimpiadę – święto sportowe, w którym uczestniczy wielu pracowników całej grupy Orlen, jak również Dzień Chemika, w formule zbliżonej do lat poprzednich. Mamy nadzieję, że organizatorzy odpowiedzialni za przygotowanie poszczególnych części imprezy wyciągnęli wnioski, wsłuchali się w opinie związków i każda następna impreza będzie lepsza od poprzedniej.

 

            Kilka tygodni trwał proces trudnych negocjacji regulaminu wynagradzania w spółce Orlen Ochrona, zakończonych ustaleniem treści nowego Regulaminu. Dokument porządkuje kwestie wynagrodzeń, premii, świadczeń socjalnych, jak i inne tzw. około wynagrodzeniowe. Ważne jest to, że wejście w życie zapisów nowego Regulaminu na pewno nie spowoduje obniżenia wynagrodzenia poszczególnych pracowników, a uzgodniony nowy system premiowy daje szanse pracownikom na większe premie. Orlen Ochrona to kolejna spółka, w której  są uporządkowane kwestie związane z wynagrodzeniami pracowników.

 

Lipiec

 

Nasza organizacja bardzo pozytywnie i z dużym zaskoczeniem przyjęła odstąpienie PKP Cargo od transakcji zakupu spółek: Orlen KolTrans i Euronaft Trzebinia.

To dla nas duża, miła niespodzianka, bo z naszych informacji ze strony PKN ORLEN wynikało, że transakcja jest już przesądzona i pozostaje jedynie kwestią czasu. Od samego początku opowiadaliśmy się za odstąpieniem od tej transakcji, zwracając uwagę na strategiczne znaczenie Orlen KolTrans w Grupie Kapitałowej ale odpowiedź, którą otrzymaliśmy już od nowych władz Spółki nie pozostawiała nadziei.

Ostatecznie od transakcji odstąpiła strona kupującego, wykorzystując zapis we wstępnej umowie o finalizacji transakcji w ciągu sześciu miesięcy. Nieoficjalnie mówi się, że nowe władze PKP Cargo nie były do końca zadowolone z wynegocjowanej jeszcze przez poprzedni Zarząd tej Spółki ceny.

 

            W Orlenie odbyło się spotkanie przedstawicieli pracodawcy z obszaru produkcji ze związkami zawodowymi w kwestii tzw. APM ( aplikacja premii miesięcznej ).

Przypomnieć należy, że jest to autorski projekt menedżerów produkcji przy wsparciu naszego biura IT, którego celem jest stworzenie i wprowadzenie w życie aplikacji, w opinii wielu, usprawniającej i ujednolicającej administrowanie procesem przyznawania premii miesięcznej na obszarze produkcji.

Wracając do  aplikacji uważamy, że nawet najlepsze rozwiązanie można zepsuć poprzez złe wdrożenie. W styczniu 2017 ma nastąpić ocena funkcjonowania tego systemu.

 

Sierpień

 

Wyborem Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy zakończył się proces związany z upływem poprzedniej i rozpoczęciem nowej kadencji Społecznej Inspekcji Pracy w PKN ORLEN S.A. Wyłonieni w procesie wyborczym w poszczególnych obszarach firmy Oddziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy wybrali spośród siebie na funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy Kol. Pawła Zdrojewskiego, pracownika obszaru produkcji a konkretnie Wydziału Reformingu VI.

 

Do związków zawodowych dotarły dokumenty dotyczące kolejnego procesu reorganizacji w obszarze Dyrektora Techniki, to kolejny ( po ubiegłorocznym i w 2014 r. ) proces w tym Biurze, skutkujący tym razem likwidacją 2 stanowisk pracy.

Jak widać zmieniają się zarządzający w firmie, zmieniają się dyrektorzy, a sposoby reorganizacji i zwalniania pracowników są takie same.  Reorganizacja odbywa się bez ustalenia programu odejść, który w takich przypadkach poprzez zachęty finansowe łagodziłby skutki ewentualnych zwolnień pracowników.

