B I U L E T Y N    I N F O R M A C Y J N Y
08 grudnia 2017

Dziś w Biuletynie będzie można przeczytać o:

 

 • Polityce Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym",

 • Jubileuszu 25-lecia działalności naszej organizacji.

 

Z dużym niepokojem, przelanym na treść pisma, Związki Zawodowe zareagowały na informację o uchwale Rządu RP wpływającej na przyszłość części aktywów naszej firmy.

Oto treść pisma kierowana do Panów Prezesów: Wojciecha Jasińskiego i Zbigniewa Leszczyńskiego.

 

Organizacje związkowe działające w PKN ORLEN S.A., tj. :

 • Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w GK PKN ORLEN S.A.,

 • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A.,

 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w GK PKN ORLEN S.A.,

 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników PKN ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej,

z dużym niepokojem przyjmują informację zawartą w Uchwale Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”.

 

Plany ingerencji Rządu w działalność prywatnej firmy, jaką jest PKN ORLEN S.A., zmierzające do wyprzedaży jej majątku, budzą u nas związkowców, pracowników i akcjonariuszy duży niepokój w kontekście dalszego funkcjonowania i decyzji podejmowanych w Koncernie.

 

Oczekujemy pilnego spotkania w tej sprawie oraz odpowiedzi na pytanie o interes ekonomiczny i społeczny planowanej w ciągu 12 miesięcy sprzedaży:

- akcji Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino” S.A.,

- udziałów Kopalni Soli Lubień Sp. z o.o.,

- rurociągu Żurawieniec – PMRiP Góra,

- rurociągu paliwowego PMRiP Góra-Wielowieś,

- bazy paliwowej w Mościskach.

 

 

W ostatni piątek w Domu Technika Delegaci, Członkowie Zarządu naszej organizacji oraz zaproszeni goście zebrali się na spotkaniu okolicznościowym z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności naszej organizacji.

Ten piękny jubileusz, to święto całej naszej organizacji, naszych członków Związku, dzięki którym przez te lata jesteśmy niezmiennie mocną, licząca się w Grupie Orlen organizacją związkową.

Choć są w naszych szeregach członkowie, którzy dobrze pamiętają czas powstania Związku, to jest też liczna grupa o mniejszym stażu, którym warto krótko przypomnieć początki historii naszej organizacji.

 

Zapewne w głowach naszych ówczesnych działaczy, myśl o powołaniu nowej organizacji związkowej pojawiała się wcześniej ale formalnie, to 27 października 1992 roku odbyło się zebranie grupy inicjatywnej i powołanie do życia nowej organizacji związkowej pod nazwą Branżowy Związek Zawodowy w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych.

 

Komitet założycielski, niezbędne grono do prac nad powołaniem Związku, tworzyli:

 1. Stanisław Deręgowski

 2. Jerzy Mokrzanowski

 3. Marek Sapała

 4. Stanisław Zaręba

 5. Jan Żołnowski

 

Z zadania opracowania Statutu i rejestracji go w sądzie Komitet wywiązał się wzorowo, bo już 30 października 1992r. gotowy był Statut, a 10 listopada Sąd wpisał do rejestru naszą organizację związkową.

 

26 listopada, to kolejna ważna data, bo to wtedy wybrzmiała w historycznym już radiowęźle pierwsza audycja naszego Związku.

 

8 grudnia 1992r. odbyło się ogólne zebranie członków Związku, rozwiązano wtedy Komitet założycielski i dokonano wyboru pierwszych władz Związku w składzie :

Przewodniczącym Związku wybrano – Franciszka Pisarskiego,

Wiceprzewodniczącym – Stanisława Deręgowskiego,

Sekretarzem – Danutę Golik.

Członkami pierwszego Prezydium Związku oprócz wymienionych osób funkcyjnych zostali: Bożena Śliwińska, Jerzy Mokrzanowski, Jan Żołnowski.

 

Kolejne lata, to dynamiczny rozwój organizacji, codzienna praca w zakładzie pracy, indywidulane problemy pracownicze i niekończące się dyskusje z pracodawcą.

 

Grudzień 1996, to koniec pierwszej i początek drugiej kadencji władz Związku.

Tym razem, to już Delegaci reprezentujący na zebraniu ponad 2000 członków dokonali wyboru Prezydium Związku. Tu pierwszy raz w kontekście wybranego przez Delegatów członka Prezydium, pojawia się dobrze znane teraz nazwisko Ryśka Maliszewskiego. Mało tego zyskał on także uznanie wśród członków Zarządu, którzy wybrali go na Wiceprzewodniczącego Związku. Zarząd Związku, bo to ten organ wtedy decydował o wyborach osób funkcyjnych, na funkcję Przewodniczącego Związku ponownie wybrał Franciszka Pisarskiego.

