BIULETYN INFORMACYJNY
24 października 2019

Dzisiejsze wiadomości rozpoczynamy od tematu, który od wielu miesięcy elektryzował pracowników produkcji PKN ORLEN S.A. W dniach 7-18 października 2019 roku odbyła się ankieta, w sprawie organizacji czasu pracy, tj. wyboru pomiędzy 8 a 12 godzinnym czasem pracy z pełnymi tego konsekwencjami, dotyczącymi ilości przepracowanych godzin. W dniu 21 października rozpoczęło się liczenie głosów przez powołaną przez pracodawcę (łącznie z przedstawicielami związków zawodowych) Komisję. Wyniki są jednoznaczne i w naszej ocenie jasno wskazują wolę pracowników. Uprawnionych do głosowania było 2006 osób. W ankiecie wzięło udział 1873 uprawnionych pracowników, co stanowiło 93,37% uprawnionych. Głosów ważnych oddano 1735, nieważnych 138. Pracowników głosujących za pozostaniem w systemie 12 godzinnym było 1195, co stanowiło 68,88%, natomiast pracowników opowiadających się za systemem 8 godzinnym było 540, co stanowi 31,12%.

 

Kończąc temat ankiety i wyboru systemu czasu pracy najbardziej cieszy frekwencja, która wskazuje na duże zaangażowanie pracowników i ich wolę do samostanowienia.

W informacji przesłanej przez Panią Dyrektor Wiolettę Kandziak czytamy m.in.

 

Szanowni Państwo,

W oparciu o wyniki przeprowadzonej w dniach 7-18 października 2019r. ankiety stwierdzić należy, iż wolą pracowników jest utrzymanie czterobrygadowej organizacji pracy w obszarach produkcyjnych PKN ORLEN SA. Tym samym informuję, iż wyniki ankiety, będące jednocześnie wyrazem woli pracowników, są dla pracodawcy podstawą do utrzymania funkcjonującego systemu organizacji czasu pracy.

 

Kolejnym drażliwym tematem ostatniego okresu, to ruchoma doba pracownicza. W związku z ogromnym niezadowoleniem pracowników, które wielokrotnie przekazywaliśmy pracodawcy, Zarząd Spółki podjął decyzję o ponownej analizie, co w konsekwencji zmieniło podejście do wspomnianego problemu. W informacji przekazanej przez Panią Dyrektor Wiolettę Kandziak czytamy:

Szanowni Państwo,

wejście w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 roku wprowadziło zmiany, w zakresie obowiązków ewidencjonowania czasu pracy pracowników, w tym konieczność ewidencjonowania godzin pracy każdego pracownika.

Brak technicznych możliwości obsłużenia tego procesu skłonił nas do wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy i wyłączenia tzw. ruchomej doby pracowniczej. Zaproponowaliśmy wówczas naszym pracownikom zmianę „ruchomego czasu pracy” na podstawowy system czasu pracy w rozkładzie od poniedziałku do piątku, w sztywno określonych godzinach, tj. w 5 przedziałach czasowych (z podaniem godzin rozpoczynania i kończenia pracy) mając nadzieję, że pozwoli to pracownikom na utrzymanie komfortu w zakresie samodzielnego podjęcia decyzji o godzinach rozpoczynania i kończenia pracy (w ramach określonych przez pracodawcę przedziałów czasowych) – z tą jednak różnicą, że wyboru najlepszego dla siebie przedziału czasowego pracownicy dokonują jednorazowo.

 

Mając jednak na uwadze potrzeby w zakresie uelastyczniania czasu pracy informujemy, iż podejmujemy działania mające na celu powrót do ruchomej doby pracowniczej począwszy od stycznia 2020 r.

 

Mimo, iż nasze możliwości techniczne w zakresie obsługi tego procesu nie uległy zmianie, świadomość zalet „ruchomego” systemu skłania nas do poszukiwania rozwiązań umożlwiających sprawne obsłużenie takiego systemu, w tym również do pozyskania narzędzi informatycznych pozwalających na lepsze dostosowanie systemu czasu pracy do potrzeb organizacji, z zachowaniem troski o zadowolenie pracowników.

 

Cieszy nas zbliżający się koniec tej sprawy i mamy nadzieję, że tak drażliwy temat zostanie zamknięty raz na zawsze. Tym bardziej, że takie rozwiązanie jest pro-pracownicze i pro-rodzinne i w znacznym stopniu ułatwi życie pracownikom.

