BIULETYN INFORMACYJNY
20 grudnia 2023

 

Witamy w ostatnim Biuletynie powoli odchodzącego 2023 roku. Dzisiejsze informacje zaczniemy od negocjacji płacowych na 2024 rok, które rozpoczęliśmy z początkiem grudnia. Aktualnie jesteśmy po dwóch spotkaniach, jednak na dzień dzisiejszy nie osiągnęliśmy porozumienia. Kolejne spotkanie odbędzie się 3 stycznia – mamy nadzieję na znaczący postęp, a może nawet na finalizację naszych rozmów. Ważną deklaracją jaką strona związkowa usłyszała podczas rozmów jest ta, iż rozwiązania wypracowane podczas negocjacji w ORLEN S.A. będą miały wpływ na wzrost wynagrodzeń u pozostałych pracodawców w GK. Oczywiście o dalszych postępach negocjacyjnych będziemy informowali Was na bieżąco. Kolejnym tematem dzisiejszego Biuletynu jest dodatkowa gratyfikacja dla pracowników zaliczających egzaminy na stanowiskach sterowania w obszarach Petrochemii i Rafinerii. Od dłuższego czasu pracodawca rozmawiał z organizacjami związkowymi m.in. na temat zachęt dla ww. pracowników. Zdajemy sobie sprawę jakie poważne problemy występują w niektórych obszarach, tak więc uważamy, że każde rozwiązanie prowadzące do unormowania sytuacji jest potrzebne. Oczywiście uważamy, że powyższe działania są doraźnymi, a w najbliższym okresie potrzebne będzie systemowe podejście do tych problemów. W komunikacie otrzymanym od pracodawcy czytamy: „ Z uwagi na specyfikę pracy Starszych Operatorów Procesów Produkcyjnych (tj. pracowników obsługujących stanowiska sterowania procesem technologicznym) w Obszarze Produkcji Rafineryjnej i Petrochemicznej, w szczególności ze względu na złożoność i wysoki stopień trudności obsługi stanowisk sterowania we wskazanych Obszarach, a także w celu docenienia pracowników, wykazujących inicjatywę w procesie 2 nauki i rozwoju zawodowego, Pracodawca podjął decyzję o wdrożeniu pilotażowo, do końca czerwca przyszłego roku, dodatkowej gratyfikacji dla pracowników, składających z wynikiem pozytywnym egzaminy stanowiskowe na stanowiskach sterowania. Dodatkowe świadczenia dla pracowników, wypłacane każdorazowo po zaliczeniu egzaminu stanowiskowego na stanowiskach sterowania:

 wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 200 zł brutto*

 jednorazowe świadczenie – nagroda z Funduszu Nagród Pracodawcy,

 

Wskazane wyżej świadczenia będą funkcjonowały niezależnie (dodatkowo) wobec wzrostu wynagrodzenia, wynikającego z awansu na stanowisko Starszego Operatora Procesów Produkcyjnych I / II oraz niezależnie od postanowień Porozumienia zbiorowego, tzw. „okołozuzpowego” w części dotyczącej określenia katalogu Instalacji Skomplikowanych. *Nie dotyczy sytuacji, w której zwiększone wynagrodzenie zasadnicze spowodowałoby przekroczenie górnego poziomu wynagrodzenia, określonego w Taryfikatorze stanowisk pracy i wynagrodzeń zasadniczych, wynikających z ZUZP. **

 

Wyższy poziom nagrody z FNP przewidziany jest tylko na instalacjach z katalogu Instalacji Skomplikowanych, na których występuje 5 lub 6 stanowisk sterowania. Ponadto Obszar Kadr będzie w najbliższych miesiącach poddawał analizie skuteczność wdrożonych rozwiązań, tj. oceni czy dodatkowe gratyfikacje finansowe przyczyniają się do zwiększenia ilości osób przystępujących do zdawania egzaminów na stanowiskach 3 sterowania i zwiększenia ilości osób rozpoczynających naukę w celu zaliczenia wskazanego egzaminu. Po przeprowadzonych analizach zostanie podjęta decyzja dot. kontynuacji wdrożonych zasad, z jednoczesną otwartością na ich modyfikację, jeśli zaistnieją okoliczności to uzasadniające. Ponadto informuję, że na 11.01.2024 r. zostało zaplanowane pierwsze spotkanie z menedżerami Obszaru Energetyki oraz Obszaru Wodno – Ściekowego z Obszarem Kadr, mające na celu wypracowanie rozwiązań kadrowych i / lub kadrowo – płacowych, odpowiadających na problemy i wyzwania wskazanych Obszarów. ”

 

Kolejnym tematem dzisiejszego Biuletynu jest zakończenie pilotażu Programu Zachęt Emerytalnych. Z informacji uzyskanych od pracodawcy wiemy, że z Programu w ostatnich 3 miesiącach skorzystało ponad 150 pracowników ORLEN S.A. W związku z tym Pracodawca podjął decyzję o wprowadzeniu Programu na czas określony: od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, na zasadach takich jak w pilotażu. Niebawem wspomniany pilotaż zakończy się również w wybranych Spółkach GK. Zgodnie z deklaracją otrzymaną od strony pracodawcy, każda spółka autonomicznie będzie mogła wprowadzić swój pilotaż w zależności od własnych potrzeb kadrowych.

