BIULETYN INFORMACYJNY
01 listopada 2020

 

 

Biuletyn rozpoczniemy od informacji na temat spotkania Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. Pana Daniela Obajtka z przedstawicielami największych związków zawodowych w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN (WRZ). W spotkaniu uczestniczyła również Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr Pani Wioletta Kandziak. Na wstępie spotkania, Pan Prezes Daniel Obajtek przedstawił nam sytuację firmy oraz plany na najbliższy okres. Sporo czasu poświęcone zostało również kwestiom pandemii. Pan Prezes poinformował nas, że podjął decyzję, aby w tym jakże trudnym okresie pracownicy produkcji i wsparcia produkcji otrzymywali premię w maksymalnym wymiarze. Nasza organizacja wniosła o to, aby takie decyzje były podjęte także w stosunku do pracowników Spółek naszej Grupy, wykonujących swoje zadania na „pierwszej linii”, aby także oni otrzymywali premię w maksymalnym wymiarze. W związku za takimi decyzjami dotyczącymi premii, poprosiliśmy o to, aby wzmocnić komunikację tych decyzji, bo z informacji zwrotnych jakie ostatnio do nas docierały, wynikało, iż nie wszyscy przełożeni właściwie interpretują powyższe decyzje ( np. na PR4/1 przez kilka miesięcy „udawano”, że takich decyzji nie ma lub są one mało konkretne ).

 

Podczas spotkania poruszaliśmy również kwestie bieżące dotyczące planów dla naszej GK. Zapytaliśmy się również o dalsze wytyczne dotyczące negocjacji Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy, które właśnie negocjujemy w Spółkach ORLEN Ochrona i ORLEN Eko. Jak wiadomo, w obu tych Spółkach strony „zacięły się” na kwestiach najistotniejszych czyli finansach. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że niestety na dzień dzisiejszy propozycje przedstawione przez poszczególnych pracodawców są jedynymi możliwymi do zrealizowania, natomiast może warto poczekać kilka miesięcy na pewną stabilizację i w bardziej „przyjaznym” otoczeniu wrócić do rozmów i wypracować lepsze rozwiązania dla pracowników. Pan Prezes Daniel Obajtek kilkakrotnie zaznaczał, że podnoszenie jakości życia pracowników GK jest jego priorytetem, natomiast każdy zdaje sobie sprawę, co aktualnie dzieje się na świecie, a on odpowiada za całą firmę. Dlatego wspólnie podjęliśmy decyzję, że nie kończymy zaczętych rokowań, a jedynie zawieszamy je na te kilka miesięcy, aby powrócić możliwie szybko z nowymi (lepszymi) rozwiązaniami.

]

Podczas rozmowy poruszyliśmy również kwestie związane z niepokojącymi informacjami, jakie docierają do nas z jednej ze Spółek GK, a mianowicie „zachęcania” pracowników, którzy nabyli prawa emerytalne, do odejścia z firmy. Kartą przetargową miało być stwierdzenie – albo „Ty” albo kolega, który ma umowę czasową. Pan Prezes Daniel Obajtek w sposób bardzo stanowczy powiedział, że nie toleruje takiego zachowania! Stwierdził, że prawo do emerytury jest przywilejem pracownika, a nie jego obowiązkiem, natomiast używanie swoistego szantażu nie będzie tolerowane! Prezes uważa, że pracownicy z wieloletnim stażem są w firmie niezbędni i dlatego nie planuje się teraz, ani w najbliższym czasie, żadnych zachęt do odejścia z pracy.

 

Kolejnym tematem jaki został poruszony podczas spotkania, to temat rozdysponowania środków na podwyżki uznaniowe w Basell Orlen Polyolefins. Związki zawodowe działające w Spółce, podpisując porozumienie płacowe na ten rok, wielokrotnie wnosiły o sprawiedliwy i transparenty podział tych środków. Jak się z czasem okazało, w tej Spółce zadziałał mechanizm, z którego nie są, mówiąc delikatnie, zadowoleni pracownicy, np. prawdopodobnie „ aż !!! ” 4 pracowników z produkcji i logistyki otrzymało podwyżki. W naszej ocenie wykorzystywanie środków uznaniowych do zasypywania różnic w wynagrodzeniu (zrobiono w Spółce benchmark), powoduje coraz większą niechęć do takich podwyżek.

