BIULETYN INFORMACYJNY
02 sierpnia 2019

 

 

Dzisiejsze informacje rozpoczynamy od najnowszego projektu Biura Kontrolingu Biznesowego PKN ORLEN S.A., który związany jest z aktywnym wspieraniem działań w ramach programu poprawy efektywności i optymalizacji kosztowych. Program ten otrzymał nazwę Koliber. W związku z wprowadzeniem tego projektu, planowane jest wdrożenie nagród motywacyjnych dla pracowników PKN ORLEN i Spółek GK ORLEN. Podczas spotkania szefostwo obszaru przedstawiło nam ideę, która ma w szczególności inspirować pracowników do poszukiwania oszczędności „wokół siebie”. Podczas dyskusji oraz obejrzeniu całej prezentacji, przedstawiliśmy naszą opinię na ten temat, a zwłaszcza obawy, które zrodziły się podczas wysłuchania przedstawicieli kontrolingu. Głównym naszym spostrzeżeniem jest zagrożenie, które przy nieumiejętnym prowadzeniu programu, może w znaczący sposób odbić się na przychodach Spółek GK, a tym samym przełożyć na wynagrodzenia pracowników tych firm (np. brak podwyżek). Nie ukrywamy naszego sceptycyzmu. Obawiamy się, że w poszukiwaniu oszczędności, „ktoś” może wpaść na pomysł aby rozpocząć oszczędzanie kosztem Spółek, takich jak np. Serwis, Ochrona, czy Administracja. Poza tym przeżywaliśmy już okres, w którym pewne obszary, swoje oszczędności i wyniki ,,robiły’’ na Spółkach segmentu. Najlepszym przykładem jest tu ORLEN Centrum Serwisowe, które powoli wychodzi z trudnego okresu i miejmy nadzieję, że do niego już nigdy więcej nie powróci. W związku z szeregiem naszych obaw oraz naszym sceptycznym spojrzeniem na cały program, Biuro Kontrolingu Biznesowego ponownie poprosiło nas o spotkanie, celem rozwiania wszelkich wątpliwości. Będziemy bacznie przyglądać się tematowi. Oczywiście mądrze poprowadzony program może wnieść wartość dodaną, jaką jest zarówno oszczędność jak i edukacja, natomiast z wieloletniego doświadczenia również wiemy, że najlepsze projekty można popsuć…, a nie oto w tym wszystkim chodzi.

 

Kolejny gorący temat to konsultacje zarządzenia w sprawie prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Przedstawiliśmy pracodawcy nasze spostrzeżenia jak i opinie. W naszej odpowiedzi napisaliśmy:

„W odpowiedzi na przesłany projekt zarządzenia wnosimy o spotkanie, mając następujące uwagi:

  • W legendzie są pkt 4, 5, 6 gdzie jest zapisane „Do prac w szczególnym charakterze mogą zostać zaliczone tylko stanowiska pracy…” Słowo „mogą” daje pewną dowolność w interpretacji zwłaszcza dla ZUS. Proponujemy aby zapisać konkretnie „Do prac w szczególnym charakterze zostają zaliczone tylko stanowiska pracy…” .
  • Również widzimy zasadność wpisania inżynierów wsparcia produkcji o co chwilę wcześniej wnosi związek MZZPRC oraz specjalistów. Ponadto chcemy zauważyć, że do prac w szczególnym charakterze mogą zostać zaliczone tylko stanowiska pracy, na których osoby odpowiadają za bezpieczeństwo procesowe instalacji/wydziału/zakładu kategorii ZDR lub ZZR bądź wykonują prace operatorów lub bezpośrednio nadzorują te prace na obiektach zaliczanych do ZDR lub ZZR. Do tej grupy zaliczono wyłącznie stanowiska podlegające pod produkcję, natomiast nie ma w niej osób, które odpowiadają za bezpieczeństwo procesowe instalacji ale zatrudnieni są w innych komórkach, które powstały w procesach restrukturyzacji firmy i kiedyś podlegały bezpośrednio pod produkcję i pracowały w warunkach szczególnych. Praca w takich warunkach powinna być uzależniona od miejsca świadczenia pracy, a nie od umiejscowienia w schemacie organizacyjnym. Czy technolog, który ma w zakresie swoich obowiązków, np.:
  • Odpowiedzialność za zmiany i korekty parametrów oraz dokonywanie wpisów do „Książek odstępstw technologicznych”,
  • bieżąca kontrola procesu technologicznego i wnioskowanie wprowadzania zmian,
  • optymalizacja procesów technologicznych,
  • opracowanie instrukcji prób przemysłowych i założeń do ruchów testowych,
  • sprawowanie nadzoru i kontroli nad operacjami związanymi z obrotem chemikaliów,
  • monitoring pracy katalizatorów,