 

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z nowym Członkiem Zarządu Spółki ORLEN Basell Polyolefins, Panem Janem Aleksandrem Rosek, który z dniem 01 sierpnia 2019 roku odpowiada za Pion Produkcji. Podczas spotkania organizacje związkowe poruszyły szereg problemów nurtujących załogę. Dyskusję głównie zdominowała sprawa miesięcznej premii, o którą załoga postuluje od wielu lat. Poruszyliśmy również kwestię związaną z dodatkiem za pracę w weekendy i święta dla pracowników „dwuzmianowych”, oraz dalsze prace nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Podczas spotkania Pracodawca przedstawił wyniki przeprowadzonego w tym roku badania „zaangażowania” pracowników, które w wielu miejscach, pisząc oględnie, nie wypadły „różowo”. Strony ustaliły, iż tematy poruszane podczas spotkania są na tyle istotne oraz złożone, że potrzebna jest dalsza dyskusja.

 

W ubiegłym tygodniu odbyło się również spotkanie organizacji związkowych z Zarządem Spółki ORLEN CUK. Głównym tematem spotkania była propozycja zmian do Regulaminu Pracy, dotycząca 6-cio miesięcznego pilotażu w zakresie równoważnego czasu pracy w kilku obszarach Spółki. Od samego początku nasza organizacja stała na stanowisku, że tak znaczące zmiany w „codziennym” życiu pracowników powinny być poprzedzone odpowiednim pilotażem i zasięgnięciem opinii u samych zainteresowanych. Już dziś wiemy, że pracownicy bardzo sceptycznie podchodzą do tego tematu. Będziemy się bacznie przyglądać całej sprawie.

 

22 października 2019 roku, wraz ze Związkiem Solidarność wystąpiliśmy z inicjatywą do Zarządu Spółki ORLEN Budonaft o zawarcie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników tej Spółki. Natomiast ze Związkiem Zawodowym Ruchu Ciągłego wystąpiliśmy z wnioskiem do Zarządu Spółki ORLEN Aviation o zorganizowanie spotkania, którego celem jest znalezienie rozwiązania skutkującego przystąpieniem Spółki do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PKN ORLEN S.A. W ubiegły tygodniu odbyło się pierwsze spotkanie otwierające negocjacje Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Spółce ORLEN Ochrona. Strona związkowa przedstawiła swoje oczekiwania, dotyczące przede wszystkim nagrody rocznej, dodatku zmianowego oraz zwiększenia premii. Pracodawca oświadczył, iż na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 20 listopada przedstawi pierwsze propozycje zapisów do ZUZP.

Z dniem 15 października 2019 r. rozpoczyna się proces wyboru Zasłużonych Pracowników ORLEN Serwis S.A. Zgodnie z Regulaminem nadawania Tytułu „Zasłużony Pracownik ORLEN Serwis S.A.”, Tytuł „Zasłużony Pracownik ORLEN Serwis S.A." to honorowe wyróżnienie Prezesa Zarządu, które jest nadawane pracownikom zgodnie z Wartościami: „Odpowiedzialność” i „Niezawodność” za całokształt wzorowej pracy zawodowej, „Energia” i "Rozwój" za szczególne osiągnięcia zawodowe oraz „Ludzie” za postawę prospołeczną. W ramach przypomnienia kandydaci do Tytułu w kategorii za postawę prospołeczną, niezależnie mogą zostać również zgłaszani przez Przewodniczących Związków Zawodowych oraz Pracowników ORLEN Serwis S.A (wniosek z poparciem co najmniej 30 pracowników). Wnioski do tytułu Zasłużony Pracownik ORLEN Serwis S.A. przyjmowane są do 31 października 2019 roku.

 

 

Na koniec w ramach przypomnienia, zwracamy się do wszystkich beneficjentów programu MyBenefit. Pamiętajcie, że środki przekazane przez pracodawcę na Wasze konto na platformie zakupowej, aktywne są tylko do końca tego roku. Jeśli ktoś nie wykorzysta tych środków do 31.12.2019 roku, to z dniem 01.01.2020 środki pozostające na koncie przepadną!

 

W dniu dzisiejszym została uruchomiana ankieta dotycząca platformy kafeteryjnej MyBenefit. Ankietę można wypełnić elektronicznie (Intranet) lub wydrukować i przesłać w wersji papierowej na adres: PKN ORLEN, Biuro Zarządzania Wynagrodzeniami i Benefitami w Płocku lub Warszawie w terminie do 5 listopada 2019 r. Zapraszamy wszystkich użytkowników tego programu do wyrażenia swojego zdania na ten temat.

 

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.