Wiemy z doświadczenia, że programy zachęt znacznie wspomagają takie procesy i często odbywają się na zasadzie dobrowolnych odejść. Dopóki więc nie będzie programu z konkretnymi zachętami finansowymi, nasza organizacja będzie utrudniać pracodawcy prowadzenie takich procesów – na tą chwilę takiego programu brak.

 

Wrzesień

 

W drugiej połowie roku coraz częściej pracownicy informowali nas o różnorakich problemach związanych z opieką medyczną realizowaną na ich rzecz przez spółkę CM Medica ( dostępność do lekarzy, długi czas realizacji badań laboratoryjnych, „skurczające” się pakiety oferowane naszym pracownikom) – to tylko kilka z wielu uwag. 

W celu poprawy takiego stanu rzeczy, zgłosimy uwagi do naszego pracodawcy, który jest stroną zawartej umowy z CM Medica, postanowiliśmy także wystosować pismo do zarządzających Grupą PZU.

 

Przy okazji dyskusji na temat posiłków pracowniczych w Orlenie, pojawiła się kwestia posiłków profilaktycznych (regeneracyjnych). Są to posiłki dostarczane od wielu lat dla pracowników, którzy z mocy prawa pracy ze względu na specyfikę wykonywanej pracy moją do nich prawo, a pracodawca ma obowiązek je dostarczać.

W naszej firmie posiłki takie funkcjonują m.in. na Terminalach, Wydziale Asfaltów, Straży Pożarnej, Fenolu. Formuła posiłków i sposób dostawy jest różny w poszczególnych komórkach. Mówiąc oględnie w tym temacie jest trochę bałaganu, który teraz przy okazji wspomnianych posiłków pracowniczych warto uporządkować. Wraz z OM NSZZ Solidarność zwróciliśmy się do pracodawcy o podjęcie dyskusji i działań zmierzających do poprawy tego stanu rzeczy. Związki zawodowe z mocy prawa mają w tej sprawie współdziałać z pracodawcą i na taką współpracę liczymy – sprawa miała być załatwiona do końca roku, jak na razie wygląda na to, że będzie kłopot z dotrzymaniem tego terminu.

 

 

Październik

 

             W spółce Orlen Serwis SA. podpisaniem Porozumienia zakończyły się długo ( o wiele za długo) trwające negocjacje dotyczące kwestii rekompensat dla pracowników, którzy przed konsolidacją Spółek mieli prawa do nagród jubileuszowych ( 600 osób na 1500 zatrudnionych ), a prawa te stracili, gdy objął ich nowy Regulamin wynagradzania obowiązujący w Spółce.

Kwestia ta, to jeden z najbardziej drażliwych tematów ostatnich miesięcy dla pracowników tej Spółki. Niestety jasno tu trzeba powiedzieć i my to mówimy, że związki zawodowe w tym procesie nie spisały się najlepiej.

 

Dociera do nas coraz więcej sygnałów mogących świadczyć o nierównym traktowaniu pracowników w zatrudnieniu. Sprawa dotyczy przypisania pracowników do konkretnego systemu premiowania. Przypomnieć w tym miejscu należy konkretny zapis z załącznika nr 3 do ZUZP § 3 pkt 4 – „W każdym razie Pracownicy zatrudnieni w jednej komórce organizacyjnej, na takich samych stanowiskach, z takim samym zakresem obowiązków obejmowani są takim samym, jednym systemem premiowania.”.

W praktyce niestety wygląda to inaczej. Wiemy, że nie zawsze przypomniany zapis Układu jest przestrzegany przez pracodawcę. Są komórki, są miejsca pracy, gdzie pracownicy wykonują taką samą pracę, a tylko niezrozumiała decyzja pracodawcy powoduje to, że są objęci różnymi systemami premiowania, np. miesięcznym 15 % i kwartalnym 30 %. Różnicę chyba widać gołym okiem – oczywiście ma ona  odzwierciedlenie w końcowym wynagrodzeniu pracownika.

Układ Zbiorowy z założenia miał i ma porządkować takie kwestie i wydaje nam się, że przynajmniej na początku je uporządkował, jednak kolejne zatrudniania nowych pracowników, niespójne w tym procesie decyzje pracodawcy, spowodowały niestety to, że w tej chwili można mówić o podejrzeniu nierównego traktowania w zatrudnieniu.

