BIULETYN INFORMACYJNY
03 grudnia 2019

 

 

Dzisiejszy Biuletyn rozpoczniemy od dwóch ważnych spraw, nad którymi dyskutowaliśmy z pracodawcą w ubiegłym tygodniu. Pierwsza z nich, to elastyczny czas pracy, druga to polityka antymobbingowa. Tak jak informowaliśmy już we wcześniejszych Biuletynach, w sprawie ruchomego czasu pracy pracodawca podjął decyzję o powrocie do wcześniejszego, pro-pracowniczego i pro-rodzinnego rozwiązania, jedynie z małą, można by rzec, kosmetyczną zmianą – brana pod uwagę jest opcja rozpoczęcia pracy w godzinach 7:00 – 9:00. Oczywiście, są to na razie propozycje, natomiast zarówno ze strony związkowej jak i pracodawcy jest na tyle duża determinacja, aby wszelkie zmiany dotyczące tej jakże wrażliwej sprawy zakończyć jeszcze w tym roku, tak aby nowy Regulamin Pracy zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

 

W drugiej z opisywanych wyżej kwestii nie jest już tak różowo. Kilka tygodni temu otrzymaliśmy od pracodawcy propozycję zmiany obowiązującej procedury antymobbingowej, do której nasza organizacja wniosła szereg zapytań i propozycji zmian. W ubiegłym tygodniu w tej sprawie odbyło się spotkanie, na którym nasz zespół przedstawił swoją opinię wraz z propozycjami, które w naszej ocenie dawały większą transparentność całego procesu oraz jeszcze bardziej chroniły pracownika przed niepożądanymi działaniami ze strony, np. przełożonego. Jakie było nasze zdziwienie, kiedy w otrzymanym dokumencie nie odnaleźliśmy większości proponowanych zmian, a na 11 propozycji złożonych przez związki, znalazła się tylko jedna, choć w naszej ocenie bardzo ważna, tj. podejrzenie niepożądanych działań wobec pracownika dotyczących mobbingu, może zgłosić związek zawodowy, który posiada w tym zakresie informacje. Niestety pozostałe uwagi organizacji związkowych nie znalazły się już w dokumencie, choć były nie mniej ważne, np. wnosiliśmy aby pracownik miał wgląd w protokół komisji mobbingowej. W naszym odczuciu i ocenie, powyższe spotkanie odbyło się jedynie pro-forma, bo wszelkie decyzje w tym zakresie zostały podjęte już wcześniej na wyższych szczeblach. Nie godzimy się na takie traktowanie i sprowadzanie nas do roli biernych obserwatorów, tym bardziej, że w ostatnim czasie docierały do nas sygnały, iż pracownicy znaleźli w sobie na tyle odwagi aby zgłosić nieprawidłowości w swoich obszarach. Mimo naszej krytycznej oceny nowowprowadzanej (w najbliższym czasie) polityki mobbingowej w PKN ORLEN S.A., zachęcamy pracowników do zapoznania się z nią, na wypadek wystąpienia niepożądanych sytuacji.

 

W ubiegłym tygodniu z działu BHP PKN ORLEN S.A. otrzymaliśmy następującego maila:

W związku z aktualizacją zapisów zarządzenia nr 4/2017/DR w sprawie zasad gospodarki odzieżą ochronną, obuwiem ochronnym, środkami ochrony indywidualnej, a także dostarczania środków higieny osobistej oraz sprzętu i środków do udzielania pierwszej pomocy dla poszczególnych stanowisk pracy w PKN ORLEN S.A. uprzejmie proszę o akceptację dla naszej propozycji zmian w zakresie wyposażenia pracowników administracyjno-biurowych w ręczniki kąpielowe.

 

Dalej czytamy m.in.:

 

Chcielibyśmy ograniczyć dostępność do ręczników kąpielowych dla I grupy „zabrudzeniowej”, tzn. każdy pracownik administracyjno-biurowy, który w związku z wykonywanymi zadaniami służbowymi nie jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej, a jego praca ma wyłącznie charakter biurowy zachowałby prawo do ręczników papierowych i mydła w podajnikach w pomieszczeniach socjalnych. Natomiast ręcznik kąpielowy przysługiwałby tym pracownikom administracyjno-biurowym, którzy zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej i w ramach obowiązków służbowych czasowo przebywają na terenie obiektów produkcyjnych PKN ORLEN.

