B I U L E T Y N        I N F O R M A C Y J N Y
01 marca 2016

Negocjacje płacowe w Orlenie zakończone .  

Nasza organizacja w odróżnieniu od innych pierwszą informację po zakończeniu rozmów kieruje do pracowników.

Wczoraj tradycyjnie już ostatniego dnia lutego odbyła się ostatnia sesja negocjacyjna w terminie przewidzianym w ZUZP. Dzień 29 lutego okazał się dobrym dniem dla przebiegu tegorocznych negocjacji, które  zakończyły się zawarciem Porozumienia.

Kompromis, który wczoraj udało się osiągnąć naszym zadaniem jest dobrym kompromisem. Zawarte Porozumienie zawiera w sobie elementy, które stanowiły dla naszego związku podstawowe założenie  do tegorocznych negocjacji, a mianowicie wzrost płacy zasadniczej.

Po kliku latach chudych w tym właśnie aspekcie, nic dziwnego, że nasze i pracowników oczekiwania opierały się właśnie na wynegocjowaniu wzrostu płacy zasadniczej.  

Dzięki merytorycznemu podejściu do rozmów po stronie większości związków zawodowych i  pracodawcy, dobrym rozmowom na wszystkich sesjach negocjacyjnych, mamy dobre Porozumienie płacowe na rok 2016. Porozumienie parafowała większość organizacji związkowych oprócz jednej, która jak dobrze pamiętam nie podpisała jeszcze nigdy żadnego porozumienia, nie stanowi to jednak przeszkody w formalnym wprowadzeniu zapisów Porozumienia w życie.

 

Kluczowe elementy Porozumienia:

 

  • Od 1 stycznia 2016 r. nastąpi obligatoryjny wzrost płacy zasadniczej dla wszystkich pracowników w kwocie 200 zł.
  • W kwietniu nastąpi naliczenie funduszu na podwyżki uznaniowe w kwocie 100 zł na jednego pracownika – realizacja przeszeregowań i awansów z naliczonej puli środków na poszczególne obszary podległe członkom Zarządu nastąpi - 80% do końca czerwca, 20 % do końca września (z puli Prezesa). Wzrost płacy zasadniczej wynikający z podwyżki uznaniowej dla jednego pracownika nie może być wyższy niż 500 zł., wyłączeni z podwyżek uznaniowych będą pracownicy, którzy awansowali w 2015r.
  • W miesiącu marcu 2016 r. nastąpi wypłata nagrody 1500 zł.
  • Nagroda w takiej samej wysokości 1500 zł. zostanie wypłacona w miesiącu grudniu.

 

Ponadto uzgodniono, że w tym roku zgodnie z zapisami art. 124 ust 4. ZUZP dodatkowym świadczeniem dla pracowników  będzie tak jak w roku ubiegłym Karta Paliwowa.

 

Pracodawca zwiększy dotychczasowy rabat na zakup paliwa w ramach Programu Karta Pracownicza o 5 gr. Szczegóły zmian w Programie przedstawione zostaną w najbliższym czasie.

 

To tyle o Porozumieniu i jego zapisach, przed naszą organizacją związkową ciężkie kolejne dni negocjacji w Spółkach, do których przystępujemy z zapałem i chęcią zawarcia równie dobrych porozumień. Po zakończeniu tego etapu negocjacji będziemy mogli w pełni ocenić tegoroczne rozmowy płacowe w Grupie Orlen.

 

Dziękuję naszemu zespołowi negocjacyjnemu, który w tym roku w Orlenie pracował w składzie: Maliszewski Ryszard, Konopiński Mariusz, Szumska Alicja, Bąk Sławomir, Karczewski Maciej, Klimczewski Sławomir, Salamon Sławomir.  

 

 

Opracował:

Mariusz Konopiński