B I U L E T Y N        I N F O R M A C Y J N Y
02 czerwca 2016

Po raz kolejny w ostatnich tygodniach nasz biuletyn musimy zacząć od złej informacji dla pracowników większości spółek w których to do tej pory nie osiągnęliśmy porozumień płacowych. Bardzo długie bo od marca negocjacje niestety nie przełożyły się jak na razie  na podpisanie porozumień. Sytuacja jest nazwijmy to delikatnie lekko złożona, bo po dobrym porozumieniu w orlenie pracownicy spółek jak i reprezentujące ich organizacje związkowe oczekują dobrych porozumień w spółkach ( co jest absolutnie zrozumiałe i uzasadnione ). Aby osiągnąć jednak dobre porozumienia niestety potrzeba jest sporo czasu a przede wszystkim przekonanie do zmiany podejścia pracodawców do tegorocznych negocjacji.

Niestety, powtarzamy to po raz kolejny, skonstruowane w ubiegłym roku budżety wynagrodzeń w spółkach  nie przewidywały wzrostów wynagrodzeń pracowników, dlatego też potrzeba jest i to się dzieje współdziałania pracodawców z właścicielem  spółek aby znaleźć po prostu kasę na podwyżki.

My to rozumiemy, niestety trwa to za długo,  pracownicy tracą cierpliwość i oczekują szybkich finałów rozmów. Szczególnie co zrozumiałe „ciśnienie rośnie” w spółkach w których to zwyczajowo przy okazji dnia chemika wypłacane były dodatkowe nagrody, a przedłużające się tegoroczne negocjacje płacowe mają bezpośredni wpływ na brak wypłat. Chciałbym w tym miejscu jednak uspokoić pracowników, że wspomniane świadczenia które mają oparcie w dokumentach wewnątrz firmowych  będą na pewno wypłacone.

Nasza organizacja związkowa po dyskusji na wczorajszym posiedzeniu zarządu oczekuje zakończenia rozmów w spółkach do końca czerwca, przy braku porozumień po upływie tego okresu podejmiemy inne działania przewidziane prawem, aby rozmowy stały się bardziej efektywne.  

 

            Teraz jeszcze krótko o trwającym procesie podwyżek uznaniowych w orlenie.

Pomimo, że proces jest rozłożony na kilka miesięcy to w niektórych obszarach już  teraz budzi kontrowersje . Tak dzieje się w obszarze Energetyki. W sprawie tej w ostatnim tygodniu ( trzy związki zawodowe reprezentujące pracowników tego obszaru ) odbyły spotkanie z jego szefostwem.

Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie dlaczego w tym obszarze praktycznie nie ruszył jeszcze proces podwyżek. Niestety nie dostaliśmy jednoznacznej i konkretnej odpowiedzi, ale mamy nadzieję że dyskusja którą odbyliśmy wpłynie na zarządzających obszarem i przeprowadzą proces podwyżek zgodnie z zapisanymi w porozumieniu zasadami. Będziemy oczywiście ten proces bacznie monitorować

  

             Przed nami obchody tegorocznego święta branżowego. Wielokrotne wystąpienia związków zawodowych niezadowolonych z nazwy święta, która to w ostatnich latach nie kojarzyła się wprost ze  świętem chemików jak widać odniosły skutek. Mamy wiec w tym roku zarówno Orlen Olimpiadę święto sportowe w którym uczestniczy wielu pracowników całej grupy Orlen, jak również  Dzień Chemika w formule zbliżonej do lat poprzednich. Nie będę omawiał przebiegu tegorocznych imprez bo to zapewne będzie szczegółowo zaprezentowane w mediach wewnętrznych. Mam nadzieję, ze organizatorzy odpowiedzialni za przygotowanie poszczególnych części imprezy wyciągnęli wnioski, wsłuchali się w opinie związków z poprzednich imprez i każda następna imprez począwszy od tej za kilka dni będzie lepsza od poprzedniej.   

 

Ostanie kilka tygodni to czas trudnych negocjacji regulaminu wynagradzania w spółce Orlen Ochrona zakończonych ustaleniem treści nowego regulaminu. Dokument porządkuje kwestie wynagrodzeń, premii, świadczeń  socjalnych jak i inne tz. około wynagrodzeniowe. Ważne jest to, że wejście w życie  zapisów nowego regulaminu na pewno nie spowoduje obniżenia wynagrodzenia poszczególnych pracowników, a uzgodniony nowy system premiowy daje szanse pracownikom na większe premie niż obecnie. Orlen Ochrona to kolejna spółka w której ( po przejściu przez pracodawcę procedury zatwierdzania dokumentów wewnątrz spółki)  będziemy mieć uporządkowane kwestie związane z wynagrodzeniami pracowników.

