BIULETY INFORMACYJNY
01 kwietnia 2022

 

Dzisiejszy Biuletyn rozpoczniemy od informacji związanych z negocjacjami płacowymi w Spółkach Grupy Kapitałowej. Jak już zapewne wiecie aktualnie prowadzimy, w różnym stadium zaawansowania, negocjacje płacowe w Spółkach GK. Jak dotychczas z 17 orlenowskich Spółek porozumienia podpisaliśmy zaledwie w trzech. Niestety mandaty negocjacyjne jakie otrzymały Spółki, bardzo daleko odbiegają od oczekiwań pracowników. Metodologia jaka została przyjęta w Spółkach, przy niskiej płacy zasadniczej jest dla nas nie do przyjęcia. Dla zobrazowania problemu, chcielibyśmy przedstawić niektóre z przykładów. I tak, np. Pracownicy ORLEN Ochrony dbający o nasze bezpieczeństwo mają średnią płacę zasadniczą wysokości 3800 zł, Pracownicy ORLEN Transportu dbający o łańcuch dostaw mniej niż 3800 zł. W ORLEN Laboratorium i Administracji nie jest wcale bardziej różowo. I tak w przypadku pracowników Laboratorium i Administracji średnia płaca zasadnicza wynosi około 4200zł. Nasza organizacja buduje szeroką koalicję dla ogólnozwiązkowego sprzeciwu przeciwko takiemu podejściu do tegorocznych negocjacji i spojrzenia na nasze Spółki. Niestety szczytne hasła o zwieraniu nożyc, pozostają tylko hasłami, a bieda w niektórych Spółkach będzie jeszcze większa i bardziej odczuwalna. Mamy nadzieję, że nasza determinacja doprowadzi w końcu do traktowania całej Grupy Kapitałowej w taki sam sposób, a wytyczne przychodzące od właściciela, nie będą polegały na „żonglerce” i wymyślaniu kolejnych pomysłów na wyciśnięcie „ostatnich soków” z pracowników.

Oczywiście jak zawsze o kolejnych postępach będziemy informowali Was na bieżąco.

 

Kolejnym tematem dzisiejszego Biuletynu są wybory w organizacjach oddziałowych oraz wybory władz naszego Związku. Kadencja 2018 – 2022 dobiega końca. Dziękujemy za wysoką frekwencję wyborczą w poszczególnych organizacjach oddziałowych, a w szczególności składamy podziękowania dla wszystkich Komisji Wyborczych, które wykonały2tytaniczną pracę. 29 kwietnia 2022 roku, odbędzie się Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza MBZZ, na której nowo wybrani Delegaci wyznaczą kierunek działań naszej organizacji oraz dokonają wyboru władz statutowych Związku na kadencję 2022 – 2026. Ustępującym działaczom związkowym serdecznie dziękujemy za ich wkład w nasz rozwój i jednocześnie prosimy o dalsze merytoryczne wsparcie w naszej pracy.

 

 

 

 

Na koniec przedstawiamy informacje dotyczące karty zakupowej. Szanowni Państwo, W imieniu Pani Anny Lewandowskiej – Romanowskiej, Dyrektora Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi chciałbym poinformować, że zgodnie z Porozumieniem płacowym uruchomiliśmy działania w celu wdrożenia Karty Zakupowej dla Pracowników PKN ORLEN w 2022 r. Poniżej przesyłam istotne informacje dotyczące tego procesu, które mamy nadzieję, będą Państwu pomocne w procesie komunikacji z Pracownikami. Podstawowe informacje dotyczące wdrożenia Kart Zakupowych w 2022 r.:1. Pracownicy, którzy dotychczas korzystali z Karty Zakupowej i ją posiadają, nie muszą ich wymieniać na nowe. Ważność Kart Zakupowych wydanych dotychczas zastała przedłużona automatycznie na czas nieokreślony (użytkując Kartę proszę nie sugerować się datą ważności zamieszczoną na dotychczas wydanych Kartach ).2. Karta Zakupowa umożliwia dokonywanie zakupów paliw, towarów pozapaliwowych i usług na naszych stacjach paliw w ramach limitu, który na 2022 r. ustalony został na poziomie 550 zł.3. Osobami uprawnionymi do otrzymania Karty Zakupowej są Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w dniu 30 czerwca 2022 r. (z wyłączeniem osób przebywających na urlopach bezpłatnych).4. W tym roku – podobnie jak w roku ubiegłym - świadczenie można zrealizować w dotychczasowej formule tj. w formie Karty Zakupowej, bądź poprzez zasilenie indywidualnego konta na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit punktami odpowiadającymi wartości Karty Zakupowej. Decyzję o zmianie Karty Zakupowej na zasilenie Platformy Kafeteryjnej należy podjąć w terminie do 30 kwietnia (w przypadku Pracowników, którzy będą zatrudnieni w miesiącach maju i czerwcu br. termin ten upłynie w dniu 15 lipca). Istotnym jest, że Pracownikowi przysługuje wyłącznie jedno świadczenie o wartości 550 zł tj. Karta Zakupowa lub punkty na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit.35.

