BIULETYN INFORMACYJNY
22 lutego 2019

 

Dzisiejszy Biuletyn zaczniemy od informacji dotyczących wzrostu wynagrodzeń i wypłaty Nagród Świątecznych oraz Nagrody Jubileuszowej dla pracowników PKN ORLEN S.A. w 2019 r. Po raz pierwszy w historii negocjacje zostały zakończone przed ustalonym w ZUZP terminem. Nie ukrywamy, że strona związkowa wykazała się dużą determinacją
w zakończeniu tegorocznych negocjacji mając ,,z tyłu głowy” pracowników Spółek Grupy Kapitałowej, którzy z niecierpliwością czekali na zakończenie rozmów w PKN ORLEN S.A.  Wracając do przedwczorajszych negocjacji, strony: Związkowa i Pracodawcy, ustaliły następujące nagrody:

 

  • Nagrody świąteczne (w okresie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia) wypłacone jednorazowo w wysokości 1750 zł brutto każda.
  • Nagroda Specjalna z okazji jubileuszu istnienia Spółki, której wysokość będzie uzależniona od stażu pracy. Pracownicy do roku pracy nie zostaną objęci nagrodą, pracownicy od roku do 10 lat pracy w PKN ORLEN S.A. otrzymają 1000 złotych, natomiast pozostali pracownicy (powyżej 10 lat pracy) otrzymają za każdy przepracowany rok 100 zł. Maksymalna kwota Nagrody, jaką może otrzymać pracownik, to 2000 zł. Staż pracy przy wypłacie Nagrody Jubileuszowej wyznaczono za okres 07.09.1999 roku. – 10.2019 roku.
  • Karta zakupowa (,,paliwówka”) o wartości 500 zł, z możliwością zamiany na doładowanie konta na platformie kafeteryjnej, taką samą kwotą.

 

W formie przypomnienia, strony już w ubiegłym roku uzgodniły obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych, który będzie realizowany od dnia 1 marca 2019 r. Jego wysokość to 250 zł brutto dla pracowników zatrudnionych w kategoriach od 1 do 6.
Dodatkowo, dla pracowników zatrudnionych w kategoriach 7 oraz 8, strony ustaliły, iż zostanie wypłacone w marcu 2019 r. jednorazowe świadczenie w wysokości 2100 zł brutto

 

W ubiegłym tygodniu, trzy największe organizacje związkowe, odbyły spotkanie z Panem Armenem Artwichem, Członkiem Zarządu ds. Korporacyjnych PKN ORLEN S.A. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Jolanta Chmiel, Dyrektor Biura Administracji PKN ORLEN S.A. Tematem rozmów były m.in.: sprawa stołówki i kiosków na terenie zakładu produkcyjnego, posiłków pracowniczych oraz problemów związanych z miejscami parkingowymi przy bramie nr 1. Nasza organizacja od dłuższego czasu sygnalizuje problem, związany z brakiem miejsc postojowych dla pracowników m.in. CUK oraz PKN ORLEN S.A., świadczących pracę w budynkach sąsiadujących z bramą. Podczas dyskusji, nasz związek przedstawił pomysł na rozwiązanie tego narastającego od dłuższego czasu problemu. Nasza propozycja to „przeniesienie” samochodów pracowników obcych firm wykonawczych na parking przy bramie nr 2, co w naszej ocenie, przełoży się na uwolnienie wielu miejsc parkingowych dla naszych pracowników. Prezes Artwich obiecał poważnie przyjrzeć się problemowi oraz rozważyć propozycję naszej organizacji. O rozwoju sytuacji będziemy informowali w kolejnych Biuletynach.

 

W piątek, 15 stycznia 2019 roku, odbyło się podpisanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w ORLEN Laboratorium S.A. Należy przypomnieć, że pierwsze spotkanie negocjacyjne odbyło się w 2010 roku, a same negocjacje trwały około 8 lat. Najważniejsze kwestie, w których porozumiały się strony, to tabela wynagrodzeń, taryfikator stanowisk, system premiowania, nagroda roczna, wykup nagród jubileuszowych, pozostawienie odpraw emerytalno-rentowych (jako składnika wygasającego dla pracowników przejętych do spółki w trybie art. 231 KP). W podsumowaniu Prezes Zarządu Pan Marek Witkowski powiedział:

Wynegocjowanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ORLEN Laboratorium jest istotne zarówno dla dalszego rozwoju spółki, jak i jej pracowników. Obecnie w spółce funkcjonuje 6 odmiennych systemów wynagradzania, co nie zapewnia jednolitych standardów. Zawarcie ZUZP pozwoli na ujednolicenie zasad wynagradzania i zatrudniania pracowników, przywróci motywacyjny charakter premiowania, poprawi zaangażowanie i satysfakcję pracowników. Ma też za zadanie zapewnić poprawę jakości pracy i przyczynić się do minimalizacji ryzyk wynikających z aktualnego kształtowania się rynku pracy.

Kończąc negocjacje w PKN ORLEN S.A., rozpoczynamy rozmowy płacowe w Spółkach Grupy Kapitałowej. W najbliższych dniach odbędziemy pierwsze spotkania w: Basell ORLEN, ORLEN Paliwa, ORLEN Ochrona, ORLEN Serwis oraz ORLEN Asfalt. Mamy nadzieję, że rozmowy pójdą sprawnie a podwyżki dla pracowników będą satysfakcjonujące dla całej GK. O kolejnych firmach, w których rozpoczniemy negocjacje oraz ich skutkach będziemy informowali w naszych Biuletynach.

 

W ostatnim Biuletynie, pisaliśmy o problemach związanych z jakością posiłków profilaktycznych, jakie otrzymują pracownicy ORLEN Południa w Zakładzie w Jedliczu. W związku z sygnalizowanym przez nas problemem, temat został poruszony na specjalnie zwołanym w tej sprawie spotkaniu. Cieszy nas fakt, iż organizacje związkowe, które dotychczas nie dostrzegały problemu lub go bagatelizowały, zaczęły lobbować nad poprawą jakości posiłków. Po naszej analizie, problem z posiłkami może wynikać ze zbyt niskiej stawki za jeden posiłek, jaką otrzymuje dostawca, która na stan naszej wiedzy jest o 30% niższa niż ta w Zakładzie w Trzebini. Oczywiście nadal będziemy zajmować się tą sprawą i lobbować nad poprawą jakości wspomnianych posiłków.

Kończąc temat, cieszy nas fakt, iż nasza organizacja rośnie w siłę, zarówno w samym ORLEN Południu, jak i innych Spółkach Grupy Kapitałowej na tym terenie.

 

Na koniec temat, o którym pisaliśmy już w październiku 2018 roku. Chodziło o wypełnienie przez pracodawcę zapisów do Zarządzenia nr 4/2017/DR z dnia 28.02.2017 r. w sprawie zasad gospodarki odzieżą ochronną, obuwiem ochronnym, środkami ochrony indywidualnej, a także dostarczania środków higieny osobistej oraz sprzętu i środków do udzielania pierwszej pomocy dla poszczególnych stanowisk pracy w PKN ORLEN S.A. Należy podkreślić, że każdy pracownik, w myśl tego Zarządzenia, ma otrzymać raz w roku ręcznik kąpielowy. Niestety docierają do nas sygnały, że nie wszędzie respektowane są zapisy wspomnianego Zarządzenia. O powyższym będziemy mówili na najbliższej komisji BHP.
O problemach poinformowaliśmy również Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, który ma zająć się ponownie sprawą z ,,urzędu”.

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu, a tym, którzy w tym czasie pracują, spokojnej i bezpiecznej pracy.

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.