BIULETYN INFORMACYJNY
05 kwietnia 2019

 

Dzisiejszy Biuletyn rozpoczniemy od gorącego tematu ostatnich dni, a konkretnie wejścia w życie zmian do Regulaminu Pracy w Orlenie, zmieniających zasady ruchomego czasu pracy.

Zanim jednak pozwolimy sobie na komentarz i przedstawienie zdarzeń poprzedzających tą zmianę, zacząć należy od przedstawienia podstaw prawnych, które wynikają z nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r., w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Jak wynika z rozporządzenia, pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, obejmującą m.in. dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, w skład których wchodzi ewidencja czasu pracy, zawierająca informacje o liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy we wszystkich dniach pracy pracowników. Oznacza to,  że  od 1 stycznia 2019 r. w ewidencji czasu pracy każdego pracownika, bez względu na system czy rozkład czasu pracy w jakim jest zatrudniony, muszą być wykazane konkretne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Powyższy nowy obowiązek dotyczy również pracowników objętych ruchomą organizacją czasu pracy, w ramach której pracodawca określił przedział czasu, w jakim pracownicy mogą rozpoczynać swoją pracę. 

Ustawodawca nie wskazał jednak, w jaki sposób pracodawca ma pozyskiwać te informacje od pracowników.

Tyle w tym drażliwym mocno temacie można wyczytać z rozporządzenia. Problemy się zaczynają w momencie przełożenia tego na obowiązki pracodawcy, wynikające z Kodeksu pracy, dotyczące organizowania przez niego procesu pracy – przypomnieć należy, że jest to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy.

Organizowanie czasu pracy poprzez konkretne zapisy w regulaminie pracy, w każdym przypadku, także w tym, następuje poprzez proces uzgodnień ze związkami zawodowymi. Pamiętać jednak należy, że decydujący głos w sprawie zmian, a potem odpowiedzialność za właściwe ich stosownie, należy do pracodawcy.

W tej konkretnej sprawie, pracodawca wdrożenie stosowania nowych wymogów rozporządzenia do Regulaminu Pracy zaproponował w formie, która teraz jest tak bardzo dyskutowana w gronie pracowników, których to dotyczy. W trakcie dyskusji nad kształtem zapisów, a tym bardziej teraz już wiemy, jak mocno jest to kontrowersyjne i mniej korzystne od poprzedniego rozwiązania.

Pracodawca na tą chwilę, w zgodzie ze zmianami w prawie jak i obowiązkami pracodawcy, nie był wstanie przedstawić lepszego dla pracowników rozwiązania. Biorąc powyższe pod uwagę, a także brak możliwości formalnego zablokowania tego procesu, związki zawodowe nie miały żadnego pola manewru w tym zakresie.

Co dalej z tak drażniącym tematem? Jestem przekonany, że zarówno związki (my na pewno), a także i pracodawca będą przyglądać się bacznie, jak to funkcjonuje w praktyce, będziemy poszerzać wiedzę o tym, jak sobie z tym poradziły inne zakłady pracy, w celu znalezienia, bardziej akceptowalnych rozwiązań.

Pada zarzut do nas o braku wcześniejszej komunikacji. Może rzeczywiście mogliśmy w tym temacie wykazać się lepszą komunikacją i jeszcze przed ogłoszeniem zmian o nich mówić. Trudność z wcześniejszą komunikacją polegała jednak na tym, że nie znając wytycznych dotyczących wprowadzania zapisów w życie, które w tej chwili mamy nadzieję dotarły do kierowników, a poprzez nich do pracowników, dyskutowalibyśmy tylko o odczuciach pracowników, które niestety są złe. Teraz po burzy, która wybuchła jako pierwsza reakcja na zmiany, mam nadzieję, że możemy bardziej konkretnie i merytorycznie rozmawiać zarówno z pracownikami jak i pracodawcą w aspekcie oceny tego rozwiązania, a także pracować i szukać wspólnie lepszych rozwiązań.

