BIULETYN INFORMACYJNY 
18 listopada 2022

 

Dzisiejszy Biuletyn rozpoczynamy od gorącej informacji, dotyczącej negocjacji Aneksu do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PKN ORLEN S.A. W nowym dokumencie (Aneksie nr 5) uległy zmianie następujące elementy:

 

1. Numeracja kategorii zaszeregowania poprzez połączenie kategorii 1 i 2 oraz likwidacji kategorii 4A i 4B. Ilość kategorii w nowym rozwiązaniu pozostanie bez zmian, natomiast kategoria 2 będzie nową kategorią 1, 4A otrzyma numer 3, natomiast kategoria 4B będzie nową kategorią 4. Zmianie ulegnie również Tabela w każdej kategorii na poziomie minimum oraz maksimum wynagrodzenia.

2. Zmieni się system premiowania. I tak pracownicy w systemie miesięcznym otrzymają włączenie do płacy zasadniczej 15% premii (czyli całą dotychczasową możliwą do uzyskania premię), a nowa premia maksymalna będzie na poziomie 10% z podziałem 7% + 3% (po staremu było to 10% + 5%). Pracownicy w innych systemach będą mieli wliczoną do płacy zasadniczej różnicę pomiędzy nową a starą premią oraz dodatkowo nowa premia będzie powiększona o 5 %. I tak systemy kwartalne będę wyglądały następująco: 20, 25 i 35 % - w zależności od stanowisk, a system roczny: 25, 35 i 45% - również w zależności od konkretnego stanowiska pracy.

3. Jednorazowy wzrost wynagrodzeń zasadniczych pracowników za przepracowane lata w PKN ORLEN w pełnych latach: od 2 do 20 lat. Z tym że dla pracowników ze stażem 2 lata wliczone zostanie 100 złotych, a za kolejne lata pracy po 50 zł za każdy rok do maksimum 1000 zł. Czyli np. pracownik ze stażem 10 lat otrzyma jednorazowe wliczenie do płacy 500 zł, 14 letni staż skutkować będzie 700 złotymi, a za 20 lat i więcej pracy w PKN ORLEN 1000 zł.

4. Dodatek za czas pełnienia dyżurów pogotowia techniczno-domowego w wysokości 2,5 zł za godzinę w dni powszednie oraz 5 zł za dni wolne od pracy, niedziela i święta.

5. Dodatek dla pracowników Zakładowej Straży Pożarnej posiadających kwalifikacje i uprawnienia, którzy zostaną powołani do grup specjalistycznego ratownictwa z zakresu ratownictwa wodnego, wysokościowego oraz usuwania nieszczelności na ruchu instalacji w wysokości: 350 zł za uczestnictwo w jednej z grup, 550 zł w dwóch oraz 650 w sytuacji powołania do jednocześnie trzech.

6. Dodatek za skomplikowane instalacje. W wyniku przeprowadzonych analiz określono, że skomplikowane instalacje to Olefiny – Piroliza (PP12PIR)Olefiny - Rozdzielanie (PP12ROZ)Hydrokraking i Wytwórnia Wodoru (PR10/1 )Hydroodsiarczanie Gudronu (PR10/2)Kraking Katalityczny (PR6/1)Wydział Produkcji w Zakładzie PTA (PAP)Dodatkowy wzrost płacy zasadniczej na tych instalacjach za każdy zdany egzamin stanowiskowy będzie wynosił odpowiednio dla OPPI - 150 zł, OPPII - 200 zł, SOPPI - 200 zł, SOPPII - 250 zł, MMPP - 300 zł oraz MPP-KZ - 350 zł. Ponadto pracownicy z ww. instalacji otrzymają jednorazowy wzrost wynagrodzenia o wymienione kwoty.

7. Wzrost wynagrodzenia związanego ze zmianą stanowiska pracy w jednej kategorii zaszeregowania z OPPII/OWPII na SOPPI/ SOWPI będzie wynosił 500 zł wzrostu płacy zasadniczej.

8. Ustalono zasady pełnienia funkcji Trenera wewnętrznego.

9. Aktualizacja wysokości dodatków za pracę w porze nocnej (nie dotyczy pracowników którzy mają ryczałt zmianowy): 30% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia w dni powszednie oraz 60% w dni wolne, niedziele i święta.

 

Przedstawione ogólnie, bez szczegółów, powyższe zmiany wejdą w życie po zarejestrowaniu Aneksu przez Państwową Inspekcję Pracy z dniem 01.01.2023 roku. W ocenie naszej organizacji wynegocjowane zmiany są korzystne dla pracowników, wystarczy je spokojnie policzyć i porównać z obecnym wynagrodzeniem. Niestety nie wszystkie nasze postulaty, które zgłaszaliśmy znalazły uznanie w oczach pracodawcy i mimo gorących i długich dyskusji, np. dotyczących stanowisk Dyspozytorów czy Ratowników III i Kierowców III w Straży Pożarnej, nie udało się w tym zakresie porozumieć. Należy również wspomnieć, że powyższe porozumienie wyczerpuje przyszłoroczne negocjacje obligatoryjnego wzrostu płac. W przyszłym roku oczywiście siądziemy do stołu negocjacyjnego w zakresie podwyżek uznaniowych, nagród jednorazowych, wysokości PPE, karty zakupowej oraz waloryzacji dodatków.