 

W odpowiedzi przesłaliśmy nasze stanowisko w tej sprawie:

Doceniamy wysiłek autorów raportu zgodności GK ORLEN z wymogami BHP, którzy zidentyfikowali wykraczający poza wymogi zewnętrznych przepisów prawa niezbyt praktyczny standard. Mając jednak nadzieję na to, że kolejne usprawnienia, jeśli takowe są potrzebne, będą mówiąc wprost bardziej poważne, a także a może przede wszystkim biorąc pod uwagę to, że nasza firma w wielu aspektach także z dziedziny BHP wykracza i wyznacza lepsze standardy niż powszechne przepisy prawa – nie akceptujemy zmiany wymienionego zarządzenia w zakresie wyposażenia pracowników administracyjno –biurowych w ręczniki kąpielowe.

W ostatnim czasie odbyliśmy spotkanie w Spółce Basell ORLEN Polyolefins dotyczące zmian Regulaminu Pracy, gdzie wspólnie z innymi organizacjami złożyliśmy swoje uwagi do ww. dokumentu. W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące zmian do obowiązującego w Spółce ZUZP. Dla przypomnienia, głównymi postulatami związków zawodowych są: wprowadzenie premii miesięcznej analogicznej do premii w PKN ORLEN S.A., dodatku zmianowego dla pracowników logistyki i laboratorium pracujących w systemie ciągłym dwuzmianowym oraz określenie ścieżki awansu, a tym samym wzrostu uznaniowego wynagrodzeń. O dalszych pracach i ich efektach będziemy informowali na bieżąco.

 

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z Zarządem Spółki ORLEN Eko. Podczas spotkania Prezes Zarządu przedstawił organizacjom związkowym informacje na temat rozdysponowania tegorocznego funduszu przeznaczonego na podwyżki uznaniowe. Z przekazanych informacji wynika, że beneficjentami tegorocznych wzrostów uznaniowych jest około 75% pracowników Spółki. Proces w naszej ocenie odbył się transparentnie i sprawiedliwie.

 

W środę odbyło się spotkanie z przedstawicielami Spółki ORLEN Ochrona dotyczące polepszenia warunków pracy pracowników Spółki na bramach wjazdowych. Pomysłodawcą a zarazem promotorem sprawy jest nasz Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w PKN ORLEN Pan Paweł Zdrojewski. Po kilku latach funkcjonowania nowych bram oraz szeregu uwag płynących od pracowników dotyczących pracy, wspólnie z Inspektorem Pracy postanowiliśmy zająć się sprawą możliwości montażu żaluzji, które podczas wichur i deszczów mogłyby stanowić osłonę dla pracowników wpuszczających i wypuszczających pojazdy z i na teren przez bramy wjazdowe. Dodatkowo podczas spotkania nasza organizacja wniosła postulat przeglądu tabeli odzieżowej oraz zakupu dla pracowników odzieży termoaktywnej oraz odpowiedniego obuwia przystosowanego do niskich temperatur. naszej ocenie poprawa warunków pracy jest tak samo ważna, jak poprawa warunków płacowych pracowników tej Spółki. W tych sprawach mamy sprzymierzeńców w osobie Pawła Zdrojewskiego oraz szefostwa działu BHP PKN ORLEN S.A. Mamy nadzieję, że znajdziemy wspólnie z Biurem Bezpieczeństwa, rozwiązanie poprawiające ciężką pracę tych ludzi.

 

W ostatni piątek w Spółce ORLEN Oil odbyło się uroczyste otwarcie nowego, nowoczesnego magazynu w Trzebini. Zarząd Spółki podkreśla, że nowa inwestycja Spółki znacząco poprawi efektywność logistyki oraz zredukuje koszty operacyjne. Dodatkowym atutem jest fakt, że lokalna społeczność zyska dodatkowych 50 miejsc pracy oraz co nie mniej ważne, zwiększy się wpływ do budżetu miasta Trzebinia z tytułu podatków.