odpowiada za bezpieczeństwo procesowe instalacji? Czy automatyk, który nadzoruje układy sterowania bezpośrednio na instalacji, czy mechanik, który dba o dostępność aparatów i urządzeń bezpośrednio na instalacji, dba o jej bezpieczeństwo procesowe? Naszym zdaniem tak. Czym stanowiska, które powyżej zostały wskazane różnią się od stanowisk kierowników czy Dyrektorów zatrudnionych bezpośrednio na instalacji? Jeśli chodzi o bezpieczeństwo procesowe są bardzo zbliżone. Oczywiście mamy na myśli osoby, które mają przypisane bezpośrednio instalacje do swojego zakresu obowiązków, bo jak wiemy działy Technologii czy Mechaniki są to duże działy i wiele osób w nich pracujących nie ma odpowiedzialności bezpośrednio za instalacje i takie osoby oczywiście nie powinny być przypisane do pracy w warunkach szczególnych.

Dodatkowo wspomnimy, iż w zarządzeniu napisane jest, iż:

Obiekty zaliczone do kategorii ZDR oraz ZZR, na podstawie wykonanych w PKN ORLEN S.A. procedur (identyfikacji instalacji i zaliczenia zakładów do kategorii ZDR lub ZZR), wynikających z postanowień art. 249 oraz art. 250 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013, poz.1232 z późn. zm.), t.j. w związku z przepisami Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138). Obiekty PKN ORLEN S.A. zaliczone do kategorii ZDR oraz ZZR zostały zgłoszone do odpowiednich władz (komendantów powiatowych lub wojewódzkich PSP oraz WIOŚ).

Dla wszystkich wymienionych w Wykazie obiektów kategorii ZDR oraz ZZR opracowano: Programy Zapobiegania Awariom (PZA). Dla obiektów kategorii ZDR opracowano Raporty o Bezpieczeństwie (RoB), które zostały przekazane do właściwych władz i zatwierdzone decyzjami Komendantów Wojewódzkich PSP.

Analiza HAZOP, która jest wymagana po każdej zmianie czy też budowie nowych węzłów wykonywana jest w obecności m.in. technologa, mechanika i automatyka (mówi o tym zarządzenie) to tylko potwierdza, że stanowiska te są odpowiedzialne za bezpieczeństwo procesowe instalacji.”

 

W przyszły tygodniu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami służb BHP PKN ORLEN S.A. i będziemy starali się przekonać przedstawicieli pracodawcy do słuszności naszych postulatów.

 

W ubiegłym tygodniu, przy okazji podpisywania umowy o wyborze instytucji zarządzającej PPK, odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z Zarządem Spółki ORLEN Centrum Serwisowe. Podczas spotkania strona związkowa zadała szereg pytań dotyczących wypłaty premii kwartalnej (za I kwartał), wypłaty nagrody rocznej, czy aktualnej kondycji finansowej firmy. Zarząd uspokoił, oznajmiając, iż zarówno kwestie premii jak i nagrody, zostaną rozwiązane w przeciągu kilku dni, a kondycja firmy z miesiąca na miesiąc staje się coraz lepsza. Firma rozwija się, otwiera nowe oddziały i planuje swoim zasięgiem objąć ościenne kraje takie np. Niemcy czy Czechy. Mamy nadzieję, że problemy z jakimi borykała się Spółka w ostatnim okresie, znikną bezpowrotnie. Podczas spotkania poprosiliśmy również o zniwelowanie różnic, jakie występują w płatnościach za dyżury. Z naszej wiedzy wynika, że w różnych obszarach Spółki obowiązują różne stawki za ten element. Na koniec poprosiliśmy pracodawcę, aby w najbliższym czasie spotkał się z załogą w poszczególnych oddziałach i przedstawił jej, zarówno kondycję Spółki jak i plany na przyszłość.

 

Kolejnym tematem to sprawa bonusów (olej silnikowy, płyny eksploatacyjne), jakie otrzymują pracownicy Spółki ORLEN Oil. Rok temu na wniosek naszej organizacji, Zarząd Spółki przychylił się aby powrócić do tej dobrej praktyki, obdarowywania swoich pracowników produktami firmy. Pod koniec ubiegłego roku pracownicy otrzymali stosowne prezenty. Zarząd w wydanym Zarządzeniu podjął decyzję, że program będzie kontynuowany w kolejnych latach. Niestety ostatnimi czasy temat „umarł” w związku z tym „nieśmiało” przypomnieliśmy się pracodawcy. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że w sierpniu tego roku wszyscy pracownicy, zgodnie z Zarządzeniem, otrzymają stosowne produkty.

 

Kończąc tematykę spółki ORLEN Oil, chciałbym jeszcze poruszyć jakże dla nas wszystkich ważny temat dotyczący Spółki. Jak wiemy, większość Spółek Grupy Kapitałowej należy do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PKN ORLEN. Każdy z nas wie, jaką wartością dodaną jest on dla pracowników, bo środki z Funduszu przeznaczone są na dofinansowanie do: wypoczynku lub leczenia sanatoryjnego, wypoczynku dzieci i młodzieży, zajęć sportowo-rekreacyjnych i działalności kulturalno-oświatowej, opieki nad dzieckiem, wyprawki szkolnej, zakup upominków świątecznych dla dzieci jak również zapomogi. Przykładów można by mnożyć. W ostatnim czasie wystąpiliśmy do związków zawodowych działających w ORLEN Oil, oraz wspólnie z Solidarnością do pracodawcy w ORLEN Budonaft, a z MZZPRC do ORLEN Aviation z wnioskiem o rozważenie wejścia do ZFŚS PKN ORLEN S.A. Zarówno w Spółce Budonaft jak i Aviation odzew był natychmiastowy. Przedstawiliśmy pracownikom wartości jakie płyną z wstąpienia do funduszu i nikt nawet przez chwilę nie zastanawiał się nad decyzją. Przygotowywane są już stosowne dokumenty i mamy nadzieję, że pracownicy tych dwóch Spółek już w styczniu 2020 roku będą mogli cieszyć się z bonusów płynących z przynależności do Wspólnego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Niestety sytuacja w ORLEN Oil jest zgoła inna. Od dłuższego czasu przekonujemy związkowców z tej firmy, że przynależność do wspólnego funduszu to wartość dodana dla pracowników. Dziwnie przekonywać ludzi, powołanych do reprezentowania załogi, że np.: 40 000 zł na zakup mieszkania lub budowę domu (na 2%) to kredyt, którego nigdzie, w żadnym banku, pracownik nie otrzyma, że 15 000 zł na remont też jest wartością dodaną, że zwrot do 4000 zł za pobyt z niepełnosprawnym dzieckiem w sanatorium, to bardzo duże środki, do tego wyprawka szkolna, karta przedpłacona, a także duże, nawet kilkutysięczne zapomogi bezzwrotne na leczenie siebie lub członków rodziny, to wszystko co pracownik otrzymuje w ramach Funduszu. Przykładów można by mnożyć, natomiast od wielu miesięcy odpowiedź związkowców jest jedna - NIE, Spółki nie stać !!! 24 października 2018 roku, w siedzibie Spółki odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył Zarząd Spółki, Pani Dyrektor Anna Lewandowska–Romanowska z PKN ORLEN S.A. wraz ze swoim zespołem oraz strona związkowa. Przekonywaliśmy kolegów z Solidarności 80 oraz z Branżowego Związku Zawodowego w Trzebini, że pracownicy otrzymują ogromną wartość i żeby racjonalnie wyjaśnili skąd bierze się z ich strony tak silny opór. W odpowiedzi usłyszeliśmy wywód, którego nie powstydziłby się Zarząd Spółki. Dziwnie siedzieć na spotkaniu, gdzie Przewodniczący Związków Zawodowych, mówią jak adwokaci Władz Spółki. Po długiej i wyczerpującej dyskusji, obaj Panowie Przewodniczący (Jan Gleń i Janusz Znój) złożyli do protokołu deklarację, że na dzień dzisiejszy ich stanowisko jest takie, iż firma powinna przystąpić do wspólnego Funduszu od 01.01.2020 roku.