Wystąpiliśmy do Pani Dyrektor Grażyny Baki odpowiedzialnej w firmie za obszar Kadr o przejrzenie systemów premiowania poszczególnych pracowników właśnie pod tym kątem. Cały czas także czekamy na sygnały od pracowników, które mogą potwierdzać taki stan rzeczy.

 

Listopad

 

Co dwa tygodnie praktycznie odbywamy sesje negocjacyjne Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w spółce Orlen Serwis. Większa intensywność negocjacji wcześniej czy później przełoży się też na pewno na konkretne ustalenia.

Nie jest łatwo, ze względu na specyfikę Spółki, osiągnąć kompromis – o tym kilkukrotnie informowaliśmy, ale dopóki trwają rozmowy to trzeba liczyć na dobry finał. Układ to układ ma swoją wartość i o tym powinniśmy pamiętać.

 

Kolejny temat związany z działalnością spółki Orlen Administracja. Kończą się w PKN ORLEN S.A. procedury przetargowe dotyczących usług gastronomicznych i sprzątania. Z końcem roku kończy współpracę z Orlenem spółka Sodexo, realizująca usługi gastronomiczne – od nowego roku działać już będzie nowa firma.

Jeszcze chwilę trzeba poczekać na efekty przetargu w sprawie usług sprzątania. Nowa firma pojawi się w pierwszym półroczu następnego roku – tu sprawa jest bardziej skomplikowana i trudno na tą chwilę wskazać konkretne daty.

W obu tych kwestiach najważniejszym zadaniem dla nas jest zabezpieczenie szeroko pojętego interesu pracowników i to bez względu na rodzaj umowy o pracę czy też jej terminowość.

 

Grudzień

 

ZUZP w PKN ORLEN S.A.

W trakcie kilku tur negocjacji, udało się uzgodnić kilka zmian, które wynikają z potrzeby doprecyzowania istniejących zapisów, dostosowania ich do zmieniającego się otoczenia, czy też poprawy zapisów, które nie były do końca precyzyjne. 

Wymieniam ogólnie nie podając konkretów, bo są to uzgodnienia tzw. szczątkowe a nie końcowe. Trudno więc już teraz je precyzyjnie komunikować. Uspokajam jednak, że dotychczasowe zmiany nie wpływają na pogorszenie warunków zatrudnienia czy też wynagradzania pracowników.

           

5 grudnia odbyło się w Orlenie spotkanie, na którym to została wręczona Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Pracy” Panu Andrzejowi Kiełbowiczowi, wieloletniemu Zakładowemu Inspektorowi Pracy, który przeszedł na zasłużoną emeryturę. W spotkaniu uczestniczył Pan Prezes Piotr Chełmiński i przedstawiciele Głównego Inspektora Pracy. Jesteśmy dumni z tego, że wspólna inicjatywa naszego związku, obszaru BHP i Pracodawcy dotycząca  przyznania odznaczenia, kończy się właśnie oficjalną uroczystością z udziałem przedstawicieli Pracodawcy, Związków Zawodowych, Państwowej Inspekcji Pracy i naszej Zakładowej Inspekcji Pracy.

           

40 – lecie Wydziału Krakingu i Alkilacji, to bardzo piękny jubileusz.

W imieniu MBZZ składamy gratulacje i życzenia dla wszystkich pracowników tego wydziału, życzymy wielu kolejnych jubileuszy, sukcesów zawodowych, osobistych i oczywiście bezpiecznej pracy.

Tak na marginesie, z wielkim niepokojem  obserwujemy marginalizowanie niektórych wydarzeń przez zarządzających firmą i poszczególnymi obszarami,  ten wspomniany zacny jubileusz został nazwijmy to delikatnie niezauważony przez zarządzających.

I już na koniec, z okazji Nowego Roku życzymy naszym członkom Związku i sympatykom nieprzemijającego szczęścia, wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w stawianiu czoła codziennym wyzwaniom.

 

 

Opracował: 

Mariusz Konopiński