B I U L E T Y N  I N F O R M A C Y J N Y
20 lipca 2017

Dziś krótkie dwa tematy związane ze służbą zdrowia:

  • kolejny etap sporu zbiorowego w CM Medica
  • opieka medyczna w Spółkach Grupy Kapitałowej.

 

CM Medica to jedna z nielicznych spółek, w której w tym roku nie udało się uzgodnić porozumienia płacowego. Nie udało się, bo pracodawca po raz kolejny już ( kilka lat ) nie widzi potrzeby dokonania systemowych zmian płac pracowników.

Pisaliśmy już o „dobrej zmianie”, jaka dotarła do pracowników Spółki wraz ze zmianą  właściciela. Zmiana w kwestiach wynagrodzeń ( brak podwyżek, złe zmiany w systemie premiowym ) to elementy, które mocno rzutują na naszą negatywną ocenę zmiany właściciela po kątem spraw pracowniczych. Dodając widoczne opóźnianie negocjacji płacowych zarówno na samym początku procesu jak i procesu sporu zbiorowego, nie można się dziwić, że biorąc pod uwagę wymienione kwestie, organizacje związkowe działające w Spółce ( MBZZ, OM Solidarność ) są zdeterminowane i różnymi sposobami tegoroczny spór zbiorowy chcą doprowadzić do finału korzystnego dla pracowników.

Nie powiodły się bezpośrednie negocjacje z pracodawcą, nie powiodły się negocjacje w trakcie pierwszego etapu procedury sporu zbiorowego, nie udało się uzgodnić osoby mediatora, jesteśmy zatem na etapie wskazania mediatora przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przystępujemy zatem do kolejnej, ostatniej już prawnie przewidzianej szansy na zawarcie porozumienia.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe rozmowy, oceniając je pod względem propozycji pracodawcy, a przede wszystkim braku woli właściciela, który woli czysty zysk wypracowany przez pracowników Spółki w kwocie kilku milionów złotych przelać na własne konto i przy okazji dostać jeszcze jakąś tam nagrodę medialną, nie widzimy większych szans na koncyliacyjne załatwienie sprawy podwyżek dla pracowników CM Medica.  Co zatem dalej? – czekamy na mediatora, przygotowujemy się także na różne inne warianty, także na te, które zgodnie z prawem pozwolą nam zorganizować akcję strajkową.

 

Kolejny temat też medyczny, na pierwszy rzut oka nie związany z poprzednim ale nie do końca, ponieważ Spółka, o której pisaliśmy przed chwilą w kontekście spraw pracowniczych jest także usługodawcą dla wielu Spółek naszej Grupy Kapitałowej.

Docierające do nas sygnały od naszych członków związku w Spółkach, od naszych Przewodniczących oddziałowych, czy praktycznie co roku od naszych Delegatów na Konferencjach, obligują nas do szerokiej oceny opieki medycznej w Spółkach i nie chodzi tu tylko o ocenę bezpośredniej obsługi nas przez usługodawców ale także o to, co w tej dziedzinie oferują nam poszczególni pracodawcy:

Jakie mamy pakiety świadczeń? Jakie konkretne świadczenia? Za jaką opłatą?  Jak to wygląda u poszczególnych pracodawców? Jak duże są różnice pomiędzy pracodawcami? Czy wszyscy pracodawcy zasługują na miano pracodawcy przyjaznemu pracownikowi w kontekście opieki zdrowotnej?

Chcemy dokonać głębokiej analizy, a na jej podstawie podejmiemy działania zmierzające m.in. do ujednolicenia świadczeń, jednakowej informacji o przysługujących pracownikom uprawnieniach, czy też kwestii opłat.

Aby jednak odpowiedzialnie podjąć takie działania nasza organizacja związkowa wystąpiła do pracodawców w Spółkach, które obejmujemy naszą działalnością o przedstawienie nam konkretnych informacji, które będą stanowiły wsad dla naszych kolejnych procesów związanych z szeroko rozumianą opieką medyczną.

 

Oto treść pisma:

 

W związku z Art. 28 Ustawy o związkach zawodowych z 23 maja 1991 r. wnosimy o przekazanie nam informacji dotyczącej opieki medycznej pracowników Spółki, tj.:

                    

  1. Jaki podmiot medyczny świadczy dla pracowników usługi medyczne wchodzące w zakres medycyny pracy?

 

  1. Czy pracodawca oferuje pracownikom Spółki możliwość skorzystania z opieki medycznej wykraczającej poza medycynę pracy, finansowaną przez pracodawcę? Jeśli tak, to:
  • Jaki podmiot medyczny świadczy usługi?
  • Jaki jest zakres usług. Prosimy o wskazanie konkretnego katalogu świadczeń.
  • Jakie skutki finansowe dla pracownika wynikają z powyższych świadczeń?

 

  1. Czy dodatkowymi pakietami medycznymi objęci są: członkowie rodzin, emeryci i renciści pracodawcy? – Jeśli tak, to w jakim zakresie i na jakich zasadach finansowych?

 

 

Opracował:

Mariusz Konopiński