 

Orlen Laboratorium to kolejna spółka w której w ostatnim czasie prowadzimy intensywne negocjacje zakładowego układu zbiorowego pracy. Choć jesteśmy bardzo blisko zakończenia negocjacji są jeszcze pewne kwestie sporne ( min. nagroda roczna ) w których  musimy osiągnąć porozumienie. W spółce Orlen Laboratorium bardzo trudno dochodziliśmy do ustaleń w poszczególnych kwestiach i nie wynikało to ze złej woli którejkolwiek ze stron tylko ze złożoności i różnorodności systemów wynagradzania jakimi do tej pory są objęci pracownicy spółki w poszczególnych jej oddziałach. Przypomnieć należy, że wspomniane odziały spółki jeszcze niedawno były odrębnymi podmiotami

( Włocławek , Trzebinia ) a w ostatnich latach zostały  włączone w struktury Orlen Laboratorium wraz pracownikami i ich systemami wynagrodzeń, które są bardzo różne szczególnie w kwestii wysokości wynagrodzeń i innych świadczeń.

           

W dniu 19 maja  2016 r. w Płocku odbyło się Walne Zebranie Członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy PKN ORLEN S.A. Na zebraniu podjęto uchwały wprowadzające zmiany w Statucie i Regulaminie działania. Wszystkie niżej wymienione zmiany wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2016 r.

 

•           Ustalono nową  kwotę wkładu członkowskiego w wysokości 120,00 zł(do tej pory było 100,00 zł ).         

            Pierwsze potrącenie wkładu członkowskiego w kwocie 120,00 zł powinno  nastąpić z   

            wynagrodzenia  za   czerwiec 2016 r.

•           W trakcie pożyczki długoterminowej można udzielić jednej pożyczki uzupełniającej ( do tej pory

            możliwe były dwa uzupełnienia ).

•           Termin spłaty pożyczki długoterminowej i uzupełniającej nie może w sumie przekroczyć 36

            miesięcy ( do tej pory było 60 miesięcy)

•           Zatwierdzono sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Zarządu z działalności za 2015 r. 

•           Przyjęto nowe zapisy do Regulaminu dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

Zmianie uległ  formularz Deklaracji przystąpienia.

Teksty jednolite Statutu i Regulaminu działania PKZP oraz Wnioski zamieszczone są w Intranecie w zakładce  Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

 

             Zdaniem OPZZ i NSZZ "Solidarność" wprowadzenie godzinowej płacy minimalnej w wysokości 12 zł to krok w dobrym kierunku, gdyż przyczyni się do poprawy sytuacji pracowników, zmiany powinny jednak pójść dalej.

Projekt noweli przewidujący wprowadzenie od 2017 r. minimalnej stawki godzinowej w wysokości 12 zł brutto dla pracujących na podstawie umowy - zlecenia oraz samozatrudnionych przyjął we wtorek rząd.

OPZZ zwróciło w swojej opinii uwagę, że minimalna stawka godzinowa powinna wynosić nie 12, a 15 zł, wskazując, że sytuacja prawna i ekonomiczna pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych jest odmienna od sytuacji osób zatrudnionych na umowy o pracę.

"Osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych muszą bowiem ponosić dodatkowe koszty, których nie poniosłyby w sytuacji, gdyby istniał stosunek pracy, np. delegacji, zakupu odzieży ochronnej i narzędzi czy wykonywania badań lekarskich" - uzasadniło OPZZ.

Projekt noweli ustawy o minimalnym wynagrodzeniu przewiduje wprowadzenie od 2017 r. minimalnej stawki godzinowej w wysokości 12 zł brutto dla pracujących na podstawie umowy – zlecenia oraz samozatrudnionych.

Za wypłacanie przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenia poniżej minimalnej stawki godzinowej grozić mają grzywny od 1 tys. zł.  do 30 tys. zł.

Kontrolą wypłaty wynagrodzeń, zgodnie z projektem, zająć ma się Państwowa Inspekcja Pracy.

Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej regulacją objęte zostałyby umowy - zlecenia oraz umowy o świadczenie usług

 

Zarząd naszej organizacji organizuje w tym roku dwa pikniki integracyjne dla naszych członków Związku. Pierwsza impreza na którą trwają już zapisy odbędzie się  24 czerwca, drugi piknik odbędzie się 2 września. 

Koszt zaproszenia dla członka związku 25 zł,  dla osoby towarzyszącej 50 zł.  

Serdecznie zapraszamy.   

                     

Opracował:

Mariusz Konopiński