B I U L E T Y N      I N F O R M A C Y J N Y
10 listopada 2017

Badanie zaangażowania i satysfakcji.

Po Orlenie, w niektórych spółkach pierwszy raz trwa proces zwany badaniem zaangażowania i satysfakcji.

Badanie zaangażowania jest dobrą praktyką, stosowaną przez najlepsze organizacje na świecie. Pracownicy poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania ankietowe mogą wyrazić swoją opinię w zakresie m.in. wykonywanych zadań, wsparcia przełożonych, komunikacji, poziomu samodzielności, narzędzi, zasobów, rozwoju, warunków pracy i płacy oraz innych czynników. Badanie mierzy poziom zadowolenia pracowników z elementów środowiska pracy obligatoryjnych w metodologii Aon Hewitt oraz elementów środowiska pracy u danego pracodawcy. ​​Badanie zaangażowania i satysfakcji jest anonimowe. Anonimowość jest priorytetem w tego rodzaju badaniach.

Raporty z wynikami i analizami badania są dostępne dla wszystkich pracowników.

Zachęcamy oczywiście do wzięcia udziału i wyrażenia swojej opinii poprzez to badanie.

Nie bylibyśmy jednak sobą, gdybyśmy nie znaleźli słabego punktu badań, który przewijał się w wielu opiniach pracowników, a jest nim zbyt nachalna, czasami uporczywa „prośba” przełożonych „zachęcających”  pracowników do udziału w badaniu. Zdajemy sobie sprawę  z tego, że większa ilość opinii, to bardziej wiarygodne wyniki, ale litości… jest to badanie dobrowolne – apeluję do przełożonych, czasami warto założyć białe rękawiczki.

Biorąc pod uwagę anonimowość badania, my także anonimowo oczekujemy wskazania obszarów bądź osób, które swoim zachowaniem psują ideę badania, postaramy się „pomóc” w zrozumieniu pojęć: badanie dobrowolne i anonimowe.      

 

Kolejny temat to rozmowa rozwojowa.

Tegoroczne zmiany w ZUZP dla pracowników PKN ORLEN S.A. to  między innymi zmiana zapisów dotyczących oceny pracowniczej, która budziła raz mniejsze, raz większe kontrowersje.

Obecne zapisy art. 49 ZUZP wskazują na to, że pracodawca prowadzi ocenę Pracowników w celu realizacji działań rozwojowych i szkoleniowych.

Aby realizować w praktyce nowe działania, potrzebne są konkretne instrumenty i takie też pracodawca  przygotował i przedstawił do uzgodnienia związkom zawodowych.

Dokument pod nazwą Zasady Realizacji Rozmowy Rozwojowej w PKN ORLEN S.A. opisuje m.in. co to jest rozmowa rozwojowa? Kogo obejmuje? Jak przebiega? Jak często się odbywa?

Jak wspomniałem jest to projekt dokumentu do uzgodnień, nie chciałbym zatem za bardzo wnikać w konkretne propozycje. Projekt jest w tej właśnie chwili konsultowany z naszymi członkami Zarządu Związku, którzy przekazując nam opinię mam nadzieję wezmą także pod uwagę głosy  pracowników. Tak przygotowani weźmiemy udział w procesie uzgodnień, informując o jego przebiegu.

 

W ubiegłym tygodniu odbyliśmy spotkanie z pracodawcą w spółce Orlen Oil.

Oprócz najważniejszej informacji dla pracowników dotyczącej uzgodnienia wysokości nagrody świątecznej ( 1000 zł ), rozmawialiśmy także o obecnej nieciekawej sytuacji ekonomicznej Spółki.

Niejednokrotnie o tym też  mówiliśmy, że Spółka ma problem z częstymi zmianami Zarządu, co za tym idzie z częstymi zmianami strategii, a na nieszczęście także z niesprecyzowaną wizją właściciela w kontekście rozwoju Spółki. Wspomnieć tu należy działania z blokiem olejowym, który był przekazany do Spółki, a następnie po kilku latach powrócił do Orlenu,  co cieszy nas i pracowników Bloku Olejowego w Płocku, a smuci zarządzających Spółką, którym to rozwiązanie skomplikowało strategię na kilka lat.

Nasza organizacja na spotkaniu poruszyła także kwestie związane z:

  • Zwiększeniem składki w programie PPE;
  • Dodatkowymi dniami wolnymi dla rodziców wychowujących niepełnosprawne dziecko;
  • Zmianami w regulaminie wynagradzania (wypadki przy pracy, wynagrodzenie za czas choroby).

 

W środę w Orlenie odbyło się spotkanie mające na celu ocenę funkcjonowania ZUZP.

Taki obowiązek okresowej oceny zapisaliśmy w obowiązującym Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.

Organizacje związkowe i pracodawca widzą potrzebę bliższego przejrzenia m.in. takich kwestii:

  • Fundusz nagród pracodawcy;
  • Taryfikator i tabela;
  • Awansowanie pracowników;
  • Nagroda roczna;
  • Dodatkowe świadczenia;
  • Zmiany wynikające ze zmiany prawa.

