BIULETYN INFORMACYJNY
03 września 2021

 

 

Dzisiejsze informacje zaczniemy od tematu szeroko pojętej standaryzacji w Grupie Kapitałowej ORLEN. Od pewnego czasu dyskutujemy nad ujednoliceniem wszelkich zapisów dla całej Grupy Kapitałowej. Do chwili obecnej, uzgodniliśmy jednorodne zapisy dotyczące ZFŚS, benefitów, ubezpieczeń, PPK oraz innych. Kolejnym etapem wspominanej standaryzacji jest ujednolicenie Regulaminów Pracy. Bazą jak zawsze jest dokument wypracowany w centrali, który wyznacza kierunek do dalszego procedowania w poszczególnych firmach. Tak też się stało tym razem i pierwsze Spółki przesłały nam propozycję nowych dokumentów. Niestety, po wnikliwej analizie przesłanego materiału, zauważyliśmy „drobne różnice” pomiędzy dokumentem będącym standardem w PKN ORLEN, a tym rekomendowanym do Spółek. Na pozór identyczny dokument, różni się nie tylko zapisami, które dostosowują go do specyfiki danej firmy, ale również odbiega od pierwotnego dokumentu – Rozdział o czasie pracy. W orlenowskim Regulaminie możemy przeczytać, że do czasu pracy zalicza się m.in.: przeprowadzenie badań okresowych, kontrolnych i profilaktycznych. Zalicza się również czas składania egzaminów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia wynikające z obowiązku nałożonego przez Pracodawcę, w tym energetycznych i SEP. Oczywiście takie zapisy znajdują się w ZUZP w poszczególnych Spółkach, lecz jak dobrze wiemy, nie wszystkie Spółki porozumienia takie posiadają i tu rodzi się fundamentalne pytanie – co w przypadku Spółki, która nie posiada Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i nie ma takich zapisów w swoich Regulaminach Pracy? Czy standardem będzie tylko przepisanie „miękkich” zapisów nic nie wnoszących dla pracowników, czy jednak mimo wszystko właściciel pochyli się nad wszystkimi „córkami” i wprowadzi dla nich identyczne standardy jak u siebie. Oczywiście będziemy bacznie przyglądali się tej sprawie i o dalszym rozwoju sytuacji informowali Was na bieżąco.

 

Kolejnym tematem dzisiejszego Biuletynu jest spotkanie w Spółce ORLEN Paliwa i ORLEN Transport. Tematem spotkania w pierwszej z firm był wniosek związków zawodowych (naszego i Solidarności), dotyczący wpisania w Regulamin Wynagradzania Spółki jasnych kryteriów, dotyczących przyznawania nagrody rocznej. Nasz wspólny wniosek polega na skopiowaniu zasad obowiązujących w PKN ORLEN S.A. Zarząd poinformował nas, iż rozważy przedstawioną propozycję, ponieważ dostrzega potrzebę uporządkowania tej kwestii, a po jej analizie, zorganizuje spotkanie w celu wypracowania najlepszego rozwiązania.

Kolejnym tematem były projekty realizowane w Spółce (Północ i Hydra). Pan Prezes przedstawił informacje w zakresie statusu projektu Północ, realizowanego w oparciu o strategię działania Koncernu. Aktualnie całość jest w trakcie modyfikacji i uzgodnień pomiędzy stronami biorącymi udział w jego realizacji, natomiast w sprawach dotyczących pracowników objętych projektem, rozpoczęły się spotkania robocze. Strona związkowa poinformowała również, że jest żywo zainteresowana oboma projektami i tym samym wnosi o bieżącą informację, dotyczącą realizacji poszczególnych spraw.

Ostatnimi czasy odbyliśmy również spotkanie z Zarządem Spółki ORLEN Transport. Podczas spotkania rozmawialiśmy z władzami Spółki o sprawach przyszłości firmy oraz poprawie warunków pracy pracowników, zarówno w kwestii socjalno-bytowych jak i co najważniejsze warunków finansowych. Na spotkaniu udało się również ustalić nagrodę świąteczną (Bożonarodzeniową) oraz wynegocjować dla pracowników kolejny element, jakim jest karta zakupowa oraz doładowanie konta MyBenefit. Oczywiście przed nami stoi jeszcze wiele wyzwań związanych, np. z przystąpieniem do wspólnego ZFŚS, ubezpieczenia grupowego czy PPK. Zdajemy sobie sprawę, że Spółka dopiero co wróciła do macierzy, jednak sygnalizujemy pilną potrzebę wprowadzenia wszystkich standardów PKN ORLEN S.A. do firmy, która przez kilka lat była (niestety) w prywatnych rękach.

Od pewnego czasu docierają do nas niepokojące sygnały ze spółki ORLEN Laboratorium. Wielu pracowników skarży się na ogromną ilość pracy, wręcz na granicy wytrzymałości fizycznej, którą muszą wykonać podczas swojej 12 godzinnej zmiany. Jak już pisaliśmy we wcześniejszych Biuletynach, Zarząd Spółki od pewnego czasu rozważał redukcję zatrudnienia. Związki zawodowe jasno wówczas wyraziły swoją dezaprobatę na takie działania, jednak nie zmienia to faktu, że Spółka w dalszym ciągu w miejsce osób odchodzących na emeryturę nie zatrudnia nowych pracowników. Wieczne braki w brygadach, zmiany i zastępstwa, ciągła praca na granicy wytrzymałości fizycznej i psychicznej, stają się normą w tej Spółce. Jeszcze raz jasno podkreślamy, że nasza organizacja nie godzi się na takie działania! W związku z tym, prosimy naszych członków o zgłaszanie wszystkich problemów, które postaramy się rozwiązywać z Zarządem na bieżąco, a w przypadku braku woli z Jego strony, komunikować problemy do osób odpowiedzialnych z ramienia PKN ORLEN S.A.

 

W najbliższym czasie rozpoczynamy rozmowy nad propozycjami zmian do Regulaminu Zakładowej Działalności Socjalnej PKN ORLEN S.A. na 2022 rok. Widzimy pilną potrzebę zmian w kilku kwestiach, m.in.: zmian w zasadach zwrotów kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, zwiększenia kwoty w ramach wsparcia rodziny oraz w kilku innych technicznych zagadnieniach.

Kolejnym tematem są wybory do Społecznej Inspekcji Pracy. Na dzień dzisiejszy wybory ruszyły w kilku Spółkach takich jak: ORLEN KolTrans, ORLEN Centrum Serwisowe, ORLEN Administracja. Mamy nadzieję, że sukcesywnie uda się wybrać Społecznych Inspektorów w całej Grupie Kapitałowej, a o dalszych szczegółach w tej sprawie będziemy informowali na bieżąco.

Z zadowoleniem przyjęliśmy informację, iż od połowy sierpnia oddany został do użytku długo wyczekiwany parking przy Bramie nr 1. Nowa lokalizacja jest w stanie pomieścić blisko 450 aut. Mamy nadzieję, że ta inwestycja rozwiąże choć częściowo problem z parkowaniem i pracownicy nie będą zmuszeni szukać każdego wolnego miejsca, a tym samym stresować się myślami czy Straż Miejska lub Policja już „wlepia” mandaty.

 

Na koniec pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom naszego Pikniku Związkowego, za wspaniałą zabawę oraz klimat jaki tworzycie nie tylko podczas zabawy ale również w życiu codziennym naszej organizacji. Mamy nadzieję, że do zobaczenia za rok.Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku