BIULETYN INFORMACYJNY
26 listopada 2021

 

Dzisiejsze informacje zaczniemy od tematu związanego z Nagrodą Świąteczną dla pracowników PKN ORLEN S.A. Jak zapewne wszyscy wiecie, trzy największe organizacje związkowe złożyły wspólne pismo do Pana Prezesa Daniela Obajtka, w którym wnioskujemy o zwiększenie wspomnianej powyżej nagrody. Odpowiedź, jaka nadeszła od Pana Prezesa nie napawa optymizmem, ponieważ w piśmie mówiąc w skrócie, nie ma zgody na podniesienie wspomnianego świadczenia. Niestety nasze argumenty, że nasza firma osiągnęła rekordowe zyski (w III kw. br.), w jakże trudnym dla wszystkich okresie oraz fakt, iż pracownicy PKN jako jedyni w całej GK otrzymali mniejsze nagrody na łączną sumę 500 zł, nie znalazły w oczach Zarządu uznania, co za tym idzie, decyzja mówiąc obrazowo jest na NIE. Przykre i dla nas niezrozumiałe, natomiast pozostaje dla nas nauczka na przyszłość…

 

Poniżej zamieszczamy fragmenty odpowiedzi Prezesa Zarządu Pana Daniela Obajtka:„

W nawiązaniu do pisma z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zwiększenia kwoty jednorazowej nagrody okolicznościowej, której wysokość reguluje § 1 ust. 2 lit. b Porozumienia zawartego 4 marca 2021 r. w sprawie przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na rok 2021 w PKN ORLEN S.A. informuję, że przedłożona propozycja została szczegółowo przeanalizowana.W konsekwencji chciałbym poinformować, że wyniki finansowe, jakie Grupa ORLEN osiągnęła po trzech kwartałach 2021 r. potwierdzają, że pomimo, iż od dłuższego czasu działamy w trudnym otoczeniu makroekonomicznym spowodowanym m.in. pandemią COVID-19, udaje nam się dzięki odpowiednim decyzjom i konsekwentnemu realizowaniu celów, utrzymać mocną pozycję na rynku. Należy przy tym pamiętać, że pomimo zmiennej koniunktury rynkowej,2realizowany przez nas ambitny plan rozwoju oraz inwestycje, wymagają dużej ostrożności przy podejmowaniu wszelkich decyzji skutkujących zwiększeniem zobowiązań finansowych Spółki. Obecna sytuacja wymusza na nas potrzebę kontynowania działań na rzecz budowy koncernu multienergetycznego o zdywersyfikowanych źródłach przychodów i zysków. Pozwoli to nam elastycznie reagować na wyzwania rynkowe i zagwarantuje stabilność finansową w przyszłości. Informuję również, że poza wskazanymi powyżej okolicznościami, w ramach analizy Panów wniosku brane były pod uwagę ustalenia, jakie podczas tegorocznych negocjacji płacowych poczyniono w GK ORLEN, w celu zapewnienia przede wszystkim środków na obligatoryjny wzrost wynagrodzeń pracowników.”

 

„Niezależnie od powyższego, chciałbym podkreślić, że Zarząd PKN ORLEN ma świadomość, jak ważną rolę w naszym Koncernie odgrywają pracownicy, których postawa i realizacja zadań na wszystkich stanowiskach pracy, przyczynia się do budowy silnego, multienergetycznego koncernu o międzynarodowym znaczeniu. Dostrzegamy powyższe i zawsze przy podejmowaniu decyzji dotyczących spraw pracowniczych bierzemy to pod uwagę, choć nie zawsze możemy sprostać wszystkim kierowanym do nas oczekiwaniom organizacji związkowych. Wyrażam jednak przekonanie, że przytoczone argumenty spotkają się z Panów zrozumieniem i pomimo braku akceptacji przedłożonej propozycji umożliwią przyjęcie decyzji Pracodawcy. ”

 

 

Wielu naszych członków pyta nas o kolejne negocjacje płacowe w PKN ORLEN S.A. oraz w Spółkach Grupy Kapitałowej. Wielokrotnie podnoszona jest przez Was kwestia galopującej inflacji, która według niezależnych analityków finansowych na początku 2022 roku może osiągnąć rekordowy dla Polski poziom dwucyfrowy. Dlatego przypominamy, iż tegoroczne porozumienia płacowe są już niestety zamknięte, a zgodnie z zapisami ZUZP PKN ORLEN S.A., kolejne negocjacje można rozpocząć na początku przyszłego roku. Nasz Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy mówi, że w przypadku kiedy strony: pracodawcy i związkowa, nie porozumieją się w sprawie wzrostu wynagrodzeń do końca lutego, pracodawca ma prawo do 10 marca wydać komunikat, w którym sam ustali zasady wzrostu płac. Jak wiecie kilka lat temu, taka sytuacja miała już miejsce, więc jest to również scenariusz realny. Jak zapewne pamiętacie, zawsze po zakończeniu negocjacji w Orlenie, rozpoczynamy maraton negocjacyjny w Spółkach, które co tu mówić, czekają na dyspozycje i zgody kierunkowe od właściciela. Jaki będzie wynik przyszłorocznych negocjacji, na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie przewidzieć.3Wiemy jakie są oczekiwania pracowników, a według naszych obliczeń, galopująca wręcz niekontrolowana już inflacja, „pożarła” nasze podwyżki z co najmniej dwóch, jak nie trzech lat. Przed nami bardzo ciężkie rozmowy na początku przyszłego roku. O wynikach jak zawsze będziemy informowali Was na bieżąco.

