B I U L E T Y N   I N F O R M A C Y J N Y
10 stycznia 2018

W związku z licznymi zapytaniami, a także dla transparentności naszego uczestnictwa w negocjacjach płacowych w 2018 roku, chcę przekazać dosłownie kilka informacji z odbytego wczoraj w tej sprawie spotkania w Orlenie.

 

            Tak jak wspomnieliśmy w ostatnim Biuletynie wczorajsze spotkanie to typowe przedbiegi czy rozgrzewka, jak kto woli, przed konkretnymi negocjacjami.

Zwyczajowo strona pracodawcy przedstawiła podsumowanie wzrostów płac w 2017 roku, obecną sytuację finansową naszej firmy, analizę porównawczą wynagrodzeń w Orlenie w stosunku do rynku i wybranych firm. Nie obyło się także bez tradycyjnego przedstawienia przez pracodawcę  mogących się pojawić zagrożeń wpływających na dobrą koniunkturę, w której obecnie funkcjonujemy.

Oczywiście strony negocjacji szczególnie strona związkowa (trzy reprezentatywne organizacje) wyraziły swoje oczekiwania co do tegorocznych wzrostów wynagrodzeń ale nie było to w formie konkretnych propozycji.

Pierwsze spotkanie uznaliśmy za spotkanie informacyjne, na rozpoczęcie prawdziwych negocjacji umówiliśmy się na dzień 24 stycznia br.

           

Po stronie związkowej od początku wspólnie występują trzy reprezentatywne organizacje związkowe, które jeszcze przed spotkaniem wysłały do pracodawcy pismo ze swoimi oczekiwaniami. Oczekiwania zawarte w piśmie, potwierdziliśmy także na wczorajszym spotkaniu.

Oto treść pisma:

Reprezentatywne Organizacje Związkowe, działające w PKN ORLEN S.A., wnoszą o uzgodnienie obligatoryjnego wzrostu płac na rok 2018 dla wszystkich Pracowników.

Obowiązujący w PKN ORLEN S.A. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy przewiduje coroczny wzrost płac w oparciu o wskaźnik uzgodniony w stosownym porozumieniu Pracodawcy i Związków Zawodowych. Wskaźnik powinien uwzględniać obligatoryjną część podwyżek dla wszystkich Pracowników.

W roku 2017 nie doszło do zawarcia porozumienia płacowego. Decyzje Pracodawcy dotyczące wynagrodzeń, polegające na przyznawaniu Pracownikom jednorazowych nagród zamiast ustalenia wskaźnika wzrostu wynagrodzeń zasadniczych trudno uznać za działania odpowiadające postanowieniom obowiązującego ZUZP. Także przyznawanie podwyżek wyłącznie mniejszości Pracowników nie realizuje zapisów zawartych w Układzie.

Płaca zasadnicza stanowi podstawowy składnik wynagrodzenia Pracownika i jest dla niego kluczowym elementem systemu wynagrodzeń. Zapewnia bezpieczne i stabilne środki na zaspokajanie bieżących potrzeb życiowych.

Obligatoryjna podwyżka wynagrodzeń wszystkich Pracowników jest niezbędnym czynnikiem ukształtowania systemu wynagrodzeń w tym roku. Pracownicy na bieżąco obserwują zmiany zachodzące w poziomie wynagrodzeń na rynku pracy. Mają świadomość trendów rynkowych w zakresie wzrostu wynagrodzeń i oczekują odzwierciedlenia tego zjawiska w swoich płacach. Podkreślenia wymaga, że rekordowe wyniki PKN ORLEN S.A. to zasługa pełnego zaangażowania Pracowników, którzy coraz częściej obarczani są dodatkowymi zadaniami w ramach pełnionych obowiązków.

Niniejsze pismo kierujemy do Pracodawcy jeszcze przed spotkaniem zaplanowanym na 9 stycznia br. w celu podkreślenia potrzeb Pracowników. Oczekujemy uwzględnienia tego postulatu w stanowisku Pracodawcy i uzgodnienia corocznego wzrostu płac w roku 2018 z uwzględnieniem obligatoryjnej części podwyżki, zgodnie z obowiązującym ZUZP.

 

 

 

Opracował: Mariusz Konopiński