B I U L E T Y N   I N F O R M A C Y J N Y
26 listopada 2017

Dziś w Biuletynie będzie można przeczytać o:

 

 • ORLEN Serwis – prace w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze.

 • Pismo w sprawie powrotu usług wspierających działalność podstawową PKN ORLEN.

 • Pożyczka PKN ORLEN S.A. dla pracowników.

 • Szkolenie SIP.

 • Jubileusz HDK.

 

Od pracodawcy ze spółki ORLEN Serwis otrzymaliśmy informację z zakończenia prac zespołu zadaniowego, powołanego w celu ustalenia wykazu stanowisk w ORLEN Serwis S.A., na których wykonywane są prace w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze.

Zespół powołany przez pracodawcę pracował już od 30.01.2017r. – było to dopełnienie trwającego już jakiś czas dialogu w tej sprawie z działającymi w Spółce organizacjami związkowymi.

 

Z ustaleń zespołu pracodawcy wynika że :

 

 • W ORLEN Serwis nie występują stanowiska, na których stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonuje się prace w warunkach szczególnych, o których mowa w zał. Nr 1 do Ustawy z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych,

 • W ORLEN Serwis S.A. nie występują stanowiska, na których stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonuje się prace o szczególnym charakterze, wymienione w zał. Nr 2 do Ustawy z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych.

 

Z analizy treści zapisów ustawy oraz załączników wynika, że do pracowników ORLEN Serwis S.A. potencjalnie mogą mieć zastosowanie prace określone pod poz. 13 i 14 zał. Nr 2 do ustawy, tj.:

 • poz. 13 Prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technologicznymi mogącymi stwarzać zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze skutkami dla bezpieczeństwa publicznego,

 • poz. 14 Prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technologicznymi mogącymi spowodować awarię techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego.

 

Jednakże jak wynika z przeprowadzonych analiz, zakres wykonywanych zadań oraz zakresy odpowiedzialności pracowników ORLEN Serwis S.A. nie wskazują, iż wykonują oni pracę przy bezpośrednim sterowaniu ww. procesami. Nie został tym samym spełniony ustawowy warunek wpływający na kwalifikacje tych prac zgodnie z ustawą. Ewentualne sytuacje spowodowania potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego przez pracownika ORLEN Serwis S.A., wynikać mogą jedynie z jego nieuprawnionego zadziałania.

Jednocześnie Zespół nie stwierdził, by jakiekolwiek stanowisko pracy funkcjonujące w Spółce wyczerpywało zakres desygnatów pojęcia „prace w szczególnych warunkach” i „prace o szczególnym charakterze” zdefiniowane w art. 3 ustawy. Na stanowiskach tych bowiem nie występują czynniki ryzyka wskazane przez ustawodawcę.

 

W związku z powyższym – mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa Spółka ORLEN Serwis S.A. nie ma obowiązku prowadzenia wykazu stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

 

To są ustalenia zespołu pracodawcy, nie są to dobre, ani nowe informacje dla pracowników, którzy oczekują na możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę.

Niestety przeszkodą są zapisy ustawy, która nie tylko pracowników tej Spółki ale też wielu innych wyłącza z grona pracowników, którzy mogą wcześniej przejść na emeryturę. Trudno tu szukać winnych wśród związków zawodowych czy też pracodawców. Nawet największe chęci jednych czy drugich niewiele pomogą.

Dziwią zatem populistyczne obiecanki jednego ze związków, działającego od niedawna w Spółce, który obiecał pracownikom wcześniejsze emerytury, pomimo wiedzy o tym, że jest to w praktyce niewykonalne. Można grzać ten temat, można budować na nim swoją pozycję, ale jest to po prostu nieuczciwe w stosunku do pracowników.

 

Kolejny temat to nasze wystąpienie wraz ze OM Solidarność i MZZPRC w sprawie outsourcingu pracowniczego usług wspierających.

Kilkuletnie nasze doświadczenia, zmuszają nas do podjęcia kolejnej próby dyskusji na ten temat z Zarządem PKN ORLEN S.A., oto treść naszego wystąpienia:

 

Szanowni Państwo,

Organizacje związkowe działające w PKN ORLEN S.A. :

 • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.

 • Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

zwracają się do Państwa ze stanowczym wnioskiem dotyczącym powrotu usług wspierających działalność podstawową PKN ORLEN S.A. i Spółek Grupy Kapitałowej tj. usług zbiorowego żywienia i usług utrzymania czystości do Spółki ORLEN Administracja Sp. z o.o.

Nasze stanowcze żądanie jest spowodowane bardzo złym doświadczeniem z firmami, które dzierżawiły bądź dzierżawią te usługi. Firmy: SODEXO, AMLUX, BOSS, CLIMBEX to nie jest „nasza liga”. Ich postępowanie negatywnie wpływa na wizerunek PKN ORLEN S.A., poprzez stwarzanie problemów związanych z brakiem podejmowania dialogu z organizacjami związkowymi.

W PKN ORLEN obowiązuje „Kodeks postępowania dla Dostawców”, który przy wyłanianiu tego typu firm nie był najwyraźniej stosowany!

Związki zawodowe zmuszone są powiadamiać Państwową Inspekcję Pracy i Prokuraturę o łamaniu podstawowych praw pracowniczych, takich jak:

 • brak porozumienia w sprawie gwarancji pracowniczych z organizacjami, które do działania w tej sprawie upoważnia forma przejścia Pracowników do nowego Pracodawcy na podstawie art. 231 Kodeksu pracy i w związku z art. 26 Ustawy o związkach zawodowych,

 • brak wypłaty całego wynagrodzenia, bądź pełnego wynagrodzenia w stosunku do wysokości wynikającej z zawartych umów,

 • brak współpracy ze związkami zawodowymi,

 • brak podstawowych świadczeń pracowniczych ( ZFŚS),

 • brak opieki medycznej,

 • brak ubezpieczenia grupowego,

 • brak zabezpieczenia odzieży roboczej, również zimowej (np. kurtka, buty) oraz środków higieny osobistej, środków piorących do odzieży roboczej,

 • brak zapewnienia wykorzystania przez pracowników zaległych urlopów wypoczynkowych,

 • brak zapoznania pracowników z obowiązującymi w firmie aktami prawa pracy – Regulamin Pracy, Regulamin wynagradzania czy Regulamin ZFŚS.

Podejmowane przez organizacje związkowe próby porozumienia się z Zarządami firm są nieskuteczne. Problemy narastają, a związki zawodowe cały czas są zajęte rozwiązywaniem tych problemów. Są źle wykonywane usługi, do jakości których ciągle wnoszone są zastrzeżenia.

Rozpoczęcie w 2014 r. procedury outsourcingu pracowniczego, będącego sposobem na naprawę sytuacji w ORLEN Administracja, było ogromnym błędem. Firmy dzierżawiące usługi mają jeden cel – zarobić pieniądze, kosztem pracowników.

A gdzie w tym procesie są Pracownicy, którzy w dużej mierze są byłymi pracownikami ORLEN Administracja czy PKN ORLEN S.A.? Nasi pracownicy – naszą wartością ? Pracownicy bez zapewnienia podstawowych praw są traktowani jak niewolnicy.

Jesteśmy rozgoryczeni, że dotychczasowe kontakty w tej sprawie z Zarządem PKN ORLEN S.A. wskazujące na czytelny i jasny dialog, okazały się niestety fikcją.

Organizacje związkowe reprezentujące interesy pracowników, oczekują pilnego spotkania w poruszanym przez nas temacie, w myśl dobrze pojętego dialogu społecznego i ogólnie przyjętych zasad.

 

Pożyczka dla pracowników PKN ORLEN S.A. to zaskakująca dla nas informacja.

Dla przejrzystości trzeba podkreślić, że organizacje związkowe nie uczestniczyły w przygotowaniu, ani wdrażaniu tego projektu.

Jak zatem oceniamy propozycje pracodawcy?

Cieniem na naszą ocenę kładzie się zbieżność zdarzeń – w momencie gdy trwało spotkanie z pracodawcą, na którym toczyła się dyskusja m.in. o zasadności wypłaty większej nagrody świątecznej, pracodawca wydał Zarządzenie w sprawie pożyczki, nie informując o tym Związków. Czy to przypadek? Uważam, że nie! Myślę, że był to „szczególny” sposób odpowiedzi na wystąpienie Związków w sprawie nagrody.

Nie jesteśmy jako organizacje związkowe, a także część pracowników, zadowoleni z takiego przebiegu wydarzeń.