Strony uzgodniły, że do prac nad zmianami taryfikatora, zgodnie z naszą propozycją złożoną na poprzednim spotkaniu, zostanie powołany zespól pracodawczo-związkowy, który na roboczo bez konieczności zwoływania sesji negocjacyjnych ma przepracować propozycje zmian w taryfikatorze. Uważamy, że w ten sposób jest szansa na znalezienie dobrych, konstruktywnych  rozwiązań, zmieniających niektóre zapisy taryfikatora.

Reasumując, w najbliższych miesiącach na pewno nie nastąpią żadne zmiany w Układzie. Zespół pracuje, przygotowuje podłoże negocjacji, które odbędą się do końca pierwszego półrocza 2018r.

 

Nowe rozwiązania komunikacyjne wokół PKN ORLEN S.A.

Od pewnego czasu pojawia się w eterze coraz więcej informacji związanych z nowym układem komunikacyjnym Płocka, znacznie zmieniającym drogę dojazdu do Kombinatu. Mam tu na myśli północno-zachodnią obwodnicę, która w następnym roku doskonale skomunikuje dużą część miasta z Orlenem.

Zainteresowani pracownicy znają też pewnie pojawiające się przy tej okazji wątki zmiany organizacji ruchu i dostępu do zakładu produkcyjnego w Płocku.

Inicjatywę w tej sprawie wykazuje Prezydent Miasta Płocka, zwracając uwagę na zasadność zmian organizacyjnych ruchu po stronie PKN ORLEN S.A.

Reprezentatywne organizacje związkowe działające w Orlenie postanowiły aktywnie włączyć się w lobbowanie projektu zmian ruchu, zarówno co do decyzji podejmowanych przez Miasto jak i przez PKN ORLEN S.A.

Uważamy, że zmiana ruchu w mieście, poprzez budowę nowej obwodnicy, znacznie ułatwi dojazd do PKN ORLEN S.A. wszystkim pracującym w tej części miasta.

Będzie lepiej, ale może być jeszcze lepiej dla części pracowników zakładu produkcyjnego, których miejsca pracy znajdują się południowo - wschodniej części zakładu.

W tej części zakładu na końcu ulicy Długiej znajduje się brama nr 11 o małym ruchu osobowym i samochodowym, bez miejsc parkingowych. Nowa organizacja ruchu spowoduje, że przy odpowiednim zaangażowaniu Orlenu decyzyjnym i finansowym, dokonaniu zmian w obrębie wspomnianej bramy, można by ułatwić dostęp do zakładu dla części pracowników, którzy praktycznie  wprost z obwodnicy mogliby udać się do swoich miejsc pracy.

Oprócz tego ułatwienia, ta zmiana wpłynęłaby także na zmniejszenie ruchu na ulicach i parkingach przy bramach nr: 1 i 2.

Naszym zdaniem zmiany ruchu po wybudowaniu obwodnicy będą tak duże, że obowiązkiem Orlenu jest reakcja na zmieniającą się rzeczywistość i dostosowanie dostępu do zakładu jak i ruchu wewnątrz zakładu do nowej rzeczywistości.

Wspomniane organizacje związkowe spotkały się m.in. w tej sprawie z Dyr. Zbigniewem Laskiem i jego pracownikami odpowiedzialnymi za obszar bezpieczeństwa w Orlenie.

Merytoryczne, dobre spotkanie to początek naszego lobbingu za takim rozwiązaniem.

 

Nie często albo prawie wcale, odnosimy się do pomysłów zamieszczanych przez pracowników w aplikacji IDEA. Tym razem złamiemy na chwilę tą zasadę i odniesiemy się do pomysłu, który zgłosiła nasza koleżanka, mam tu na myśli  pomysł – uruchomienia  przez Orlen  Domu Opieki Seniora dla byłych, samotnych i schorowanych pracowników.

Jak widać, choćby w komentarzach pod zamieszczonym pomysłem, jest to bardzo dobra, popierana przez pracowników, choć nie nowa inicjatywa ( nasza organizacja z taką inicjatywą wyszła w piśmie do pracodawcy w dniu 8 września 2015 r. ) niestety trafiła ona chyba do zamrażarki, ponieważ nie znamy żadnej inicjatywy Orlenu idącej w tym kierunku.

Dobrze, że koleżanka przypomniała ten ważny życiowo temat. Uważamy, że taka firma jak Orlen powinna być liderem tego typu aktywności i wdrażać tak prospołeczne pomysły bez zbędnej zwłoki.

 

Projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych.

Dobrze, że dzięki projektowi nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych będą miały więcej praw – szkoda, że tak późno – wskazują OPZZ i "Solidarność". W tym tygodniu rządowym projektem ma się zająć Sejm.

Zgodnie z projektem, który jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku, osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnione będą miały możliwość tworzenia i wstępowania do związków zawodowych.

Prawo to mieliby „pracownicy i osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy", jeżeli spełnią następujące warunki: nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia; nie ponoszą ryzyka gospodarczego związanego z wykonywaniem tej pracy; mają interesy zawodowe związane z wykonywaniem pracy, które mogą być grupowo chronione.

              

 

 

Opracował:

Mariusz Konopiński