B I U L E T Y N   I N F O R M A C Y J N Y
30 sierpnia 2018

W dniu 28.08.2018 roku, odbyło się spotkanie, którego przedmiotem była ocena funkcjonowania zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Podczas wspólnej dyskusji, obie strony, zarówno pracodawcy jak organizacje związkowe, zgłosiły kilka propozycji zmian do ZUZP. Spieszę się uspokoić, iż zmiany zaproponowane przez obie strony, w żaden sposób nie wpłyną na pogorszenie pozycji pracowników względem dotychczasowych zapisów. Ponadto nasza organizacja stoi na stanowisku, iż każde przyjęte rozwiązanie, poprzedzone będzie wnikliwą analizą.

 

W tym samym dniu, odbyło się również spotkanie dotyczące wprowadzenia zasad Rozmowy Rozwojowej dla pracowników PKN ORLEN S.A. Po raz kolejny podkreśliliśmy, iż wspominana rozmowa, w żaden sposób nie może być elementem jakiejkolwiek oceny pracowniczej. Przedstawiliśmy również zagrożenia płynące z niewłaściwego wykorzystania tego narzędzia. Wspólnie z innym związkami, stoimy na stanowisku, iż wspominana ,,Rozmowa” powinna odbywać się wyłącznie na wniosek pracownika i być pomocna w kreowaniu jego rozwoju zawodowego.

 

Kolejne spotkanie jakie odbyliśmy w dniu 23.08.2018 roku, dotyczyło tematu zmian w ZUZP w zakresie stanowisk wsparcia produkcji. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Terminala kolejowego w Płocku, przy udziale organizacji związkowych oraz m.in. Pani Wioletty Kandziak – Dyrektora Wykonawczego ds. Kadr, Pana Marcina Fideckiego – Dyrektora Biura Zarządzania Wynagrodzeniami i Benefitami, a także Pana Rafała Zaremby – Dyrektora Biura Infrastruktury i Rozliczeń Logistyki. Podczas dyskusji, zarówno organizacje związkowe jak i sami pracownicy, wskazywali problemy związane z brakami kadrowymi w poszczególnych komórkach tego obszaru. Przedstawiciele pracodawcy zapoznali się ze złożonym i żmudnym procesem przygotowawczym nowego pracownika (m.in. przejściem szeregu kursów) do samodzielnego wykonywania swoich obowiązków. Strona pracodawcy zapoznała się ze stanowiskami pracy oraz ogólnym zakresem pracy wspomnianego Terminala. Zarówno sama dyskusja, jak i podejście do niej przedstawicieli pracodawcy, daje nadzieję na rozwiązanie  problemów, które sygnalizowaliśmy od wielu lat, a także daje nadzieję na dobre zmiany w zakresie negocjacji taryfikatora stanowisk pracy, w kontekście wsparcia produkcji.

 

W Spółce ORLEN Laboratorium rozpoczęto proces wyłonienia grona pracowników do zaszczytnego tytułu ,,Zasłużony pracownik”. Niebawem, również w tej Spółce, ruszą wybory na Rzecznika ds. Etyki. Mamy nadzieję, że ORLEN Laboratorium będzie wzorem dla całej Grupy Kapitałowej i niebawem w pozostałych Spółkach pojawią się zarówno „Zasłużeni” jak i Rzecznicy Etyki.

 

W dniu 24.08.2018 roku, w ORLEN Serwis odbyło się spotkanie dotyczące przejęcia części pracowników Euronaft Trzebinia w trybie art. 231 do tejże Spółki. Spotkanie odbyło się w nerwowej atmosferze. Na wstępie Prezes Zarządu przedstawił związkom zawodnym informacje na temat całego procesu. Dalej poinformował o tym, iż przejmuje pracowników zgodnie ze wskazanym artykułem, jednocześnie podkreślając, iż w elementach wynagrodzenia, w których pracownicy Euronaftu mieli lepsze warunki, niż te obowiązujące w ORLEN Serwis, najzwyczajniej je stracą. Ponadto, w stanowczy sposób oświadczył, iż nie podpisze ze związkami żadnego porozumienia dotyczącego przejęcia pracowników. Dwa dni po spotkaniu, w obszernym mailu od Pani Dyrektor Personalnej z ORLEN Serwisu dowiedzieliśmy się, iż wspominane spotkanie było negocjacjami zgodnie z literą prawa. Stanowczo nie zgadzamy się z takim traktowaniem zarówno pracowników jak i związków zawodowych. Według nas, negocjacje polegają na dialogu, wypracowaniu wspólnych rozwiązań, a nie podejściu do sprawy Pana Prezesa – „nie podpiszę żadnego porozumienia”. Należy również przypomnieć, że Euronaft jest Spółką wchodzącą w skład Grupy ORLEN Południe, czyli należy do wielkiej rodziny PKN ORLEN S.A. Zarówno nasza organizacja jak i inne związki zawodowe, o powyższych problemach poinformowały Pana Prezesa Daniela Obajtka oraz Panią Dyrektor Wiolettę Kandziak. Uważając sprawę za otwartą, przedstawiamy poniżej naszą odpowiedź przesłaną do ORLEN Serwisu:

 

„ Bardzo sprytnie próbuje się przekształcić odbyte spotkanie informacyjne, w sprawie zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przejęcia pracowników, na które to otrzymaliśmy zaproszenie, w spotkanie negocjacyjne wynikające z zapisów ustawy o związkach zawodowych. Załączona przez Państwa dokumentacja, niestety dla Pracodawcy, świadczy o wszczęciu procedury wynikającej z zapisów art. 261 ustawy o związkach zawodowych,, ale nie zrealizowaniu wszystkich jej zapisów. Art. 261 to dwie podstawowe kwestie, które obowiązany jest spełnić pracodawca w procedurze przejścia części zakładu pracy na nowego pracodawcę.