 

Kolejnym dzisiejszym tematem jest Praca Zdalna. W związku z płynącymi do nas uwagami dotyczącymi funkcjonowania wspomnianego Programu, wnieśliśmy do Obszaru HR ORLEN wniosek o rozmowę w tej sprawie. W dniu 19.12.2023 roku nasza organizacja odbyła spotkanie, w którym uczestniczyła Pani Dyrektor Wioletta Kandziak oraz Pani Dyrektor Aleksandra Skubiszewska-Nietz. Podczas rozmowy wskazaliśmy problemy w funkcjonowaniu Programu, z dużym naciskiem na wybiórcze podejście niektórych dyrektorów i kierowników do wydawania zgód na pracę zdalną, a w przypadku już wydanych zgód, na wybiórcze podejście co do ilości dni w jakich pracownik może ją świadczyć. W odpowiedzi otrzymaliśmy zapewnienie, że obszar HR ponownie przeprowadzi szeroką komunikację w tym zakresie, a w przypadku dalszych problemów Pani Dyrektor poprosiła o wskazanie bezpośrednio obszarów, w których pracownicy zgłaszają swoje uwagi. 

 

Kolejnym tematem dzisiejszego Biuletynu jest Porozumienie regulujące uprawnienia pracowników objętych przejściem części zakładu pracy ORLEN do ORLEN Neptun. To był długi i złożony proces. Nasza organizacja reprezentowała dużą część przechodzących pracowników i mocno walczyła o każdy zgłoszony postulat. Osiągnięte Porozumienie zadawala pracowników i zabezpiecza ich na najbliższe lata. Nasza organizacja z Nowym Rokiem rozpocznie działalność w Spółce Orlen Neptun i tym samym będzie reprezentować naszych członków w tej firmie. Chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym Koleżankom i Kolegom związkowcom za wkład pracy podczas negocjacji Porozumienia.

 

Bez Waszego zaangażowania i wiedzy merytorycznej byłoby o wiele trudniej podpisać wspomniany dokument.

 

 

Na koniec odniesiemy się do pracy w Okresie Świąt. Kumulacja dni wolnych od pracy to czas, w którym pracodawcy ze względu na specyfikę pracy często stosują rozwiązania opisane w Kodeksie pracy jako dyżur domowy – w regulacjach wewnętrznych ORLEN jak i Spółek GK zwane są pogotowiem techniczno – domowym. Przypomnimy zatem, co na ten temat mówi prawo pracy? Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę. Jednak czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku (pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, przysługuje mu także w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Czy czas dyżuru wlicza się do czasu pracy? To zależy czy w czasie dyżuru praca była przez pracownika świadczona. Jeżeli nie, to czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy. Może też być tak, że do czasu pracy zalicza się tylko tę część dyżuru, w której praca była faktycznie wykonywana, a nie czas całego dyżuru. Czy pracownicy zarządzający mają prawo do wynagrodzenie za dyżur? Nie, pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy, nie mają prawa do czasu wolnego za dyżur jak i do dodatkowego wynagrodzenia. Normy ich dobowego 5 i tygodniowego odpoczynku mogą zostać naruszone, bez żadnych konsekwencji dla pracodawcy. Ważne: w Orlenie jak i w Spółkach Grupy kwestie dyżurów (pogotowia technicznego – domowego) poza regulacjami kodeksowymi reguluje także ZUZP, szczególnie w aspekcie wynagrodzenia za czas pełnienia dyżuru. W Orlenie art. 34 ZUZP mówi, że za czas dyżuru pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości : 2,5 zł. za każdą godzinę pogotowia w dni powszednie. 5.0 zł. za każdą godzinę dyżuru w niedzielę i święta oraz w pozostałe dni wolne od pracy wynikające z indywidulanego harmonogramu pracownika. Przypominamy zatem szczególnie przełożonym w Orlenie jak i wspomnianych Spółkach – nie ma formuły niepłatnych dyżurów.

 

Kończąc dzisiejszy Biuletyn, na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

 

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.