 

W dniu wczorajszym nastąpiło uroczyste podpisanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w spółce ORLEN Projekt. Dla przypomnienia, negocjacje ZUZP rozpoczęliśmy w połowie tego roku. Głównymi postulatami związków zawodowych było unormowanie kwestii związanych z premiami oraz wprowadzenie nagrody rocznej dla pracowników Spółki. Oczywiście w samym dokumencie znalazło się wiele innych zapisów normujących kwestie pracownicze. Cieszymy się bardzo, że tak ważny dokument znalazł się w kolejnej Spółce Grupy Kapitałowej. Mamy nadzieję, że w następnych Spółkach: ORLEN Ochrona oraz ORLEN Eko, negocjacje odbędą się równie sprawnie i w przyszłym roku pracownicy tych firm będą mogli cieszyć swoją firmową „ Konstytucją”.

 

Kolejnym drażliwym tematem są prawdopodobne zmiany w ustawie regulującej zasiłki chorobowe. Zgodnie z nimi, prawo do zasiłku chorobowego będzie możliwe dopiero po 90, a nie jak dotychczas 30 dniach od rozpoczęcia pracy. Dla samozatrudnionych będzie to aż 180 dni. Ponadto, po zakończeniu choroby, prawo do nowego zasiłku będzie przysługiwało po 90 dniach od zakończenia poprzedniej niezdolności do pracy. Nowa zasada ma objąć wszystkie rodzaje zasiłków, w tym także macierzyński.

W związku z tym, kierownictwo OPZZ 25 listopada 2019 r. przekazało w tej sprawie oświadczenie, dotyczące zasad przyznawania zasiłków chorobowych:

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych krytycznie ocenia propozycję rządu przewidującą wprowadzenie wydłużenia okresu oczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego. Nie do przyjęcia jest zaprezentowane przez rząd uzasadnienie, wprowadzające odpowiedzialność zbiorową pracowników za nieskuteczność w uszczelnianiu systemu wypłat zasiłków chorobowych.

Zgodnie z przekazem medialnym, rząd już przygotował projekt ustawy regulujący zasiłki chorobowe. Zgodnie z nim, prawo do zasiłku chorobowego będzie możliwe dopiero po 90, a nie jak dotychczas 30 dniach od rozpoczęcia pracy. Dla samozatrudnionych będzie to aż 180 dni! Ponadto, po zakończeniu choroby, prawo do nowego zasiłku będzie przysługiwało po 90 dniach od zakończenia poprzedniej niezdolności do pracy. Nowa zasada ma objąć wszystkie rodzaje zasiłków, w tym także macierzyński.

OPZZ z oburzeniem przyjmuje te zapowiedzi.

Podważają one sens ubezpieczeń społecznych jako elementu budowania bezpieczeństwa socjalnego pracownic i pracowników. Przypominamy, że świadczenie chorobowe jest opłacane z obowiązkowych wpłat pracowników pomniejszających ich wynagrodzenie. Naszym zdaniem propozycja rządu nie spełni swojej roli zagwarantowania pracownikom dochodów w okresie choroby. Dotknie to szczególnie chorych długotrwale, przewlekle czy onkologicznie.

W ocenie OPZZ jest to fiskalizacja systemu kosztem ochrony ubezpieczeniowej. Narusza to konstytucyjną zasadę zawartą w art. 67 ust. 1 Konstytucji RP stanowiącej że: "Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo (…)”. Uważamy, że jest to kolejny projekt rządu poszukujący pieniędzy na realizację obietnic wyborczych kosztem osób pracujących. Rząd szuka oszczędności w kieszeniach pracujących, a to oni wypracowują dochód narodowy i w największym stopniu są źródłem wzrostu gospodarczego.

OPZZ apeluje do rządu o wycofanie się z tej propozycji.

 

Na koniec dzisiejszego Biuletynu informujemy, że 25 listopada obchodzone jest coroczne Święto Kolejarza. Z tej okazji, na ręce Zarządu Spółki oraz wszystkich Pracowników ORLEN KolTrans, składamy serdeczne życzenia pomyślności w życiu zawodowym jak i osobistym.

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.