BIULETYN INFORMACYJNY
23 sierpnia 2019

Dzisiejsze informacje rozpoczynamy od gorącego tematu ostatnich dni, a mianowicie audytu dotyczącego zmiany systemu pracy z 8 godzin (V brygad) na 12 godzin (IV brygady). Dla przypomnienia zmiana ta nastąpiła w 2015 r. i była efektem restrukturyzacji w obszarze produkcji PKN ORLEN S.A. W dniu 06.08.2019 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami pracodawcy, którego celem było omówienie wspomnianego audytu oraz możliwości powrotu do systemu 8 godzinnego dnia pracy. Nasza organizacja stoi na stanowisku, że tak ważne zmiany związane z wieloma pracownikami, jeśli już miałyby się dokonać, to wyłącznie po zasięgnięciu stosownej opinii u samych zainteresowanych. W rozmowie z przedstawicielami pracodawcy nie ukrywaliśmy faktu, że posiadamy szereg skrajnych opinii w tym temacie. Można by rzec, że wielu pracowników jest za, a jeszcze więcej przeciw. Mając tak różne stanowiska, uważamy, że niezbędne będzie zorganizowanie w tej sprawie referendum, poprzedzone dyskusją oraz przedstawieniem konkretnych propozycji przez pracodawcę, dotyczących nowego systemu pracy, w którym sami zainteresowani zadecydują o swojej przyszłości. Na koniec spotkania otrzymaliśmy jasną deklarację od Pani Wioletty Kandziak – Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr, że żadna zmiana nie zostanie wprowadzona wbrew samym pracownikom. O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informować zainteresowanych pracowników na bieżąco.

 

Gorący temat ostatniego okresu, to wieloletnia batalia o przystąpienie Spółki ORLEN Oil do wspólnego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PKN ORLEN S.A. O kulisach całej drogi i wielu zwrotach w akcji, serwowanych przez lokalne związki zawodowe, pisaliśmy w ostatnim Biuletynie. Informowaliśmy Was również o tym, że nasza organizacja złożyła do władz firmy stosowny wniosek o podjęcie przez Pracodawcę formalnych procedur, zmierzających do zmiany statusu działalności socjalnej, poprzez skierowanie w określonym trybie do związków zawodowych propozycji objęcia pracowników Spółki wspólnym dla całej Grupy Kapitałowej ORLEN funduszem socjalnym. Na odzew nie czekaliśmy długo. W dniu 14.08.2019 roku otrzymaliśmy pismo od Zarządu Spółki, w którym pracodawca prosi w trybie ustawowym (30 dni) o wspólne stanowisko organizacji związkowych. Przy jego braku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca samodzielnie zadecyduje o wstąpieniu do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PKN ORLEN S.A.

Z jednej strony cieszy nas przychylne, pro-pracownicze podejście Zarządu Spółki do naszego wniosku, z drugiej zaś jesteśmy zasmuceni działaniami, jakie podjęły lokalne związki zawodowe, które nie chciały wesprzeć naszych dążeń do poprawy życia pracowników ORLEN Oil. Na koniec, dla przypomnienia, w ramach wspólnego funduszu, pracownicy i emeryci otrzymają m.in.:

 • dofinansowanie do wypoczynku lub wyższe dofinansowanie do leczenia sanatoryjnego,
 • dofinansowanie do opieki nad dzieckiem,
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • dofinansowanie do wyprawki szkolnej,
 • dofinansowanie do zajęć sportowo – rekreacyjnych, rehabilitacyjnych oraz działalności kulturalno – oświatowej,
 • bezzwrotne zapomogi w formie pieniężnej lub rzeczowej,
 • zwrotne udzielane na bieżąco pożyczki na cele mieszkaniowe na remont domu lub mieszkania, zakup mieszkania, zakup domu, uzupełnienie wkładu własnego na budowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego, wykup mieszkania, zamianę mieszkania,
 • niezależnie od powyższego, osoby uprawnione mogą ubiegać się o dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym niepełnosprawnego dziecka i opiekuna. Wysokość corocznego dofinansowania – nie więcej niż 4.000 zł.
 • coroczne świadczenie w ramach wsparcia rodziny dla pracowników, u których średniomiesięczny dochód brutto na osobę nie przekracza 1 000 zł.

 

W dniu 12.08.2019 roku, w ORLEN Aviation odbyło się spotkanie związków zawodowych, Zarządu Spółki oraz Pani Dyrektor Anny Lewandowskiej–Romanowskiej z PKN ORLEN S.A. wraz z zespołem. Tematem spotkania było przystąpienie Spółki do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PKN ORLEN S.A. Podczas rozmów zostały przedstawione wartości (opisane powyżej) płynące z przystąpienia do wspólnego funduszu. Zarówno związki zawodowe (w przeciwieństwie do sytuacji w ORLEN Oil) jak i pracodawca pozytywnie podeszli do sprawy i zadeklarowali przystąpienie do ZFŚS z dniem 01.01.2020 roku.

