BIULETYN INFORMACYJNY
05 sierpnia 2022

 

Dzisiejszy Biuletyn rozpoczynamy od informacji związanej ze spotkaniem, w sprawie problemów w Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN S.A. Na wniosek naszej organizacji, pod koniec ubiegłego tygodnia na terenie strażnicy w Płocku odbyło się spotkanie, w którym udział brali: Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Pan Tomasz Gościniak, Komendant Zakładowej Straży Pożarnej Pan Piotr Mironiuk oraz jego kadra menadżerska. Z naszej strony w spotkaniu uczestniczyli zarówno Przewodniczący jak i Wiceprzewodniczący Związku, Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy Pan Michał Kiełbowicz oraz Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Pan Paweł Zdrojewski (on-line). Tematem spotkania były problemy oraz sugestie zgłaszane przez naszych członków, dotyczące codziennej pracy strażaków.

 

Pierwszym tematem jaki został poruszony, to kwestia dostosowania kolorystyki ubrań tzw. roboczych do koloru obowiązującego w Państwowej Straży Pożarnej czyli piaskowego. Dziś strażacy wykonujący różne bieżące działania (niebojowe), na co dzień poruszają się w ubraniach identycznych (czerwonych) jak pracownicy instalacji. Jedyne co ich odróżnia od innych pracowników, to (w naszej ocenie) mało rzucający się napis na plecach – STRAŻ POŻARNA. Strażacy podkreślają, iż bardzo często są myleni przez pracowników np. firm wykonawczych, którzy zwracają się do nich w sprawach technicznych danej instalacji. Uważamy, że nowa kolorystyka jasno wskazywałaby i definiowała osobę, która porusza się po instalacji i nie doprowadzałoby to do niepotrzebnych dyskusji lub często nawet zabawnych sytuacji. W odpowiedzi na nasz wniosek Pan Dyrektor Tomasz Gościniak zadeklarował, że rozpozna sprawę w zakresie technicznych możliwości zamówienia wymaganej odzieży w kolorze piaskowym.

 

Kolejnym tematem jaki poruszyliśmy na spotkaniu, to kwestie związane z jednoosobową obsadą stanowiska na Zakładowym Stanowisku Kierowania. Według naszej organizacji, praca w tak newralgicznym miejscu, które przyjmuje wszystkie zgłoszenia alarmowe, koordynuje działania bojowe podczas akcji i jest łącznikiem ze wszystkimi komórkami Zakładu, które są zaangażowane np. podczas pożaru, nie powinna się odbywać w obsadzie jednoosobowej. Należy zaznaczyć, że praca ta jest niezwykle odpowiedzialna i zapewne stresująca. Poza tym, z przyczyn prozaicznych pracownik powinien mieć czas na spokojne zjedzenia posiłku lub na wyjście do toalety. Należy dodać, iż przez wiele lat stanowisko to funkcjonowało w obsadzie dwuosobowej, ale kilkanaście lat temu, „ktoś” szukał oszczędności i zmniejszając obsadę, wykazał się kilkoma etatami mniej. Pan Komendant Piotr Mironiuk poinformował nas, że w jego ocenie, taki stan rzeczy powinien być zmieniony, jednak jak zawsze problemy są z etatami. Oczywiście jako organizacja związkowa będziemy mówili o tym głośno (podczas spotkań z HR), że bezpieczeństwo nie da się przeliczyć na etaty lub pieniądze.

 

Ostatni temat jaki poruszyliśmy, dotyczył uwag jakie docierają do nas w kwestii zawierania umów na czas nieokreślony. Poprosiliśmy Pana Komendanta, aby wzorem innych obszarów w Spółce (jeśli pracownik się sprawdził), wyrażał zgodę na zawieranie umów na czas nieokreślony po 15 miesiącach, a nie po 33, które są maksymalnym okresem przewidzianym prawem. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że jako osoba zarządzająca jednostką nie widzi problemów w takim podejściu do zawierania umów, jednak ostateczną decyzję podejmować muszą bezpośredni przełożeni pracownika. Jeśli od nich wypłynie taki wniosek, on nie będzie widział przeciwskazań do podejmowania stosownych decyzji. W dalszej części spotkania dyskutowaliśmy o codziennych problemach naszych strażaków i o kolejnych wyzwaniach. W ramach dyskusji poinformowaliśmy, jakie działania podejmuje nasz Związek, aby pomóc w ich ciężkiej pracy.

 

ównym naszym postulatem jest rozszerzenie ścieżki kariery dla pracowników „pierwszej” linii. Zasygnalizowaliśmy już pracodawcy, że w ramach zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w PKN ORLEN, widzimy potrzebę rozszerzenia stanowisk o ratowników III i kierowców III. Dziś ścieżka kariery zawodnej dla naszych strażaków jest bardzo krótka, a odpowiedzialność i zagrożenie nie porównywalnie duże. Cieszymy się, że inne organizacje związkowe popierają nasz pomysł, a to dowodzi, że mieliśmy rację. Czeka nas teraz mozolna praca w tym temacie. Jak to mówią, nie ilość wypowiedzianych obietnic podczas zebrań, a konkretne działania w tym zakresie mogą pomóc w przeforsowaniu tego pomysłu.

 

Kolejny temat dzisiejszego Biuletynu to aktualizacja Wykazu stanowisk, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Od dłuższego czasu nasza organizacja zabiega o uwzględnienie stanowisk, które w naszej ocenie powinny znaleźć się w tym wykazie. Na dzień dzisiejszy pozostają do uzgodnienia dwa obszary w naszej firmie tj. Biuro Techniki oraz Zakładowa Straż Pożarna. W tej sprawie od dłuższego czasu wspiera nas Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Paweł Zdrojewski, który prezentuje nasze stanowisko podczas spotkań z Pracodawcą. Z ostatnich informacji jakie posiadamy, na koniec sierpnia ma pojawić się wspomniany Wykaz, który mamy nadzieję, będzie uwzględniał nasze oczekiwania. Liczymy, że kilkuletnia batalia naszego Związku w końcu przyniesie pożądany skutek.

 

 

W dzisiejszym Biuletynie informujemy również o zbliżającym się otwarciu bramy nr 5 przy Terminalu Paliw w Płocku. W ostatni wtorek zwiedzaliśmy tą bramę wraz z Zakładowym Inspektorem Pracy oraz kadrą menadżerską ORLEN Ochrony. Z ogromną radością możemy powiedzieć, że praca zarówno pracowników ORLEN Ochrony jak pracownic Terminala Paliw zmieni się diametralnie – oczywiście na wielki plus. Mając w pamięci warunki socjalno-bytowe, zarówno jednych jak i drugich pracowników, śmiało możemy powiedzieć, że wreszcie weszliśmy w XXI wiek. Kolejna brama, po 1 i 2, wygląda na miarę europejskiego koncernu. Mamy nadzieję, że idąc za ciosem, kolejną będzie brama nr 10, której lata świetności dawno już minęły. Ilość obsługiwanych tam wjazdów z roku na rok rośnie, a standardy niestety spadają.

 

Przygotował Michał Umiński -Wiceprzewodniczący Związku