Pan Prezes Daniel Obajtek obiecał spotkać się z Członkami Zarządu powołanymi z ramienia PKN ORLEN i będzie rozmawiać o tej sprawie.

 

Kolejny temat, to przejęcie części usługi utrzymania czystości z firmy Climbex do Spółki ORLEN Ochrona. Zgodnie z decyzją Zarządu PKN ORLEN, część newralgicznych obiektów naszej firmy obsługiwana będzie przez osoby zatrudnione w Spółce ORLEN Ochrona. Wieloletnia batalia związków zawodowych o to, aby Panie powróciły do naszej Grupy Kapitałowej przyniosła częściowy skutek i tak od 02.01.2021r. 25 pracowników obecnego Climbexu ma możliwość powrócić po latach „tułaczki” do naszej rodziny. Dla przypomnienia – pracownicy, którzy zostaną zatrudnieni w Spółce ORLEN Ochrona wywodzą się ze Spółki ORLEN Administracja i w wyniku przekształceń własnościowych trafili do firm spoza naszej Grupy. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda się, aby cały serwis utrzymania czystości powrócił do naszej Spółki.

 

Na wniosek dwóch organizacji związkowych działających w Spółce Centrum Medyczne Medica (my i Solidarność), wystąpiliśmy do Prezesa Zarządu z następującym wnioskiem:

Szanowny Panie Prezesie,

Ostatnie miesiące, a przede wszystkim obecna sytuacja, to bardzo trudny czas dla Spółki, którą Pan Prezes zarządza. Szczególnie ciężka, trudna i wyjątkowo odpowiedzialna stała się praca personelu, który stawiać musi wyzwanie obsługi i leczenia pacjentów w dobie pandemii.

Wszystkie wprowadzone w przychodniach nowe standardy postępowania, wymagają od pracowników dodatkowego zaangażowania, dodatkowej koncentracji i wysiłku, co szczególnie w grupach zawodowych pracujących w systemie równoważnym nie jest takie łatwe.

Jako Organizacje związkowe, pacjenci doceniamy i dziękujemy za opiekę nad nami, jednocześnie korzystając z naszych związkowych uprawnień, chcielibyśmy zwrócić się do Zarządu Spółki o rozważenie wypłaty dodatkowych świadczeń pieniężnych dla pracowników obszarów codziennej opieki nad pacjentami: lekarzy, pielęgniarek, zespołów recepcji, rehabilitacji, ratowników medycznych.

Pracodawca może skorzystać z funduszu zadaniowego, jak również może za naszą aprobatą zwiększyć, np. wysokość nagrody świątecznej.

Wypłata dodatkowych środków na pewno byłaby dobrze odebrana przez pracowników, byłaby także dodatkową motywacją do wyjątkowo ciężkiej pracy, która tak naprawdę nie wiemy kiedy się skończy.

Z góry Dziękujemy za podjęcie przez Pracodawcę dobrych pro-pracowniczych decyzji w tym temacie.

 

Informujemy, że rozpoczęły się wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w PKN ORLEN S.A., które potrwają do północy 03.11.2020r. W związku z tym, przypominamy wszystkim wybranym Wydziałowym Społecznym Inspektorom Pracy o oddaniu swojego głosu, w formie przyjętej przez Komisję Wyborczą.

 

Na koniec, przypominamy o złożeniu wniosków dotyczących karty zakupowej – część pracowników jeszcze tego nie zrobiła, a może to zrobić tylko do 11 grudnia br.

Pamiętajcie także o niewykorzystanych świadczeniach z funduszu socjalnego.

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.

.