BIULETYN INFORMACYJNY 
31 stycznia 2020

 

Witamy serdecznie w kolejnym Biuletynie 2020 roku. Dzisiejsze informacje zaczniemy od gorącego tematu czyli negocjacji płacowych w PKN ORLEN S.A. W dniu 29.01.2020 roku odbyło się pierwsze spotkanie otwierające tegoroczną dyskusję na temat wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Orlenu, a co jasno należy podkreślić, również przekładającą się na wzrost wynagrodzeń dla Spółek Grupy Kapitałowej. Podczas spotkania przedstawiciele pracodawcy przekazali ogólną informację na temat sytuacji firmy oraz przedstawili plany na ten rok. Poznaliśmy sytuację micro i makroekonomiczną, trendy oraz zagrożenia w otoczeniu biznesowym jakie mogą pojawić w najbliższym czasie. W trakcie spotkania przedstawione zostały również dane dotyczące rozliczenia funduszu wynagrodzeń za ubiegły rok. Po zakończeniu, strony umówiły się na kolejne spotkanie 19 lutego 2020 roku. O wynikach kolejnych negocjacji będziemy informowali Was na bieżąco.

 

Kolejnym tematem, o którym chcielibyśmy poinformować w dzisiejszym Biuletynie to konsultacje ze związkami zawodowymi projektu Zarządzenia w sprawie Regulaminu zakładowych ratowników chemicznych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, Zakładzie PTA we Włocławku PKN ORLEN S.A. Jeden z zapisów przykuł naszą szczególną uwagę, tj.1.4 „Zakładowym ratownikiem chemicznym może być osoba, która:1) ukończyła 21 lat i nie przekroczyła 55 lat – osoba, która w momencie wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, przekroczyła limit wiekowy, może pełnić funkcję ratownika do końca terminu ważności badania lekarskiego dopuszczającego do wykonywania tej funkcji”W związku z powyższym zwróciliśmy się z prośbą do autorów projektu zarządzenia o wyjaśnienie nam kwestii, jakimi argumentami kierowali się autorzy propozycji, która wyznacza wiek ratowników? Możemy domyślać się, iż wiek w mniemaniu autorów może wyznaczać sprawność fizyczną choć coraz częściej życie dowodzi, że 55+ to nie bariera sprawności fizycznej. W naszej ocenie wyznacznikiem takiej oceny powinny być wyłącznie kwestie związane z badaniami i testami psychomotorycznymi, a nie wiek pracownika. Nawiasem mówiąc w takiej sytuacji może znaleźć się dość duża grupa pracowników. Czekamy na odpowiedź na zadane przez nas pytanie, o której będziemy informowali pracowników na bieżąco.

 

Wracamy do tematu Spółki ORLEN Serwis, który opisywaliśmy w poprzednim Biuletynie. W związku z napiętą sytuacją, większość związków zawodowych działających w Spółce, wniosło o spotkanie z Prezesem, celem wyjaśnienia spornych kwestii dotyczących wypłaty nagrody w wysokości 500 zł. W trakcie dyskusji, po przedstawianiu naszej opinii, Prezes Zarządu, Pan Paweł Jegier potwierdził nasze stanowisko, oświadczając, iż nagroda (500zł) wypłacona pracownikom, wynikała z deklaracji jaką do wszystkich pracowników rozesłał (drogą mailową) ówczesny Prezes Zarządu, Pan Albert Kołodziejski. Pracodawca stanowczo podkreślił również, iż wypłacone pieniądze nie mają nic wspólnego z porozumieniem pewnego związku, które dotyczyło wyjścia ze sporu zbiorowego. Zadeklarował również wyjaśnienie tej drażliwej kwestii wszystkim pracownikom (w formie komunikatu). Oczekujemy od Zarządu ostatecznego sprostowania i zamknięcia tej sprawy.

 