 

Pierwsza opisana w pkt.1 i 2, to kwestia terminowego przekazania wymaganych prawem informacji i w tym zakresie pracodawca zrealizował zapisy ustawy. Do tego etapu polityki informacyjnej należy zaliczyć odpowiedź na pytania kierowane do pracodawcy przez organizacje związkowe, a także informacje przekazane przez pracodawcę na spotkaniu ze wszystkimi organizacjami związkowymi w dniu 24 sierpnia.

 

Drugim istotnym, a może najistotniejszym elementem z punktu widzenia pracowników, jest realizacja zapisów pkt. 3. omawianego artykułu, dotycząca warunków zatrudnienia pracowników. W przypadku gdy pracodawca zamierza podjąć działania zmierzające do zmiany warunków zatrudnienia ( tak jest w tym przypadku ) jest obowiązany do podjęcia negocjacji ze związkami zawodowymi w celu zawarcia porozumienia. I tu mamy problem braku realizacji zapisów tego punktu przez pracodawcę. Po czasie ( 27 sierpnia ) dowiadujemy się, że spotkanie ( 24 sierpnia ) obyło się trybie art.261 pkt 3 czyli negocjacji, jest to jednak tylko oświadczenie pracodawcy, bez poparcia żadnymi dokumentami – nie wiem o jakiej korespondencji Państwo piszą, w której przywołany jest tryb punktu 3., jako podstawa naszego spotkania? Aby rozstrzygnąć wątpliwości ( choć my ich nie mamy ) czy były negocjacje zmierzające do zawarcia porozumienia, proszę o przedstawienie dokumentów potwierdzających – bądź nie, realizację tego punktu ustawy:

  • proszę o przesłanie treści wynegocjowanego i podpisanego przez strony porozumienia,
  • jeśli nie doszło do podpisania porozumienia, proszę o przedstawienie przygotowanego i przedstawionego stronom ( w trakcie rzekomych negocjacji ) projektu porozumienia.
  •  jeśli i z tym pracodawca będzie miał problem ( a niestety tak podejrzewam ), proszę o kolejny dokument, który mógłby być przy zgodzie stron uznany za „zamiennik” porozumienia, a mianowicie podpisany przez uczestników ( strony ) spotkania protokół bądź choćby notatkę potwierdzającą prowadzone negocjacje ze stanowiskami stron, uzgodnieniami i rozbieżnościami.

 

Przypomnę, że w myśl ustawy i cytowanego wielokrotnie artykułu, to pracodawca ma obowiązek: poinformować, podjąć negocjacje zmierzające do zawarcia porozumienia i dopiero przy niemożności jego uzgodnienia przez strony, ustawodawca dał możliwość pracodawcy samodzielnego działania w sprawie warunków zatrudnienia pracowników, uwzględniając jednak dokonane przez strony ustalenia w toku prowadzonych negocjacji.

W tym przypadku pracodawca, zarówno w odpowiedziach do Kolegi Glenia, jak również na spotkaniu 24 sierpnia, bez żadnych negocjacji jednostronnie określił warunki zatrudnienia przejmowanych pracowników, nie wykazując żadnej woli negocjacji, a wręcz przeciwnie oświadczając, że nie będzie żadnego porozumienia.

 

Reasumując, oczekujemy na dokumentację dotyczącą realizacji przez pracodawcę zapisów art. 261 pkt 3 ustawy o związkach zawodowych, w przypadku jej braku, ponownie wnosimy o przeprowadzenie negocjacji, celem zawarcia porozumienia w zakresie warunków zatrudnienia przejmowanych pracowników.

 

Kolejne uchylanie się od tego obowiązku przez pracodawcę, uznamy za celowe i rozważymy podjęcie innych przewidziany prawem działań.”

 

 

Spółka ORLEN Ochrona świętuje 20-lecie swojego istnienia. Należy przypomnieć, że firma wywodzi się ze struktur Straży Przemysłowej Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku, utworzonej w roku 1968. Do roku 1998 Straż podlegała Zarządowi ówczesnej Petrochemii Płock S.A. Z dniem 5 sierpnia 1998 roku, Straż Przemysłowa została wydzielona jako pierwsza Spółka z zakładu petrochemicznego pod nazwą „Petro Ochrona” Sp. z o.o.

Z tej okazji, na ręce Zarządu Spółki oraz wszystkich Pracowników, składamy serdeczne życzenia pomyślności, rozwoju firmy, jak również aby wielokrotne próby sprzedaży Spółki, raz na zawsze odeszły w zapomnienie.

 

 

 

Na koniec informacja o bardzo szczytnej akcji:

 

PKN ORLEN oraz spółki GK aktywnie włączają się w akcję zbiórki krwi o zasięgu ogólnokrajowym. Zachęcamy do udziału w akcji zarówno honorowych dawców krwi, jak również osoby, które  dopiero  chciałyby rozpocząć  swoją przygodę z  krwiodawstwem. Będzie można honorowo oddać krew w mobilnym ambulansie do poboru krwi w następujących lokalizacjach:

 

  • 5.11 2018 r. godz. 9:00 – 13:00 Płock, parking CA, ul. Chemików 7
  • 6.11.2018 r. godz. 9:00 – 13:00 Warszawa, parking przed Budynkiem Senator, ul. Bielańska 12
  • 9.11.2018 r. godz. 9:00 – 14:00 Włocławek, parking CA, ul. Toruńska 222

 

 

 

 

Pozdrawiamy i życzymy słonecznego weekendu

 

 

Przygotował:  Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.