BIULETYN INFORMACYJNY
19 sierpnia 2022

 

Dzisiejszy Biuletyn rozpoczynamy od informacji związanej z zawartym Porozumieniem, w sprawie ustalenia gwarancji zatrudnienia oraz gwarancji niezmienności na niekorzyść warunków płacy i pracy Pracowników na okoliczność Restrukturyzacji w związku z przejściem zakładu pracy Grupy LOTOS S.A. oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. na Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Odpowiadając na szereg pytań płynących od naszych członków, informujemy, że powyższe Porozumienie gwarancyjne dotyczyć będzie całej naszej Grypy Kapitałowej i daje zabezpieczenie w postaci:

 

1) niewypowiadania umów o pracę z przyczyn niedotyczących Pracowników, bez względu na zakres zmian organizacyjnych, ekonomicznych i technologicznych dokonywanych w Spółce przez okres 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) miesięcy od dnia przejścia zakładu pracy lub jego części,

2) niedokonywania wypowiedzeń zmieniających warunki pracy lub płacy z przyczyn niedotyczących Pracowników, w tym w szczególności w zakresie lokalizacji miejsca pracy, bez względu na zakres zmian organizacyjnych, ekonomicznych i technologicznych dokonywanych w Spółce przez okres 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy od dnia przejścia zakładu pracy lub jego części,

3) w przypadku naruszenia przez Spółkę gwarancji zatrudnienia, w zakresie określonym w ust.1 pkt 1, wypłaty na rzecz Pracownika odprawy w wysokości równej iloczynowi Wynagrodzenia Pracownika i liczby miesięcy kalendarzowych przypadających na okres od dnia rozwiązania umowy o pracę do ostatniego dnia okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie mniejszej jednak niż Wynagrodzenie za okres 6 (słownie: sześciu) miesięcy,

4) w przypadku naruszenia przez Spółkę gwarancji zapewnienia niezmiennych warunków pracy lub płacy, w zakresie określonym w ust.1 pkt 2, w razie odmowy przyjęcia przez Pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, co skutkować2będzie rozwiązaniem umowy o pracę, wypłaty na rzecz Pracownika odprawy w wysokości równej iloczynowi Wynagrodzenia Pracownika i liczby miesięcy kalendarzowych przypadających na okres od dnia rozwiązania umowy o pracę do ostatniego dnia okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie mniejszej jednak niż Wynagrodzenie za okres 6 (słownie: sześciu) miesięcy.

 

Zawarte Porozumienie, stanowi podstawę konsultowanych w ostatnich dniach Porozumień dla Spółek Grupy Kapitałowej, których inicjatorami był nasz Związek zawodowy, daje ono zabezpieczenie wszystkim pracownikom podczas zarówno aktualnych jak i przyszłych procesów konsolidacji. Chroni interesy nie tylko zatrudnionych osób w PKN ORLEN S.A. ale również wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej. Cieszymy się, że pracodawca mając na uwadze intencje jakie przyświecały naszemu Związkowi, wyraził wolę podpisania takiego Porozumienia, rozszerzonego na wszystkich pracowników Spółek. Nasza organizacja od lat stoi na straży praw każdego naszego członka, nie zależnie czy pracuje w Orlenie czy w którejś ze Spółek. Najbliższe procesy stawiają przed nami wszystkimi nowe wyzwania oraz zapewne i problemy, dlatego już dziś bacznie będziemy się przyglądali wszelkim działaniom, w szczególności zwracając uwagę na zabezpieczenie interesów każdego pracownika. W razie pytań jesteśmy do dyspozycji dla każdego członka naszej organizacji.

 

 

Kolejnym tematem dzisiejszego Biuletynu jest Wniosek trzech największych organizacji związkowych, skierowany do Pana Prezesa Daniela Obajtka, dotyczący wypłaty jednorazowej premii (inflacyjnej) w miesiącu wrześniu br. wszystkim Pracownikom objętym postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Powyższy Wniosek został również skierowany do wszystkich Spółek Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

 

Poniżej treść wspomnianego Wniosku:

 

„ Szanowny Panie Prezesie,

Na początku sierpnia br. zostały opublikowane wyniki finansowe PKN ORLEN S.A. Zgodnie z przedstawionymi informacjami, globalne zyski koncernu za I półrocze 2022 r. osiągnęły rekordowy poziom i zawierają się w wielomiliardowych kwotach, niezależnie od parametrów ich obliczania.3Duże zyski są powodem do satysfakcji dla wszystkich Pracowników, którzy poprzez swoje zaangażowanie w realizowane zadania, istotnie przyczyniają się do ich osiągania. To właśnie dzięki ich pracy na rzecz rozwoju PKN ORLEN S.A., Spółka zachowuje stabilne funkcjonowanie, pomimo dynamicznej sytuacji gospodarczej, zarówno w Polsce jak i na rynkach światowych. Zwracamy uwagę, że o ile wahania rynkowe nie wpływają znacząco na kondycję finansową koncernu, to jednak mocno oddziałują na sytuację materialną Pracowników. Każdy z nich odczuwa skokowy wzrost cen produktów, przede wszystkim produktów pierwszej potrzeby, usług czy opłat za media. Potwierdzeniem tego faktu są obiektywne wskaźniki obrazujące i prognozujące poziom inflacji. Dodatkowo, zgodnie z posiadanymi informacjami, wielu Pracodawców dostrzega pogorszenie sytuacji materialnej swoich Pracowników w obliczu gwałtowanego wzrostu kosztów codziennego funkcjonowania i rekompensuje im realny spadek wartości ich wynagrodzeń. Rozwiązania w tym zakresie są stosowane w wielu branżach, w tym energetycznej, i przybierają różne formy, od jednorazowych świadczeń po dodatkowe wzrosty wynagrodzeń. Dotyczy to także podmiotów, które znajdują się w zdecydowanie gorszej sytuacji finansowej i notują zdecydowanie niższe zyski od PKN ORLEN S.A.Mając na względzie wskazane okoliczności i wyrażając uzasadnione oczekiwania Pracowników, Reprezentatywne Organizacje Związkowe działające w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A., tj.

 Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w GK PKN ORLEN S.A.,:

 

 Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w GK PKN ORLEN S.A.,

 Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A., wnoszą o wypłatę jednorazowej premii w miesiącu wrześniu br., wszystkim Pracownikom objętym postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Jednocześnie wzywamy do pilnego zorganizowania spotkania w tej sprawie i uzgodnienia wysokości premii, tak żeby można było skierować dodatkowe środki do Pracowników jeszcze w trzecim kwartale tego roku. ”Mając na uwadze decyzje w innych dużych firmach w Polsce, mamy nadzieję, że Pan Prezes również spojrzy przychylnym okiem na nasz Wniosek i pracownicy będą mogli podreperować swoje budżety przed nachodzącą zimą.4O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informowali Was na bieżąco.

 

Kolejnym tematem dzisiejszych informacji to sprawa poprawy warunków pracy w Dziale Logistyki PKN ORLEN S.A. Od kilku lat, wraz z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy prowadziliśmy batalię o poprawę warunków pracy, polegającą na montażu nowoczesnej klimatyzacji w Hali Logistyki w Budynku Centrum Administracji w Płocku. W dniu dzisiejszym naocznie stwierdziliśmy, przejście hali do XXI wieku! Cieszy nas bardzo poprawa warunków pracy, tym bardziej, że nie była to łatwa i szybka sprawa.

 

Przygotował : Michał Umiński- Wiceprzewodniczący Związku