BIULETYN INFORMACYJNY
28 czerwca 2019

 

Dzisiejsze informacje rozpoczynamy od zagadnień związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. W tej sprawie odbyły się ostatnio dwa spotkania. Pierwsze z przedstawicielami pracodawcy oraz doradcy zewnętrznego, drugie z przedstawicielami wybranej firmy. Podczas pierwszego ze spotkań, przedstawiono nam cały proces wraz ze wskaźnikami, zapytaniami oraz wyliczeniami dotyczącymi wyboru firmy. Ostatecznie, z czterech najwyżej ocenianych firm, w procesie zakupowym została wybrana firma – TFI PZU. Aktualnie prowadzone są konsultacje nad projektem Porozumienia Zbiorowego pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi, w sprawie wyboru instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczym Planem Kapitałowym w PKN ORLEN S.A. Na drugim z odbytych spotkań, przedstawiciele PZU przedstawili swoją ofertę dotyczącą dodatkowych bonusów w ramach podpisanej umowy (m.in. zniżki na ubezpieczenia majątkowe, usługi bankowe). Przedstawiono nam również zarys kampanii informacyjnej, która zostanie przeprowadzona wśród pracowników Grupy Kapitałowej z zakresu przystąpienia do PPK. Zostaną wprowadzone również specjalne numery telefonów (infolinia) oraz punkty konsultacyjne. Podczas każdego ze spotkań z pracodawcą, nieustannie podkreślamy, iż związki zawodowe liczą na wsparcie pracodawców związane z pokryciem składki, którą odprowadzać będzie pracownik z własnego wynagrodzenia.

 

W ostatnią środę odbyła się pierwsza sesja negocjacyjna Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Spółce ORLEN Projekt. Na spotkaniu dyskutowaliśmy nad uwagami związków zawodowych do projektu ZUZP, który wcześniej został przedstawiony nam przez pracodawcę. Na wniosek organizacji związkowych, w projekcie pojawił się najważniejszy dla nas element jakim jest nagroda roczna. Dyskutowaliśmy również na temat premii (miesięcznych i kwartalnych) oraz przypisania do nich odpowiednich stanowisk. Dostrzegamy wolę pracodawcy do zawarcia porozumienia, jednak do czasu podpisania odpowiedniego dokumentu, mówiąc slangiem piłkarskim ,,piłka jest w grze”.

 

Na wniosek trzech organizacji: naszej (MBZZ), Solidarności oraz Ruchu Ciągłego, wystąpiliśmy do Prezesa Zarządu ORLEN Ochrona z wnioskiem, o podjęcie rokowań ZUZP dla pracowników tej Spółki. Uważamy, że tak duża firma, powinna posiadać wspomniany dokument, w którym powinny znaleźć się takie m.in. elementy jak: dodatek za pracę w godzinach nocnych w ramach ryczałtu (tak jak w PKN ORLEN S.A.) oraz nagroda roczna. Dla przypomnienia, pracownicy tej Spółki, jako jedni z nielicznych w GK, otrzymują za pracę w godzinach nocnych jedynie ekwiwalent wynikający z zapisów Kodeksu Pracy. Dlatego widząc otwartość władz ,,Spółki matki” na sprawy pracownicze w całej GK, wystąpiliśmy do pracodawcy z ww. wnioskiem.

 

  1. ostatnim tygodniu odbyło się spotkanie w Spółce ORLEN Serwis dotyczące wprowadzenia Rozmowy Rozwojowej dla pracowników tej Spółki. Podczas blisko dwu godzinnego spotkania zespół HR zaprezentował nam cały proces. Podczas długiej i owocnej dyskusji organizacje związkowe uczestniczące w spotkaniu wyraziły swoje obawy i wskazały jakie widzą słabe punkty związane z wprowadzeniem tego zarządzenia.

 

W związku ostatnimi upałami jakie nawiedziły nasz kraj, nasza organizacja wystąpiła do pracodawców w Spółkach GK z następującym wnioskiem:

 

,,Prosimy o przedstawienie informacji: w jaki sposób w Spółce uregulowane są zagadnienia związane z dostarczaniem odpowiednich napojów dla pracowników? W oparciu o art. 232 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, na pracodawcy leży obowiązek zapewnienia uprawnionym pracownikom nieodpłatnie napojów i posiłków zgodnych z ww. Rozporządzeniem. Oczekujemy informacji: w jaki sposób uregulowane są zagadnienia związane z dostępnością napojów wzbogaconych w sole mineralne i witaminy dla pracowników, wykonujących pracę w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25 ºC?

Oczywiście określenie wskaźnika nie jest proste i wymaga stosownych badań, jednak i bez z tego, przy dobrej woli, pracodawca powinien w niektórych obszarach firmy, gdzie praca wykonywana jest w wysokich temperaturach, dostarczać pracownikom w sezonie gdy występują wysokie temperatury oprócz wody odpowiednie napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy.

Takie pro-pracownicze rozwiązanie od wielu już lat z dobrym skutkiem i przy zadowoleniu pracowników funkcjonuje w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku”.

 

 

Kończąc temat Spółek, zwróciliśmy się do osób decyzyjnych w Spółce ORLEN Południe z kolejnym problemem związanym z Zakładem w Jedliczu. W mailu piszemy:

 

,,Zwracam się o wyjaśnienie i podjęcie stosownych decyzji organizacyjnych dotyczących problemu – pracy brygad w jednoosobowej obsadzie i wykonywanie w tym czasie przez pracowników prac na wysokości. Docierają do nas informacje z Oddziału Przerobu Ropopochodnych i Asfaltów, a dokładnie z pododdziału Komponowania Paliw w Jedliczu, o organizowaniu przez przełożonych pracy w sposób, który narusza przyjęte normy i zwyczaje”.

Jesteśmy w stałym kontakcie, zarówno z pracownikami jak i osobami odpowiedzialnymi za ten obszar, w celu rozwiązania powyższego problemu.

 

Na koniec ostatnia informacja.

W dniu 1 lipca br. nastąpi doładowanie Kart Zakupowych w PKN ORLEN S.A., a pracownicy, którzy zdecydowali o zasileniu indywidualnego konta na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit, otrzymają punkty stanowiące równowartość Karty Zakupowej. W tym tygodniu ww. karty otrzymali już pracownicy Spółki ORLEN Ochrona. Pozostali pracownicy Spółek GK w najbliższym okresie również otrzymają stosowne karty lub doładowanie do już posiadanej.

 

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i ,,słonecznego” J weekendu,
a tym, którzy uczestniczą w naszym dzisiejszym pikniku moc zabawy. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.