 

Wszelkie czynności związane z Kartą Zakupową można wykonywać zdalnie za pomocą wniosku w systemie SelfService (SSEGK), który dostępny jest w Intranecie, w kategorii wniosków: Benefity.Za pomocą wniosku można: potwierdzić posiadanie Karty Zakupowej i zawnioskować o jej zasilenie kwotą 550 zł; zrezygnować z Karty Zakupowej i zawnioskować o zasilenie indywidualnego konta na Platformie Kafeteryjnej  MyBenefit 550 pkt (równowartość 550 zł); zawnioskować o wydanie nowej Karty Zakupowej (w przypadku zagubienia dotychczas posiadanej lub nie otrzymania Karty w latach poprzednich); wyrazić zgodę na przypisanie wartości Karty Zakupowej do przychodu ze stosunku pracy – warunek aktywacji Karty Zakupowej.6. Ważne terminy w procesie to: 30 kwietnia br. – do tego dnia możliwym będzie podjęcie decyzji o zasileniu indywidualnego konta na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit w miejsce Karty Zakupowej. Po tym terminie istniała będzie możliwość wystawienia wniosku wyłącznie o Kartę Zakupową; 6 maja br. – jeśli do tego dnia złożony zostanie wniosek o wydanie nowej Karty Zakupowej (przez osoby, które zagubiły Kartę lub jej dotychczas nie otrzymały) oraz jednocześnie wyrażona zostanie zgoda na przypisanie wartości nowej Karty do przychodu ze stosunku pracy, nowa Karta zostanie wydana i aktywowana do 11 lipca br.; 7 czerwca br. – jeśli do tego dnia osoby posiadające Kartę Zakupową wyrażą zgodę na przypisanie wartości Karty do przychodu ze stosunku pracy, aktywowanie Karty nastąpi w terminie do 11 lipca br.; do 11 lipca br. – termin aktywacji/uruchomienia środków na Karcie Zakupowej lub Platformie Kafeteryjnej (w zależności od decyzji Pracownika). do 31 sierpnia br. – termin aktywacji/uruchomienia środków na Karcie Zakupowej lub Platformie kafeteryjnej (w zależności od decyzji Pracowników, którzy będą zatrudnieni w miesiącach maju i czerwcu br.) w kolejnych miesiącach możliwość wystawienia wniosku o Kartę Zakupową i jej doładowanie będzie realizowane na bieżąco. W przypadku wniosków złożonych do 15 dnia danego miesiąca – doładowanie nastąpi do 5 dnia następnego miesiąca. Ostateczny termin złożenia wniosku upływa z dniem 9 grudnia 2022 r. Pozostałe informacje: w przypadku rezygnacji z Karty Zakupowej i podjęcia decyzji o zamianie świadczenia - Pracownikowi zostanie doładowane indywidualne konto na Platformie Kafeteryjnej4MyBenefit. Warunkiem skorzystania z punktów jest aktywowanie indywidualnego konta w Systemie Kafeteryjnym MyBenefit i wyrażenie zgody na przypisanie do przychodu wartości punktów wymienionych na benefity w Systemie Kafeteryjnym. Punkty które zasilą indywidualne konto na platformie kafeteryjnej MyBenefit są ważne na czas nieokreślony. Mogą być wykorzystane w czasie zatrudnienia w PKN ORLEN, zgodnie z Regulaminem systemu kafeteryjnego MyBenefit, który jest dostępny na platformie kafeteryjnej MyBenefit. Zasady korzystania z Systemu Kafeteryjnego określa Regulamin dostępny na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit; w wyjątkowej sytuacji, w przypadku braku dostępu Pracownika do systemu SSEGK, Pracownik wypełnia wniosek w wersji papierowej (wnioski papierowe zostaną przesłane do kierowników komórek organizacyjnych - jego treść przesyłamy Państwu do wiadomości w załączeniu). Po wypełnieniu i podpisaniu wniosku w formie papierowej, pracownik przekazuje wniosek Przełożonemu w celu załączenia go w formie skanu w systemie SSEGK. Oryginał wniosku pozostaje w komórce organizacyjnej, w której zatrudniony jest Pracownik; dla Pracowników zatrudnionych w miesiącach maju i czerwcu br. zostanie uruchomiona odrębna komunikacja informująca o założeniach programu oraz obowiązujących ich terminach.

 

W przypadku ewentualnych pytań uprzejmie prosimy o kontakt

 

 

.Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.