W związku z tym, podczas tegorocznych negocjacji płacowych ponownie zadaliśmy, zarówno związkowcom jak i pracodawcy przypominające pytanie – Co z Funduszem w kontekście zbliżającego się 2020 roku? W odpowiedzi od związkowców usłyszeliśmy kolejne banały o kondycji Spółki, a żadnych konkretów. Nasze pytanie ponowiliśmy w lipcu – bez odpowiedzi. Niestety wydaje się, że w tym całym wywodzie jest słowo klucz z notatki „na dzień dzisiejszy”. Wygląda to mniej więcej tak, że koledzy na tamten okres chcieli, na teraźniejszy się wahają, a na jutrzejszy zmienią zdanie. Naprawdę nie potrafimy pojąć takiego podejścia. Czy korzyści, jakie otrzymają pracownicy są mniej warte od ambicji liderów związkowych. Zdajemy sobie sprawę, że większość kolegów związkowców z tamtego terenu traktuje nas jak najeźdźców z Płocka, a tym samym, to co proponujemy jest złe. Zasłaniają się kolejnymi argumentami o kondycji firmy, choć przykłady z całej Grupy Kapitałowej są inne. Pracodawcy objęci Wspólnym Funduszem, nie mają problemów z pokryciem wydatkowania większych środków na świadczenia socjalne swoich pracowników. Wydatkowanie większych środków dla pracowników nigdy nie było kartą przetargową podczas negocjacji płacowych. Odpowiedź wydaje się jedna, że choć wszyscy w GK mają to dobro (wspólny dobry Fundusz Świadczeń Socjalny), to nasi ludzie wcale nie muszą, bo my tak chcemy. Koledzy z wymienionych Związków, nawet nie dostrzegają podstawowego faktu, a może to jest problemem, że w ostatnim czasie, nasza organizacja powiększyła się pięciokrotnie. Z czego to wynika??? Z populizmu??? – Nie, z pracy dla ludzi, a przede wszystkim dla naszych członków Związku. Kończąc ten temat, na myśl przychodzi mi jedno stwierdzenie. Ambicje są dobre ale pod pewnym warunkiem, że są zdrowe…

 

Informacja z ostatniej chwili !

Organizacje związkowe: MOZ NSZZ Solidarność 80 przy Orlen Południe S.A., MBZZ ORLEN Południe S.A. w Trzebini oraz MBZZ Pracowników Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. przesłały do Pracodawcy na piśmie oficjalne stanowisko o nie wstępowaniu do wspólnego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy PKN ORLEN od dnia 1 stycznia 2020r.

Pomimo trudności i przeszkód jakie stwarzają ww. organizacje związkowe jest jeszcze szansa na wdrożenie tych pro-pracowniczych rozwiązań w Spółce, do tego potrzebna jest dobra wola i zaangażowanie w ten proces Pracodawcy.

W związku z powyższym, do Prezesa Spółki skierowaliśmy następujące pismo:

 

Szanowny Panie Prezesie,

Od wielu miesięcy obserwuje Pan nieskuteczną batalię naszego Związku o wprowadzenie w Spółce, wzorem większości Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN, wspólnego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Nasza pro-pracownicza inicjatywa (fundusz jest korzystniejszy od obowiązującego w Spółce) jest skutecznie blokowana przez MOZ NSZZ „Solidarność” 80 przy ORLEN Południe S.A. i MBZZ ORLEN Południe S.A. w Trzebini.

Abstrahując od powodów i intencji anty-pracowniczych działań wymienionych organizacji związkowych, nadszedł czas na zajęcie konkretnego stanowiska i podjęcie stosownych działań przez Pracodawcę.

Wnosimy o podjęcie przez Pracodawcę formalnych procedur, zmierzających do zmiany statusu działalności socjalnej, poprzez skierowanie w określonym trybie do związków zawodowych propozycji objęcia pracowników Spółki wspólnym dla całej Grupy Kapitałowej ORLEN funduszem socjalnym.

Ten czasowo ograniczony tryb (30 dni na wspólne stanowisko Związków) daje możliwość pracodawcy, przy braku wspólnego stanowiska związków, do samodzielnej decyzji w tej sprawie.

Z racji skali działalności i uzwiązkowienia w Spółce, mamy prawo twierdzić, że większość pracowników jest zainteresowana korzystaniem z lepszego funduszu świadczeń socjalnych.

Czekamy zatem na podjęcie przez Pracodawcę formalnych działań, które mogą skutkować wprowadzeniem dobrego rozwiązania dla pracowników Spółki, funkcjonującego w Grupie Kapitałowej ORLEN.

 

Na koniec dodam, że myśl jaka przyświeca naszej organizacji to idea – cała Grupa Kapitałowa jest jednością – nie ma gorszych czy lepszych. Staramy się podkreślać to na każdym spotkaniu. Stoimy na stanowisku, że wszystkie dodatkowe wartości wchodzące w „matce”, powinny automatycznie pojawiać się w „córkach”. Mamy już ujednoliconą umowę medyczną, wszyscy pracownicy Spółek, w których działamy otrzymali w tym roku tzw. Kartę Paliwową. W Spółkach negocjujemy ZUZP. Być może, niebawem pojawi się jednolita umowa ubezpieczeniowa. Staramy się nadrabiać wieloletnie zaniedbania, dlatego tak bardzo mocno podkreślamy przynależność Grupy Kapitałowej do jednej wielkiej rodziny spod znaku ORLEN. Tym bardziej, że bardziej sprzyjającego klimatu do zmian na lepsze już pewnie nie będzie.

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i ,,słonecznego” J weekendu,
Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.