B I U L E T Y N      I N F O R M A C Y J N Y
17 lipca 2017

Oświadczenie

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

w sprawie projektów ustaw o sądach powszechnych, Sądzie Najwyższym i

 Krajowej Radzie Sądownictwa

 

Konstytucja RP w Art. 183.3 stanowi – „Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego”.

Jak widać z powyższego zapisu, Konstytucja RP nie daje możliwości skrócenia kadencji powołanego na to stanowisko sędziego. Dodatkowo Art. 8.2 mówi – „Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej”.

Przegłosowana przez Sejm Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa narusza również konstytucyjny porządek naszego państwa. Art. 187.3 określa jednoznacznieKadencja wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa cztery lata”.

Ustawy naruszające Konstytucję RP nie mogą być prawem obowiązującym w Polsce. OPZZ nie akceptuje zmiany polskiej Konstytucji ustawami sejmowymi i odbiera je jako poważną próbę naruszenia porządku prawnego naszego państwa. Łamanie Konstytucji zawsze ma katastrofalne skutki dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa.

Proponowane zmiany naruszają też konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy w Polsce na ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą i idą w kierunku ich podporządkowania aktualnie rządzącej partii.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwraca się z apelem do wszystkich sił politycznych o zachowanie praworządności w Polsce. Zwracamy się do Prezydenta RP, jako głównego strażnika Konstytucji, z wnioskiem o zawetowanie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Powszechnym, jeżeli zostaną przyjęte przez parlament w obecnej treści.

 

 

Warszawa, 14 lipca 2017 roku Kierownictwo OPZZ