 

Kolejnym tematem dzisiejszego Biuletynu to pilotaż elektronicznej listy obecności wprowadzony z dniem 01.11.2021 roku. Na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy kilka uwag do tego projektu, o czym podczas ostatniego spotkania rozmawialiśmy z Panią Dyrektor Ewą Ciećwierz. Jednym z głównych postulatów strony związkowej, to montaż czytników kart identyfikacyjnych na sterowniach, które w znaczący sposób przyspieszyłoby proces rejestracji rozpoczęcia pracy w podobny sposób jak odbywa się podczas rejestracji pobrania posiłku. Rozmawialiśmy również o kwestii zamian w brygadach. Pracodawca poinformował nas, iż przeanalizuje wszystkie uwagi zgłaszane przez organizacje związkowe i na kolejnym spotkaniu odniesie się do możliwości ich zrealizowania. O dalszych szczegółach oraz zmianach będziemy informowali na gorąco.Następny temat to ZUZP w ORLEN Eko. Podczas ostatniego spotkania negocjacyjnego omawialiśmy propozycje przedstawione przez Pracodawcę. Oczywiście są one dalekie od ideału, ale uczciwie należy przyznać, że widzimy już pewien znaczący postęp w „spojrzeniu” pracodawcy i właściciela i mamy nadzieję, że najbliższym okresie uda nam się dopiąć ten układ. Ponadto mamy nadzieję na dokończenie w najbliższym czasie negocjacji w ORLEN Ochrona, ORLEN Asfalt i zmian Regulaminu wynagradzania w ORLEN Paliwa.

 

Przechodząc płynnie do ostatniego tematu, pragnę Was poinformować, iż kwestie sporne jakie pojawiły się w omawianych w ostatnim czasie Regulaminach Pracy w Spółach GK, zostały rozwiązane i obszar HR PKN ORLEN S.A. przystał na nasz wniosek o pełnej standaryzacji, tychże Regulaminów na zasadach obwiązujących w Orlenie. Oczywiście pewne zapisy muszą być dostosowane do specyfiki każdej Spółki, natomiast istota najważniejszych pro- pracowniczych zapisów powinna być jednakowa dla wszystkich.4W związku ze zbliżającym się Świętem Kolejarza, pragniemy z tej okazji wszystkim pracownikom spółki ORLEN KolTrans złożyć życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym jak i zawodowym, satysfakcji z wykonywania jakże ciężkiego i odpowiedzialnego zawodu. Dużo zdrowia i radości z dnia codziennego.

 

Ważna informacja dotycząca pracy Biura naszego Związku:

Ze względu na okres szerzenia się zachorowalności na koronawirusa, informujemy, że Biuro Związku ogranicza bezpośrednie kontakty. Zachęcamy do kontaktu z osobami funkcyjnymi Związku przy pomocy takich narzędzi jak: telefon i poczta elektroniczna, a jeśli osobiście, to po sprawdzeniu naszej obecności w Biurze Związku w danym dniu. Przypominamy dane teleadresowe:· Mariusz Konopiński – mariusz.konopinski@orlen.pl – 605 199 500· Michał Umiński – michal.uminski2@orlen.pl – 695 889 605· Jolanta Tron-Małecka – jolanta.tron@orlen.pl – tel. 691 991 494Informujemy również, że wypłacanie zasiłków statutowych, będziemy realizować poprzez wpłaty przelewem na konto. Dokumenty należy przesłać na pocztę elektroniczną: jolanta.tron@orlen.pl lub wysłać pocztą w formie papierowej na adres: MBZZ w GK PKN ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock

 

Kontynuując wątek pandemii, prosimy Was, zadbajcie w tym trudnym czasie o siebie i swoich najbliższych, zarówno w domach jak i w pracy. Jak widać wokół, pandemia zbiera codziennie przerażające ilościowo śmiertelne żniwo, a troska o nasze zdrowie w tej fali zachorowań, sprowadzona została przede wszystkim do dbania o samych siebie, o co jeszcze raz bardzo prosimy, życząc spokojnej i bezpiecznej pracy.

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.