BIULETYN INFORMACYJNY 
17 czerwca 2019


Dzisiejsze informacje rozpoczynamy od podsumowania naszego święta, jakim są coroczne obchody Dnia Chemika. Trzydniowa impreza była okazją do spotkania pracowników całej Grupy Kapitałowej i wspólnego świętowania. Pierwsza uroczystość z tej okazji odbyła się w piątek, w Domu Technika. Podczas gali, z rąk Prezesa Zarządu Pana Daniela Obajtka, 15 pracowników otrzymało tytuł Zasłużony Pracownik PKN ORLEN. W tym roku, w uroczystości uczestniczyły nie tylko wyróżnione osoby, ale również wszyscy nominowani pracownicy. Zarówno laureatom jak i nominowanym osobom serdecznie gratulujemy. Kolejne dni to już ORLEN Olimpiada, festyny, koncerty i moc atrakcji. Patrząc na frekwencje, to obchody naszego święta cieszą się wielką popularnością i corocznie gromadzą ogromną rzesze pracowników. Obchody są okazją do wspólnych rozmów i zabawy przy grillu oraz przy akompaniamencie dobrej muzyki. W tym roku całą imprezę obsługiwała nasza Spółka ORLEN Administracja. Mamy nadzieję, że stanie się to już tradycją, a wszelkie uwagi (jeśli takowe się pojawią) za rok będą przyczynkiem do poprawienia jakości.

 

W ubiegłą środę, w Domu Technika nastąpiło podpisanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w ORLEN Administracji. W uroczystości oprócz Zarządu Spółki, Związków Zawodowych oraz przedstawicieli Pracowników, wzięli również udział: Członek Zarządu ds. Korporacyjnych Pan Armen Artwich oraz Dyrektor Biura Administracji Pani Jolanta Chmiel. Cieszy fakt, że po małej stagnacji w negocjacjach w ubiegłym roku, prace w 2019 roku ruszyły ze zdwojoną siłą i w efekcie pracownicy otrzymają dokument, który wnosi dla nich wiele pozytywnych elementów. Jednym z najbardziej istotnych elementów to Nagroda Roczna, której dotychczas w tej Spółce nie było.

 

W ostatnim czasie otrzymaliśmy zaskakującą dla nas informację z ORLEN Południa. A mianowicie, pracownicy otrzymali polecenie, aby w ramach codziennych obowiązków zajęli się pracami związanymi z utrzymaniem terenów zielonych. Mówiąc wprost, polecono im kosić trawę. W związku z powyższym, nasza organizacja zgłosiła temat do dyskusji na najbliższej komisji BHP. W naszym zgłoszeniu piszemy:

Wnosimy jeden bardzo aktualny temat i prosimy o dyskusję - Zasadność, ryzyka i zagrożenia w procesie koszenia trawy przez pracowników Spółki.

 

Przypomnieć w tym miejscu należy, że czynność ta nie należy do podstawowych obowiązków na żadnym znanym mi stanowisku pracy w Spółce. Koszenie trawy przez pracowników na coraz większych powierzchniach w miejscach o szczególnych zagrożeniach i ryzykach ( tace zbiorników w zakładzie w Jedliczu) wykracza (chyba) poza zakres czynności, jaki może wykonywać dodatkowo pracownik. Nasuwają się pytania, jak zabezpieczony jest proces koszenia trawy:

  • Czy używane narzędzia spełniają wymogi konieczne do wykonywania prac w strefach zagrożonych wybuchem?
  • Czy pracownicy mają odpowiednie środki ochrony osobistej (osłony twarzy, ochronniki słuchu, obuwie chroniące stopy) konieczne przy tego rodzaju pracach?
  • Czy pracownicy przeszli konieczny instruktaż stanowiskowy?
  • Jeśli prace wykonywane są w strefach zagrożenia, czy są one wykonywane na podstawie pisemnych zezwoleń?

 

Jak widać, choćby we wspomnianych aspektach, warto się naszym zdaniem pochylić nad podniesioną przez nas kwestią.

 

I na koniec chciałbym poinformować, że na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku, od wielu już lat koszeniem trawy zajmują się zewnętrzne podmioty oferujące tego typu usługi”.

 

 

Z życia Zakładu… W ostatnią środę, w Domu Technika, odbyło się spotkanie z pracownikami obchodzącymi jubileusze pracy zawodowej oraz osobami, które zakończyły pracę zawodową w PKN ORLEN. Wszystkim Jubilatom, życzymy powadzenia oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, a „świeżo upieczonym” emerytom, dodatkowo dużo zdrowia i odpoczynku na jakże zasłużonej emeryturze. Kolejna informacja dotyczy naszej Kasy Zapomogo- Pożyczkowej. W dniu 12 czerwca 2019 r., w Płocku w Centrum Administracji odbyło się Walne (sprawozdawczo-wyborcze) Zebranie Członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy PKN ORLEN S.A. WZC zatwierdziło sprawozdanie finansowo – statystyczne za 2018 r. W wyniku przeprowadzonych wyborów na kadencję 2019 – 2023 wybrano siedmioosobowy Zarząd oraz czteroosobową Komisję Rewizyjną.

To tyle na dziś z bieżących informacji. Kończąc dzisiejszy biuletyn, przekazujemy informację z zakresu BHP.

W związku z bardzo wysokimi temperaturami które nawiedziły nasz kraj w ostatnim okresie, zamieszczamy krótką informację na temat obowiązków pracodawcy w czasie panujących upałów.

Wysoka temperatura na stanowisku pracy ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo zatrudnionych, ich stan psychofizyczny, a także wydajność. Dlatego pracodawca ma obowiązek zadbać o to, by skutki upałów nie były zbyt uciążliwe dla pracowników. Zgodnie z przepisami pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Obowiązek ten obejmuje także działania zmierzające do złagodzenia skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego osoby w czasie letnich upałów jest zapewnienie pracownikom zimnych napojów. Obowiązek taki występuje podczas pracy na otwartej przestrzeni, gdy temperatura otoczenia przekracza 25 stopni C. Obowiązek ten należy zrealizować, gdy na stanowisku pracy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni C, np. w biurze. Napoje mają być dostępne w ciągu całej zmiany roboczej, w ilości zaspokajającej potrzeby pracujących. Przepisy nie przewidują możliwości wywiązania się przez pracodawcę z obowiązku dostarczenia pracownikom płynów do picia w inny sposób, np. przez wypłacanie pracownikom w zamian ekwiwalentu pieniężnego. Takie rozwiązanie będzie niezgodnie z prawem. W przypadku osób wykonujących prace brudzące na otwartej przestrzeni w wysokiej temperaturze bez dostępu do bieżącej wody pracodawca musi zapewnić do celów higienicznych, co najmniej 90 litrów wody dziennie. Oczywiście, pracodawca w zależności od swoich możliwości powinien poprawić komfort pracy pracowników, obniżając temperaturę na stanowiskach pracy. Może w tym celu stosować rolety, wentylatory, klimatyzatory, itp. Pracodawcy, u których funkcjonuje stała instalacja klimatyzacyjna powinni zadbać o jej sprawność i odgrzybianie, czyszczenie, by nie stanowiła źródła dodatkowych zagrożeń. (Źródło:www.kadry.infor.pl)

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku nierespektowania przepisów przez przełożonych, prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do nas lub do Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w PKN ORLEN S.A., Pana Pawła Zdrojewskiego. Oczywiście zarówno nasza organizacja jak i ZSIP niezwłocznie zajmiemy się wszystkimi sprawami. Warto wspomnieć także o obowiązkach pracodawcy w zakresie wykonywania pracy w warunkach gorącego mikroklimatu gdzie obowiązkiem pracodawcy jest dostarczanie pracownikom napoi wzbogaconych w sole mineralne i witaminy.

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i ,,słonecznego” J weekendu,
a tym, którzy w tym czasie pracują, spokojnej i bezpiecznej pracy.

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.