Trzy reprezentatywne organizacje związkowe oczekują poważnego traktowania naszych wystąpień i w sprawie tej po raz kolejny kierujemy pismo do Zarządu Spółki – oto jego treść:

 

Dnia 21 września br. Zakładowe Organizacje Związkowe działające w PKN ORLEN S.A. (wszystkie reprezentatywne) wystąpiły o wypłatę Pracownikom jednorazowej nagrody, związanej m.in. z wynikami Koncernu. Na pismo to Pracodawca dotychczas nie udzielił odpowiedzi.

Dnia 6 października br., w imieniu wszystkich reprezentatywnych Związków Zawodowych, wystąpiono o organizację spotkania z Panem Prezesem. Jego celem miało być omówienie kwestii istotnych dla Pracowników.

9 listopada br. Organizacje Związkowe otrzymały zaproszenie na spotkanie z Zarządem PKN ORLEN S.A. na dzień 20 listopada br. Podczas tego spotkania Związki Zawodowe przedstawiły alternatywny wniosek o jednorazowe zwiększenie świadczenia świątecznego dla Pracowników. Wniosek ten spotkał się z odmową, umotywowaną m.in. wysokimi zarobkami Pracowników.

Wobec powyższego, reprezentatywne Zakładowe Organizacje Związkowe działające w PKN ORLEN S.A., wnoszą o pilne przedstawienie pisemnego stanowiska Pracodawcy w sprawie wniosków złożonych 21 września br. oraz 20 listopada br. Oba wnioski dotyczą jednorazowego przyznania Pracownikom świadczenia związanego z rekordowymi wynikami PKN ORLEN S.A. Jego osiągnięcie było możliwe dzięki wzmożonemu zaangażowaniu Pracowników. Przypominamy, że w bieżącym roku nie przyznano Pracownikom obligatoryjnych podwyżek wynagrodzeń.

Nasze wystąpienie i potrzeba pilnej odpowiedzi na nie, motywowane są nieustannymi pytaniami Pracowników, niezależnie od ich przynależności związkowej, którzy oczekują docenienia ich wysiłków w budowaniu wartości Koncernu.

Pracownicy mają świadomość poziomu wyników finansowych PKN ORLEN S.A. i swojego wpływu na ich wypracowanie. Tę obiektywną ocenę potwierdza wiele publicznych wypowiedzi Członków Zarządu, w tym Pana Prezesa. Zgodnie ze Strategią naszej Spółki, niezmiennymi jej filarami są: Budowa Wartości, Ludzie i Siła Finansowa. Podzielamy stanowisko, że kluczowym filarem PKN ORLEN S.A. są Pracownicy. Dlatego talent i poświęcenie Ludzi dla wzmacniania pozycji rynkowej swojego Pracodawcy wymaga nagrodzenia.

Z uwagi na fakt, że nasz wniosek przesłany został do Pana Prezesa w dniu 21 września br. oczekujemy na odpowiedź Zarządu w ciągu siedmiu dni, co pozwoli nam na uspokojenie nastrojów wszystkich Pracowników w okresie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

 

W ubiegłym tygodniu korzystając z zaproszenia Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy uczestniczyliśmy w części szkolenia Oddziałowych Inspektorów Pracy. Możliwość spotkania z inspektorami, dyskusja o bezpieczeństwie i godnych warunkach pracy, to elementy wspólne działalności związków i inspekcji. Pomimo, że w tej kadencji wśród inspektorów jest około 70 % nowych, pierwszy raz pełniąc tą funkcję widać już teraz ich współpracę, progres dotyczący ogólnego postrzegania inspekcji i duże zaangażowanie większości w codzienną pracę.

Działajcie tak dalej – zawsze mogliście i możecie liczyć na wsparcie i pomoc naszej organizacji.

 

W tym tygodniu mieliśmy przyjemność uczestniczyć w uroczystym spotkaniu z okazji Jubileuszu 45 – lecia istnienia Klubu Honorowych Dawców Krwi przy PKN ORLEN S.A.

Były medale, dyplomy, gratulacje i podziękowania, do których my nieustająco się przyłączamy.

Działalność, którą od wielu lat propagują i czynnie w niej uczestniczą krwiodawcy budzi nasz podziw i wdzięczność. Zachęcamy oczywiście do wstąpienia w grono krwiodawców.

Obecnym krwiodawcom mówimy po prostu DZIĘKUJEMY.

 

 

 

Opracował:

Mariusz Konopiński