 

Negocjacje płacowe w Grupie Kapitałowej. W ostatnim okresie zakończyliśmy negocjacje płacowe w Spółkach: ORLEN Eko, ORLEN Asfalt. Niebawem odbędziemy kolejne spotkanie dotyczące płac w ORLEN KolTrans, ORLEN Oil.  Kolejne sesje negocjacyjne Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy odbędą się w  ORLEN Serwis oraz ORLEN Administracja. O negocjacjach w pierwszej z firm pisaliśmy obszernie we wcześniejszych Biuletynach. Natomiast chciałbym zatrzymać się przy drugiej Spółce, gdzie po pewnym czasie marazmu, negocjacje ruszyły w dobrym kierunku. Przysłowiową kością niezgody była nagroda roczna, a raczej jej brak w zapisach proponowanych przez pracodawcę. Natomiast na ostatniej sesji strony: związkowa i pracodawcy, porozumiały się w zakresie nagrody rocznej tj. dochodzenia do pełnej kwoty 100% w okresie czterech lat po 25% rocznie (25%, 50%, 75% i w czwartym roku pełna nagroda w wysokości 100%). Strony różnią się w kwestii wypłaty minimalnej możliwej nagrody, która byłaby wypłacana w przypadku niezrealizowania przez Spółkę wyznaczonego celu. Pracodawca stoi na stanowisku, iż w tym przypadku pracownicy nie otrzymają nagrody rocznej, natomiast strona związkowa wniosła aby nagroda wynosiła 50%, czyli podobnie jak w wielu Spółkach, w których ona istnieje. Strony umówiły się na dalsze negocjacje w tym elemencie.

 

Na wniosek pracowników ze Spółki ORLEN Oil, zwróciliśmy się do pracodawcy z wnioskiem o otwarcie na weekendy i święta przejścia do zakładu pracy w Trzebini (zakład ORLEN Oil). Powyższe rozwiązanie  skróci odległość dotarcia pracowników do miejsca pracy o co najmniej kilometr. W piśmie do Pana Prezesa m.in. piszemy:

 

W związku z licznymi sygnałami łynącymi od pracowników Spółki ORLEN Oil, zwracamy się z ogromną prośbą o rozważenie możliwości zlecenia otwarcia istniejącego już przejścia z parkingu firmowego do zakładu produkcyjnego ORLEN Oil w Trzebini. Ostatnia reorganizacja ruchu przeprowadzona przez ORLEN Południe, na parkingach okalających zakład w Trzebini, wymusza na pracownikach ORLEN Oil (w weekendy i święta), parkowanie w miejscach dla nich nie przeznaczonych lub w sytuacji parkowania na swoim parkingu wydłużają ich dotarcie do pracy o co najmniej kilometr.

 

W poniedziałek, 01 kwietnia, odwiedziliśmy pracowników Spółki ORLEN Aviation w Warszawie, którzy w długiej i rzeczowej rozmowie zadeklarowali wolę współpracy z naszym Związkiem. W trakcie rozmowy opowiedzieli nam o swoich problemach oraz o złożoności swojej pracy. My  nadzieję,  że poniedziałkowe  spotkanie zaowocuje dalszą, owocną współpracą dla dobra wszystkich  pracowników tej Spółki.

 

Od 1 kwietnia rozpoczęła się IV edycja badania zaangażowania i satysfakcji w PKN ORLEN. Pracodawca w swoim komunikacie pisze: Badanie ma na celu zebranie opinii pracowników o środowisku pracy w naszej Spółce. Informacja zwrotna pozyskana od pracowników posłuży do wdrożenia usprawnień związanych z naszą codzienną pracą. W badaniu pytamy o zadowolenie pracowników z różnych aspektów naszego otoczenia zawodowego, dotyczących m.in. warunków pracy, wzajemnej współpracy, stylu zarządzania, wynagrodzeń oraz pakietu benefitów.

Zachęcamy wszystkich pracowników do uczestnictwa w badaniu oraz wyrażenia swojej opinii na temat pracy w naszej firmie. Kwestionariusz, podobnie jak w ubiegłych latach, dostępny będzie zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.

 

Na koniec wszystkim naszym Delegatom przypominamy, że  w dniu 12.04.2019 roku od godz. 8.00, w Domu Technika w Płocku, odbędzie się Konferencja Sprawozdawcza  naszego Związku.  Wszystkich Delegatów serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.