W Basell Orlen Polyolefins w ostatnich dniach pracodawca jednostronnie, bez żadnych konsultacji z partnerami społecznymi, wydał Zarządzenie dotyczące wszystkich pracowników, w sprawie: Programu zachęt BHP. Jest to program, na mocy którego pracownicy spełniający wiele wymogów postawionych przez pracodawcę (nie tylko, jak się okazuje z dziedziny BHP) mogą otrzymać 500 zł nagrody. Dlaczego o tym piszemy, skoro pracodawca jest tak dobry i chce dawać kasę?Po pierwsze mamy wątpliwości dotyczące procedury wydania dokumentu, bo skoro pracodawca w celach programu napisał, że określa on zasady nagradzania pracowników BOP i takie nagrody może pracownik dostać, to naszym zdaniem powinien uzgodnić takie zasady ze związkami zawodowymi. Może uniknąłby w ten sposób złych zapisów w Zarządzeniu.Nasze uwagi co do treści Zarządzenia dotyczą mało precyzyjnych, nie zrozumiałych zasad wyłączania pracowników z szansy ubiegania się o nagrodę.Które zapisy są dyskusyjne? Kto zatem nie otrzyma nagrody? Będą to: „Pracownicy, którzy brali bezpośredni udział w wypadkach ze stratą czasu pracy i/lub byli w zespole, którego członek uległ wypadkowi, a także kierownicy komórek organizacyjnych, w których wydarzył się wypadek;” – Bardzo dziwne zasady bez zróżnicowania: czy wypadek był z winy pracownika czy pracodawcy, a także zastosowanie zbiorowej odpowiedzialności, jeśli tak to czemu odpowiedzialność zakończono na kierownikach? – a dyrektorzy, Zarząd? „Pracownicy, których nieobecności w pracy przekroczyły łącznie w danym roku 10 dni kalendarzowych” ( w poprzednim Zarządzeniu było 25 dni ). Do nieobecności tych zalicza się, m.in.: chorobę, urlopy bezpłatne, nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione niepłatne, urlopy bezpłatne – no i wisienką na torcie jest wliczanie do tego nieobecności spowodowanych chorobą pracownika w związku z wypadkiem w pracy ( znów bez rozdziału: jaki to wypadek i z czyjej winy? ).Najbardziej kuriozalne jednak zapisy dotyczą zaliczenia do tych 10 dni, po których nagroda się po prostu nie należy: urlopów ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych, zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich czyli wszystkich prorodzinnych uprawnień pracowników.Pytamy zatem dla kogo ten Program? Co on ma promować? Dlaczego do zachęt BHP zaliczane są absencje? Z czego wynika tak drastyczna zmiana limitu nieobecności?Jak widać pod szumnym hasłem rozwijania kultury BHP, pracodawca skonstruował Program niby dla wszystkich ale nieosiągalny dla wielu, zawierający anty-pracownicze zapisy dotyczące ojcostwa, rodzicielstwa, itp.Reasumując, w wielu przypadkach bardzo wysoko cenimy sobie kulturę BHP w Basell Orlen Polyolefins, czasami jest ona także przykładem dla Grupy Kapitałowej, ale ten Projekt w obecnym kształcie jest po prostu bublem.

 

Kolejny gorący temat dotyczący Grupy Kapitałowej, to negocjacje ZUZP w Spółce ORLEN Ochrona. Jak pisaliśmy w ostatnim Biuletynie miały się one rozpocząć w dniach 04–05 lutego 2020 roku. W ostatni poniedziałek Zarząd Spółki poprosił nasz Związek zawodowy o spotkanie, podczas którego nasza organizacja została poinformowana o decyzji przesunięcia rozmów na „pod koniec lutego”. Powyższa zmiana ma wynikać z kwestii technicznych oraz wpływu negocjacji płacowych na możliwości finansowe Spółki. Nie ukrywaliśmy zaskoczenia oraz niezadowolenia tą decyzją, mając wiedzę, jak pracownicy bardzo oczekują rozpoczęcia tych negocjacji. Mamy świadomość, że nastał gorący czas rozmów na temat wzrostu płac, natomiast nasza organizacja uważa, że jedno nie wyklucza drugiego, tym bardziej, że związki zawodowe wniosły o rozpoczęcie negocjacji w połowie ubiegłego roku (27.06.2019r.), natomiast do tej pory nie odbyło się żadne spotkanie negocjacyjne ZUZP. Zarząd Spółki zapewnił nasz związek, iż przesunięcie terminu rozpoczęcia negocjacji nie wynika ze złej woli i tak zwanych „uników pracodawcy”, a termin końca lutego jest pewny.

 

We wtorek odbyliśmy spotkanie w Spółce ORLEN Aviation w Warszawie. Podczas spotkania z Zarządem, rozmawialiśmy o problemach Spółki, zadaniach jakie przed nią stoją oraz oczekiwaniach pracowników w kontekście zbliżających się negocjacji płacowych. Zarząd poinformował nas, że w najbliższym czasie przygotuje dla nas odpowiednie materiały związane z finansami Spółki, jednocześnie zadeklarował, iż kolejne spotkania będą bardziej konkretne w kontekście możliwości zwiększenia wynagrodzenia pracownikom. O kolejnych, miejmy nadzieję, bardziej owocnych spotkaniach będziemy informowali Was na bieżąco.

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.