 

Kolejny temat, to informacje jakie do nas dotarły ze Spółki ORLEN Południe, dotyczące wypłaty niższej premii za II kwartał 2019 roku, w porównaniu z kwartałem I. W związku z tym, zwróciliśmy się do pracodawcy o przekazanie informacji, dotyczącej wysokości wypłaconej premii kwartalnej pracownikom Spółki, którzy objęci są kwartalnym systemem premiowania w poniższych obszarach:

 1. Produkcja w podziale na: Produkcję Estrów i Gliceryny, Przerób Ropopochodnych i Asfaltów, Regeneracja Olejów Przepracowanych, Rozpuszczalniki, Parafiny.
 2. Straż Pożarna.
 3. Pozostali pracownicy objęci kwartalnym systemem premiowania.

Czekamy na odpowiedź pracodawcy. O dalszych naszych poczynaniach, będziemy informowali pracowników w kolejnych biuletynach.

 

 

W dniu 20.08.2019 roku odbyło się spotkanie związków zawodowych z Zarządem Spółki ORLEN CUK. Tematem spotkania były propozycje zmian do Regulaminu Pracy oraz propozycje zmian w ZUZP. Główną, a zarazem najbardziej kontrowersyjną zmianą w propozycji do Regulaminu Pracy przedstawioną przez pracodawcę było dopisanie do istniejących już systemów czasu pracy – systemu równoważnego. W związku z naszymi obawami oraz szeregiem pytań, poprosiliśmy pracodawcę o wskazanie obszarów, w jakich planowane jest wprowadzenie tego systemu. Nie ukrywamy, że nasze stanowisko przedstawimy dopiero po otrzymaniu stosownych dokumentów od pracodawcy oraz po przeprowadzeniu szerokich konsultacji z zainteresowanymi pracownikami. Kolejnym tematem spotkania były propozycje zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Główną propozycją, jaką przedstawił pracodawca podczas spotkania jest zmiana taryfikatora stanowisk pracy wraz ze zmianą tabeli wynagrodzeń. W związku z tym, poprosiliśmy pracodawcę o materiały dotyczące zmian, jakimi zostaną objęci pracownicy w poszczególnych obszarach. Kolejne spotkanie w tym temacie ma się odbyć 02.09.2019 roku.

 

W dniu 21.08.2019 roku, w Domu Technika nastąpiło podpisanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w ORLEN Serwisie. Cieszy fakt, że po małej stagnacji w negocjacjach w ubiegłym roku, prace w 2019 roku ruszyły ze zdwojoną siłą i w efekcie pracownicy otrzymają dokument, który wnosi dla nich wiele pozytywnych elementów. Dla przypomnienia, spółka ORLEN Serwis jest najmłodszą ze wszystkich w Grupie Kapitałowej. Powstała w 2015 roku w wyniku połączenia firm: ORLEN Automatyki i RemWil. Po roku w ramach rozwoju, do Spółki dołączyły kolejne dwie: ORLEN Wir oraz „Wircom”. Tak więc, firma po 4 latach funkcjonowania posiada już jakże ważny dokument, jakim jest Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Śmiało można powiedzieć, że to sukces zarówno wszystkich związków zawodowych, Zarządu Spółki, nie zapominając o właścicielu, jakim jest PKN ORLEN S.A. Aktualnie czekamy na rozpoczęcie negocjacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Spółkach: ORLEN Ochrona (firma istnieje 21 lat) oraz ORLEN Eko (15 lat).

 

 

Na koniec informacja dotycząca szczytnej akcji.

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKN ORLEN w ramach swojej działalności w Grupie ORLEN w powiązaniu z Dniami Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia organizuje akcję krwiodawstwa oraz rejestrację dawców szpiku kostnego.​​​​​ Krew będzie można oddać w mobilnym ambulansie w następujących lokalizacjach:

 

11.09.2019 r., w godz. 9:00 – 13:00 w Płocku,

parking Centrum Administracji PKN ORLEN

ul. Chemików 7, 09-411 Płock

 

12.09.2019 r., w godz. 9:00 – 14:00 we Włocławku

parking Centrum Administracji ANWIL

ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek

 

17.09.2019 r., w godz. 9:00 – 14:00 w Warszawie

Parking Budynku Senator,

Ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa

 

Punkt rejestracji dawców szpiku w holu budynku powyższych lokalizacji. Zachęcamy wszystkich do uczestniczenia w tej szczytnej akcji.

 

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i ,,słonecznego” J weekendu.
Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.