 

Wspomniałem naszą pierwszą audycję emitowaną w radiowęźle, wspomnieć należy też o tym że w 2001r. aż 9 miesięcy trwał jego remont. Oczywiście był to blef ówczesnego Zarządu Firmy, który w ten sposób wymyślił sobie zakneblowanie ust związkom zawodowym.

 

To jeszcze nie był szczyt sposobów walki medialnej ze związkami, dalej poszedł Zarząd Orlenu w 2013 roku wyłączając radiowęzeł definitywnie. Radio nie przetrwało kolejnego ostrego sporu pracodawcy ze związkami. Nie obroniła go nawet prawie 50-letnia jego historia. To smutne jak niskiego lotu argumentów mogą używać pracodawcy w czasach sporów ze związkami.

W tej sprawie świtała nam jeszcze nie tak dawno nadzieja, że być może obecny Zarząd dobrą decyzją powróci do tematu radiowęzła, niestety jak na razie takiego projektu nie ma.

 

Kolejna data, to rozpoczęcie III kadencji władz Związku.

Luty 2002 roku, jak można zauważyć, to pięć lat i dwa miesiące po poprzednich wyborach. Stało się tak na skutek decyzji Delegatów w 2000 roku, którzy postanowili wyjątkowo przedłużyć trwającą kadencję o 1 rok. Powodów było kilka, jednak najistotniejszym były mocno zaawansowane prace połączeniowe dwóch firm: CPN i Petrochemii. Dużo się wtedy działo, zapadało wiele istotnych decyzji przy współudziale związków zawodowych. Ten okres, to także czas największego uzwiązkowienia naszej organizacji. To wtedy także po raz pierwszy osoby funkcyjne, Prezydium i oczywiście Komisja Rewizyjna wybierani byli przez Delegatów bezpośrednio na Konferencji.

 

Wspomniane uzwiązkowienie było podstawą podjęcia decyzji przez Delegatów o wyborze dwóch Wiceprzewodniczących. I tak Delegaci postanowili, że sprawdzony skład osób funkcyjnych reprezentujących Związek – Franka Pisarskiego i Ryśka Maliszewskiego, uzupełni Mariusz Konopiński.

 

W 2002 roku nastąpiła pierwsza i ostatnia zmiana nazwy Związku. Przekształcenia w firmach, tworzenie spółek, to konieczność dostosowania do nich nazwy i zapisów Statutu Związku. Od tego czasu obowiązuje obecna nazwa związku Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

 

W 2006 roku decyzję o skorzystaniu z dobrodziejstwa przejścia na emeryturę podjął Franek Pisarski – wieloletni Przewodniczący naszej organizacji, Przewodniczący Federacji, pomysłodawca i reżyser działalności związku w pierwszych jego 15 latach.

Od tego czasu Przewodniczącym organizacji doprowadzając ją do dzisiejszego pięknego Jubileuszu jest Ryszard Maliszewski, a Wiceprzewodniczącym Mariusz Konopiński.

Tak wygląda w dużym skrócie chronologia ważniejszych wydarzeń z życia naszej organizacji.

 

25 lat, to sporo czasu, organizacja nasza na trwałe już wrosła w życie Orlenu i Grupy Kapitałowej. Przez te lata w archiwach, dokumentach jest wiele świadectw uczestnictwa naszej organizacji w najważniejszych decyzjach podejmowanych dla dobra pracowników.

Uzgadnialiśmy, i dalej to robimy, zakładowe układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania, pakiety gwarancji i dużo innych dokumentów wpływających na zbiorowe i indywidualne sprawy pracownicze. Wiele udało się zrobić, nie wszystko poszło tak jakbyśmy tego oczekiwali. Wyciągamy wnioski, ciągle się uczymy, aby sprostać kolejnym zadaniom, które dopiero przed nami. Zmieniające się praktycznie w sposób ciągły nasze zakłady pracy, otoczenie wokół nich, nakłada na organizację związkową obowiązek zachowania czujności jak i dostosowywania działalności do pojawiających się zmian. Jednak zawsze musimy pamiętać, aby było to zgodne z podstawowymi zadaniami i rolą związków zawodowych – przede wszystkim dbałość o interes pracowników.

 

Jakie plany na kolejne 25 lat? – tu odpowiedź będzie krótka – działajmy tak, aby nasza działalność przynosiła najlepszy efekt dla organizacji, a przede wszystkim satysfakcję i poczucie bezpieczeństwa dla naszych członków Związku.

 

Jubileusz, to także czas podziękowania dla wszystkich naszych członków Związku za to, że są z nami – co niniejszym czynię.

 

Z okazji Jubileuszu Zarząd Związku zadecydował o obdarowaniu upominkami okolicznościowymi wszystkich naszych członków Związku. Upominki właśnie do Was docierają poprzez Przewodniczących organizacji oddziałowych.

 

 

Opracował:

 

Mariusz Konopiński