BIULETYN INFORMACYJNY
20 grudnia 2022

 

Witamy w ostatnim Biuletynie powoli odchodzącego 2022 roku. Dzisiejsze informacje zaczniemy od tematyki związanej z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w GK PKN ORLEN. Jak wiadomo, w drodze długiej dyskusji związki zawodowe wraz z pracodawcą porozumiały się w kwestii zmian progów dochodowych oraz zwiększenia wypłaty niektórych świadczeń (wysokość dofinansowania do wypoczynku oraz do leczenia sanatoryjnego). Wspólnie z innymi organizacjami doszliśmy do wniosku, że karta sport i kultura (dofinasowanie do zajęć sportowych i rekreacyjnych) zostanie zlikwidowana, a kwota z niej zostanie włączona do świadczenia potocznie nazywanego „gruszą”. Od dłuższego czasu otrzymywaliśmy sygnały niezadowolenia od naszych członków, dotyczące procesu wyrabiania samej karty oraz braku możliwości korzystania z niej w wielu placówkach. Nasi członkowie podnosili również problem, że nie mogą za środki na nich zgromadzone kupić np. książek czy butów sportowych i nie zmienia to faktu, że będą one wykorzystywane do celów rekreacji czy sportu, bo nie są typową usługą tylko dobrem materialnym. Mówiąc wprost coraz więcej było niezadowolonych i dlatego podjęliśmy, w naszej ocenie, słuszną decyzję. Zmianie również ulegną wysokości dofinasowania do leczenia sanatoryjnego i będą stanowić 50% zwiększonej sumy w każdym progu dochodowym. Po ostatecznym opublikowaniu nowego Zarządzenia, przygotujemy dla naszych członków kompendium wiedzy w pigułce na temat aktualnych świadczeń wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Już dziś namawiamy do przejrzenia wszystkich zapisów Funduszu, bo z naszej wiedzy część pracowników nie korzysta z przysługujących im świadczeń. Przedstawione powyżej propozycje zmian w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w GK PKN ORLEN związane są z zapisami zmian do ZUZP, będą więc wprowadzone w życie po rejestracji aneksu do ZUZP.

 

Kolejnym tematem dzisiejszego Biuletynu są rozpoczęte negocjacje w ramach Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy w Spółkach ORLEN Aviation oraz Basell Orlen Polyolefins. W pierwszej ze Spółek pracodawca przekazał stronie związkowej nowy projekt, który ma w przyszłości zastąpić ten, który obowiązuje jeszcze z czasów PETROLOT.Po naszej analizie uważamy, że jest on mówiąc delikatnie „skromny” i w toku dalszych negocjacji na pewno będziemy zgłaszali zastrzeżenia do pewnych zapisów oraz proponować inne rozwiązania. Kolejne negocjacje, o których wspomniałem, to rokowania dotyczące aneksu do ZUZP odbywające się spółce Basell. Na najbliższym spotkaniu, które odbędzie się w styczniu 2023 roku mamy poznać już konkretne propozycje związane ze zwiększeniem wynagrodzeń pracowników. O wszelkich zmianach i postępie prac oczywiście będziemy informowali w kolejnych naszych Biuletynach.

 

Pod koniec listopada w Domu Technika w Płocku odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi przy PKN ORLEN S.A.3Z okazji tego, jakże zacnego jubileuszu przekazaliśmy pamiątkowy dyplom oraz moc życzeń dla wszystkich Honorowych Dawców za ich oddanie i poświecenia w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Bezinteresowna pomoc innym, potrzebującym ludziom jest wspaniałym i szlachetnym działaniem, za co wszystkim zaangażowanym dziękujemy.

 

Kończąc dzisiejszy Biuletyn, na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś rok niech będzie czasem spokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

 

Przygotował:

Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.