 

Dziękujemy Koleżankom i Kolegom z innych organizacji związkowych za dobrą współpracę przy tym dokumencie, jak i stronie pracodawcy za konstruktywny i rzeczowy dialog.

 

Kolejnym tematem dzisiejszego Biuletynu jest przejście 15 pracowników PKN ORLEN (Biuro Operatora Handlowo-Technicznego Energetyki PKN ORLEN) do nowej Spółki ORLEN Energia (nie mylić z ENERGA). Spółka powstała w ubiegłym roku i jej zadania mają polegać m.in. na procesach handlu hurtowego w połączonej Grupie Kapitałowej. Na dzień dzisiejszy w tej Spółce zatrudniony jest 1 pracownik i jakie było nasze zdziwienie kiedy dowiedzieliśmy się, że nowy pracodawca (oczywiście zgodnie z prawem), po konsultacjach z załogą (jeden pracownik) wprowadził Regulamin Wynagradzania. Identyczna sytuacja miała miejsce kilka lat temu w Spółce ORLEN Serwis, kiedy tuż przed przejściem dużej grupy pracowników do Spółki, aby nie negocjować regulaminu ze Związkami Zawodowymi, pracodawca zastosował taki fortel i uzgodnił go z załogą (niezależnie ile jej jest). Już wtedy uznaliśmy takie podejście za próbę „ogrania” pracowników i związków zawodowych. Mieliśmy nadzieję, że to co wtedy się wydarzyło było „wypadkiem przy pracy” i nigdy więcej się nie powtórzy. Parafrazując przysłowie, że historia lubi się powtarzać, my drugi raz nie „łykniemy” takiego sposobu podchodzenia do spraw pracowniczych. Oczywiście mamy pewne pomysły na naprawę tego stanu rzeczy, ale zrobimy to już u nowego pracodawcy zaraz po przejściu pracowników do nowej firmy.

 

Kolejny temat, który chcemy przekazać, to spotkanie z pracownikami Spółki ORLEN KolTrans oraz ORLEN Ochrona w Bazie Magazynowej w Ostrowie Wielkopolskim. Ucieszyło nas bardzo duże zainteresowanie oraz żywa dyskusja z pracownikami. Poruszaliśmy przede wszystkim tematy związane z połączeniem ze Spółką Lotos Kolej, omówiliśmy podpisane gwarancje dla pracowników, dyskutowaliśmy również o przyszłości firmy i planach negocjacyjnych na przyszły rok. Przedstawiłem i omówiłem również z pracownikami ORLEN Ochrony zapisy ZUZP w tej Spółce. To było bardzo rzeczowe i miłe spotkanie z pracownikami obu Spółek. Oczywiście, żegnając się z kolegami obiecaliśmy, że za jakiś czas na pewno odwiedzimy ich ponownie. Przy okazji informacji o spółce ORLEN KolTrans, chcielibyśmy złożyć całej kolejarskiej Załodze, z okazji nadchodzącego Dnia Kolejarza, serdeczne życzenia pomyślności i zadowolenia zarówno w życiu osobistym jak i pracy zawodowej. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i bardzo doceniamy Wasz wkład w budowanie naszej Grupy Kapitałowej.

 

Kończąc dzisiejszy Biuletyn pragnę jeszcze poruszyć jeden temat i odpowiedzieć na pytanie kilku naszych członków, dotyczące braku dla naszych członków prezentów świątecznych. Temat pojawił się w związku z prowadzeniem takiej akcji przez jedną z organizacji związkowych. Nasza organizacja od lat podchodzi do tematów pracowniczych bardzo poważnie. Uważamy, że rolą naszej organizacji związkowej jest przede wszystkim reprezentowanie swoich członków w zbiorowych i indywidulanych sprawach pracowniczych. Jak prezenty to musi być kasa, my ustalając składkę członkowską na poziomie 11 zł uznaliśmy, że musi ona pokryć świadczenia statutowe (są na poziomie innych organizacji), wspomóc naszych członków (zapomogi na przewlekłe leczenie) oraz opłacić pomoc prawną i księgową. Obecna składka (choć coraz trudniej) pozwala na pokrycie wspomnianych kosztów i nie widzimy sensu jej znacznego podnoszenia po to, aby potem w formie materialnej ją oddawać. Oczywiście, jeśli byłaby taka wola członków Związku, możemy to zmienić, a tym samym podnieść składkę np. do poziomu wspomnianej organizacji, gdzie obecnie jest to 25 zł ale są też tacy, którzy płacą u nich 0,8 % płacy zasadniczej i kupować dla Was co roku patelnie, garnki, sztućce albo nawet i ręczniki. Możemy też pozostawić składkę na zbliżonej do obecnej wysokości, a zaoszczędzone pieniądze po prostu pozostawić w kieszeniach naszych członków, żeby sami za znaczną różnicę w wysokości składki ufundowali sobie prezenty takie, które na pewno sprawią im przyjemność. Oczywiście jesteśmy gotowi na dyskusję i na najbliższej Konferencji Sprawozdawczej możemy, zgodnie z wolą naszych członków, zmienić zasady. – Jednak jak do tej pory jednoznacznie takiej woli nie ma, co nas bardzo cieszy.

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.